Handlingsplan for 2018

Handlingsplan for Frivillighet Norge 2018

Innledning:

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Det krever at frivillige organisasjoner har gode og forutsigbare rammevilkår som er egnet til å fremme vekst i frivillig sektor. Frivillighet Norge arbeider for bedre rammebetingelser for frivillige organisasjoner gjennom å:

 • være en synlig og offensiv politisk aktør i saker med bred frivillighetspolitisk relevans, enten initiativet kommer fra sivilsamfunnet, regjeringen eller stortinget i tråd med prinsippene som kommer til uttrykk i Frivillighetspolitisk plattform og våre vedtatte verdier.
 • følge med på endringer, fremme debatt og stimulere til økt frivillig innsats.
 • være en kompetansebase for frivillig sektor, organisasjonsdrift og myndighetskontakt og tilby kurs og veiledning.
 • synliggjøre mangfoldet i frivillig sektor og den store, viktige innsatsen som organisasjonene bidrar med i samfunnet.
Generelt om Frivillighet Norges arbeidsmetode:

Frivillighet Norge jobber for understående saker ved å:

o samle frivilligheten bak felles standpunkter ved hjelp av interne prosesser, medlemsundersøkelser og erfaringsrapporter

o påvirke politikerne gjennom høringsuttalelser, innspill til statsbudsjettet, innspill til partiprogrammene, personlige møter med politikere og medieutspill

o deltakelse i relevante referansegrupper og utvalg

o publisere rapporter og kartlegginger om utviklingen i saker der det er relevant

o gjennomføre medlemsundersøkelser om relevante tema og formidle resultatene

o fremme inkludering og deltakelse i alle aktiviteter

o fremme synlighet sektorens synlighet i tradisjonelle og sosiale medier

DEL 1: EKSTERNE MÅL: Bedre medlemsorganisasjonenes rammevilkår
Mål 1: Styrke frivillighetens økonomiske rammebetingelser

Tiltak:

 • Jobbe for en bedre, fullfinansiert og rettighetsbasert momskompensasjonsordning
 • Jobbe for at skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner utvides til å gjelde flere organisasjoner og at det innføres en egen grense for skattefradrag for gaver fra bedrifter på 100 000 kroner
 • Jobbe for forutsigbare og brede støtteordninger i statlige, fylkeskommunale og kommunale budsjetter og at en høyere andel av bevilgningene gis som frie midler
 • Jobbe for styrking av rammevilkår for frivillige organisasjoners arbeid med inkludering
 • Jobbe for at opplæringsvirksomheten i de frivillige organisasjonene styrkes, blant annet gjennom en bevisst offentlig satsing på studieforbundene
 • Jobbe for at bedrifter får sterkere insentiv til å samarbeide med bredden av frivilligheten
Mål 2: Bidra til større deltakelse i frivilligheten blant alle grupper i befolkningen

Tiltak:

 • Videreføre kampanjen for felleskap og økt sosial støtte gjennom å oppfordre organisasjoner til å rekruttere medlemmer og frivillige utenfor egne sosiale nettverk og inspirere flere til frivillig innsats ved bruk av Frivillig.no
 • Arbeide for at et mangfold av oppdrag for ulike typer organisasjoner i alle fylker er lett tilgjengelig for alle via Frivillig.no
 • Videreføre prosjektet ”Inkludering i frivillig sektor” for å bidra til å synliggjøre og øke mangfoldet i frivilligheten
 • Synliggjøre inspirerende eksempler på frivillighet i offentligheten
 • Bidra til enklere og mer effektiv mobilbaserte løsninger for medlemmene som stimulerer mer aktivitet og gjør det lettere å organisere.
Mål 3: Styrke betingelsene for underleddene i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner

Tiltak:

 • Jobbe for at kommuner og fylkeskommuner vedtar en helhetlig frivillighetspolitikk
 • Videreføre samarbeidet med KS med utgangspunkt i ”Plattform for samspill og samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor”
 • Styrke kunnskapen og bevisstheten om vedtatte prinsipper og anbefalinger for et tettere samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor
 • Jobbe for at aktuelle direktorater bidrar i finansieringen av Frivillighet Norges arbeid med kommunal frivillighetspolitikk
 • Drifte et nasjonalt frivillighetsfaglig forum for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og statlige aktører
 • Tilby bistand mot betaling (herunder kartleggingsverktøy o.a.) som fremmer utviklingen av frivillighetspolitikk i kommunene
 • Videreføre bruk av, og offentliggjøre resultater fra, spørreundersøkelser i kommuner der Frivillighet Norge har bistått med dialogmøter
Mål 4: Gjøre samhandlingen mellom frivilligheten og det offentlige enklere

Tiltak:

 • Følge opp Frivillighet Norges 11 krav til forenkling og avbyråkratisering
 • Gjøre hverdagen for lokale lag enklere gjennom å legge til rette for at flere medlemssystemer åpner for integrasjon med Frivillighets- og enhetsregisteret
 • Følge opp Kulturdepartementets arbeid for samordning av begrepsbruk og forvaltningspraksis i hele forvaltningen
 • Jobbe for at Frivillighetsregisteret tas i bruk som et forenklingsverktøy
 • Initierer samarbeid med staten for å knytte digitaliseringen av frivilligheten opp mot digitaliseringen av det offentlige.
Mål 5: Styrke kunnskapen om frivillig sektor lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Tiltak:

