Karantenetid i forbindelse med NRKs TV-aksjon

Frivillighet Norges årsmøte vedtok i 2008 følgende anbefaling om karantenetid i forbindelse med tv-aksjonen.

I TV-aksjonshelgen, to uker i forkant av denne samt en uke i etterkant skal organisasjonene avstå fra:

  1. å sende TV-reklame
  2. å avvikle bøssebæreraksjoner eller andre store innsamlingsevents, nasjonale, regionale eller lokale
  3. å avvikle innsamlingskampanjer via web eller trykte annonser
  4. å ha dominansannonser på nettet
  5. å sende DM til kalde/nye adresser

Fra årsmøtets sakspapir om karantenetid:

"I lys av det nettverksgruppen Inntektsskapende arbeid oppfattet som en uklar situasjon tok nettverksgruppen initiativ til en prosess for å få avklare spørsmålet om karantene-tid knyttet til NRKs TV-aksjon. Nettverksgruppen brakte på det rene at mange organisasjoner oppfatter at det foreligger en uskreven "gentlemen`s agreement" om en slik karantenetid, men at innholdet er uklart. Nettverksgruppen konkluderte videre med at det er ønskelig å etablere en karantenetid for å beskytte TV-aksjonen og diskuterte seg fram til et forslag til løsning som har vært til høring hos medlemsorganisasjonene og hos Innsamlingsrådet i NRK, og fått full tilslutning.

Forslaget om en karantenetid i forbindelse med NRKs TV-aksjon begrunnes med at Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner mener at TV-aksjonen er en nasjonal institusjon som står i en særstilling, som frivilligheten må ta et ansvar for å hegne om og utvikle videre. Det mest spesielle med TV-aksjonen er at et helt folk mobiliseres. Dette skjer i stor grad fordi man lykkes år etter år med å bygge opp en landsomfattende, desentralisert struktur som makter å rekruttere rundt 100 000 bøssebærere som tar direkte kontakt med befolkningen på en og samme aksjonsdag. Frivilligheten i Norge vil bidra til slike nasjonale dugnader kan lykkes også i fremtiden - selv om vi befinner oss i en ny medietid som er dramatisk endret i forhold til situasjonen for få år siden.

Det understrekes at karantenetidsreglene kun vil gjelde som en anbefaling fra Frivillighet Norges side. Frivilighet Norge skal ikke ha noen kontrollfunksjon eller være klageorgan i forhold til karantenetidsreglene."

Fra årsmøteprotokollen:

"Styret presiserte at anbefalingen kun gjaldt for normalsituasjoner og at organisasjonene i tilfellet av en nasjonal eller internasjonal nød/krisesituasjon selvfølgelig må kunne drive pengeinnsamling i karantenetiden."

Last ned hele protokollen (pdf).