 • Gjennomføre Frivillighetsbarometeret årlig og formidle resultatene av dette til medlemsorganisasjoner og offentligheten
 • Jobbe for at frivillig sektor blir tatt hensyn til i forbindelse med innføringen av ny personvernlov
 • Utarbeide en statusrapport om digitalisering i frivillig sektor med forslag til tiltak for å styrke deltakelse og rekruttering
 • Samarbeide med relevante forskningsmiljø for å sikre at forskning på frivillighet møter organisasjonenes kunnskapsbehov
 • Holde foredrag og kurs om frivillighet for medlemsorganisasjoner, kommuner, internasjonale aktører og andre instanser
 • Gjennomføre og offentliggjøre resultater fra spørreundersøkelser blant frivillige og organisasjoner som bruker Frivillig.no
 • Gjøre informasjon, forskning og ressurser om frivillighet i Norge tilgjengelig gjennom Frivillighet Norges nettsider
 • Styrke kunnskapen og bevisstheten om næringslivssamarbeid gjennom å fremme vedtatte prinsipper og anbefalinger for samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor
 • Representere frivillig sektor i Norge i relevante internasjonale fora og utveksle informasjon, erfaringer og resultater med samarbeidspartnere i andre land
 • Gjennomføre seminarer for organisasjoner om rekruttering av frivillige
Mål 6: Fremme helhetlig frivillighetspolitikk på nasjonalt nivå

Tiltak:

 • Jobbe for at det inngås én overordnet, forpliktende avtale mellom regjeringen, kommunesektoren og frivillig sektor
 • Delta i utviklingen av ny Stortingsmelding om frivillighet
 • Bidra aktivt i arbeidet med Fritidserklæringen slik at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet
 • Holde Regjeringen ansvarlig for mål og tiltak i deres Frivillighetserklæring
Mål 7: Synliggjøre frivillighetens merverdi og egenverdi

Tiltak:

 • Arbeide for at det offentlige skal prioritere å kjøpe tjenester av ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet når disse fins og leverer forsvarlig kvalitet
 • Arbeide for økt forståelse for at frivillige virksomheter har en merverdi som samarbeidspartner for det offentlige på alle områder
 • Samarbeide med medlemsorganisasjonene om å fremme deres merverdi i konkrete saker de jobber med
 • Markere FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember, blant annet med å dele ut Frivillighetsprisen til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats
DEL 2: INTERNE MÅL: Øke Frivillighet Norges anseelse, verdi og innflytelse
Mål 8: Styrke Frivillighet Norges rolle som interessepolitisk talerør for hele frivilligheten

Tiltak:

 • Gjennomføre Frivillighetens spørretime for å synliggjøre frivillighetens demokratiske funksjon og Frivillighet Norge som samarbeidsforum
 • Revidere "Strategi for Frivillighet Norge 2014-2018", for å styrke Frivillighet Norge som verktøy for å realisere de politiske målene medlemmene har satt
 • Gjennomføre Topplederkonferansen som årets viktigste møteplass for ledere i frivillig sektor, politikere og andre premissleverandører for frivilligheten
 • Delta i den offentlige debatten og synliggjøre frivillighetens samfunnsverdi
 • Bygge gode relasjoner til politikere og ansatte i forvaltningen som er viktig for frivillighetens rammebetingelser
 • Sikre at Frivillighet Norges medlemsmasse representerer hele bredden i frivillig sektor gjennom å rekruttere nye medlemmer
Mål 9: Jobbe for at medlemsorganisasjonene opplever økt nytte av og engasjerer seg i Frivillighet Norge

Tiltak:

 • Drift av plattformen Techsoup.no, en tjeneste som tilbyr lag og foreninger i Norge donerte programvarelisenser
 • Tilby aktuelle og relevante kurs til medlemsorganisasjonene, blant annet styreopplæring
 • Jobbe for at Frivillig.no er enkelt, gratis, tilgjengelig og driftssikkert og sikre at medlemsorganisasjonene kan påvirke hvordan Frivillig.no utvikles videre
 • Arrangere nettverks- og arbeidsgrupper og interne høringer for å gi medlemsorganisasjonene mulighet til å engasjere seg i politikkutforming og holde seg orientert om aktuelle saker
 • Være tilgjengelig for medlemsorganisasjonene gjennom å besvare henvendelser på e-post og telefon
Mål 10: Legge til rette for dialog og samarbeid mellom frivillige organisasjoner

Tiltak:

 • Legge til rette for at medlemsorganisasjonene kan bidra på våre arrangement, bygge nettverk og dele sine erfaringer
 • Gjennomføre generalsekretærfrokoster knyttet til aktuelle tema
 • Invitere lokale frivillige organisasjoner til å delta på samlinger om kommunal frivillighetspolitikk i fylkeskommuner og kommuner
Mål 11: Holde Frivillighet Norge kontinuerlig oppdatert på hvordan frivilligheten utvikler seg på grasrotnivå, nasjonalt nivå og internasjonalt nivå

Tiltak:

 • Gjennomføre medlemsundersøkelser og kartlegginger for å innhente aktuelle fakta om frivilligheten og frivillighetens rammebetingelser
 • Hente inn kunnskap fra forskningsmiljøer gjennom å delta på aktuelle seminarer, konferanser og møter med forskere
 • Systematisere fakta og kunnskap som kommer inn fra våre ulike aktiviteter slik at vi kan ha nytte av den i Frivillighet Norges øvrige arbeid