Gunn Marit Helgesens tale på Topplederkonferansen 2015

Tusen takk for invitasjonen til å komme hit i dag!

Temaet for dagens konferanse er hvordan frivillig sektor og kommunal sektor kan samarbeide bedre, vi hadde det samme temaet på KS sin frivillighetskonferanse som ble arrangert rett før jul.

Neste steg er kanskje at KS og Frivillighet Norge sammen arrangerer en konferanse der vi sammen setter fokus på og drøfter hvordan samspillet mellom våre 2 sektorer kan bli bedre?

Hovedstyret i KS peker ut veien videre i frivillighetsarbeidet

På hovedstyremøtet i KS i desember 2014 hadde hovedstyret oppe til drøfting en egen sak om «videre utvikling av frivillighetspolitikken».

Det ble ingen stor debatt om saken i hovedstyret og det skyldes ikke at hovedstyret ikke mener at saken er viktig, men heller det at dette er en sak der det er svært stor grad av politisk enighet.

- Tverrpolitisk enighet om frivillighet

Det er i stor grad tverrpolitisk enighet i Norge om at det er viktig å satse på frivilligheten.

Regjeringen Stoltenberg satset på frivillighet og vi ser nå at regjeringen Solberg viderefører denne satsningen. Det er et godt utgangspunkt at det er en så bred enighet om at dette feltet.

- Viktig å anerkjenne både den uorganiserte og den organiserte frivilligheten

Det er viktig for KS å anerkjenne at både den uorganiserte og den organiserte frivilligheten er viktig.

Den organiserte frivilligheten er spesielt viktig fordi den er fungerer som en skole i demokrati og den er en egen kanal for innflytelse og demokrati. Det er derfor viktig å ha et spesielt fokus på den organiserte frivilligheten.

På hovedstyremøtet vedtok vi videreføringen av «Plattformen for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor». Dette er jo som dere kjenner til plattformen mellom KS og Frivillighet Norge.

- Tydeliggjøring av ideell sektor

Den nye plattformen viser tydeligere enn dagens plattform at også medlemmene til Frivillighet Norge som er ideelle aktører på helse- og velferdsområdet omfattes av plattformen.

KS har et godt samarbeid med Frivillighet Norge. Og dette samarbeidet er viktig for vårt arbeid med frivillighet!

- En tydelig oppfordring om å utarbeide en egen lokal frivillighetspolitikk

Hovedstyret fattet også et klart og tydelig vedtak om at vi oppfordrer kommunene til å utarbeide en egen lokal frivillighetspolitikk.

Dette er også en oppfølging av plattformen med Frivillighet Norge.

I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sin organisasjonsdatabase har ennå bare 1 av 10 kommuner egen frivillighetspolitikk. Vi må derfor styrke denne utviklingen!

Ideell sektor

- KS vil delta i dialogen med regjeringen og ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester.

Hovedstyret drøftet også om KS skulle gå inn som part i samarbeidsavtalen om leveranser av helse- og sosialtjenester mellom regjeringen og ideell sektor.

Her ble vedtaket i hovedstyret at KS vil delta i dialogen mellom regjeringen og ideell sektor om helse- og sosialtjenester, og vi vil nå drøfte samarbeidsavtalen og deltakelse fra KS i den med departementet.

Hovedstyret har også sagt at unntaket fra regelverket for kontrakter for helse- og sosialtjenester som tildeles ideelle organisasjoner bør videreføres under EØS-terskelverdien på 750.000 euro (om lag 6 millioner kroner) og tatt dette opp med departementet.

Regjeringens intensjonserklæring om frivillighet

Regjeringen la den 5.desember 2014 frem en egen «intensjonserklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor». KS var tilstede under fremleggelsen av intensjonserklæringen og la her vekt på at frivilligheten er lokal og mangfoldig, noe som krever stor fleksibilitet fra kommunen og staten. Mer konkret anmodet vi regjeringen om to ting:

  1. Frivillighetssentralene kan ha et større lokalt koordineringsansvar, men det må være på kommunens premisser, den statlige støtten til frivillighetssentralene må ikke legge føringer på den lokale koordineringen av frivillige aktiviteter.
  2. Kommunene må selv vurdere samhandlingen med ideelle aktører innen velferd – men staten kan tilby bedre forutsetninger for en lokal politikk for ideelle aktører gjennom anskaffelsesregelverket

KS er sammen med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Frivillighet Norge med i en arbeidsgruppe som skal utarbeide en «nasjonal strategi for frivillighet i helse- og omsorgssektoren». Denne strategien vil lanseres seint våren 2015, ikke minst blir det interessant å se hvilke tiltak regjeringen vil følge opp denne nasjonale strategien med.

Litt særskilt om frivilligsentralene

En viktig del av hovedstyresaken handler om frivilligsentralene!

KS gjennomførte i 2013 prosjektet innovative frivillighetskommuner med 9 kommuner. Her gikk det fram at mange fra kommunene ønsket å styrke frivillighetssentralene.

I rapport fra prosjektet utarbeidet av Agenda Kaupang peker flere på frivilligsentralen som et sentralt virkemiddel for å styrke det frivillige omsorgsarbeidet, enkelte som det eneste virkemiddelet kommunen har. Sentralene ser ut til å være særlig viktig når det gjelder rekrutteringen av enkeltfrivillige. Til en viss grad har sentralene også en rolle i dialogen med frivillige organisasjoner.

Hovedstyret vedtok i juni 2013 at KS ber staten i samarbeid med KS og Frivillighet Norge å oppsummere erfaringene med frivilligsentralene og vurdere frivilligsentralenes formål, organisering og finansiering. Man mente det særlig var behov for å vurdere frivilligsentralenes rolle som sektorovergripende nærmiljøsentral og koordinerende ledd mellom frivillig og offentlig sektor.

-Hvordan kan vi så få enda mer velfungerende frivilligsentraler som også støtter opp om den organiserte frivilligheten?

Dr.philos. Håkon Lorentzen har på basis av foreliggende forskning og egen innsikt på oppdrag fra KS oppsummert erfaringene med frivilligsentralene fra frivillig sektors, kommunens og frivilligsentralenes side.

Han har i tillegg sett på frivillighetssentralenes formål, organisering og finansiering.

I et oppsummeringsnotat fremhever han at det er mye nyskaping og mangfold i samarbeidet mellom kommunen og andre aktører. Han peker også på at det nå antakelig er grunnlag for at frivillighetssentralene kan få et mye bredere koordineringsansvar enn det de har i dag.

Han peker videre også på at frivillighetssentralene bør bli serviceorganer som stimulerer til nytenking og aktivitet, både i og utenfor det etablerte foreningslivet.

Med andre ord at det er tid for at frivillighetssentralene blir en mer integrert del av kommunene og deres koordinerende virksomhet, uten å konkurrere med den organiserte frivilligheten, men samtidig bygge opp under den uorganiserte.

Frivilligheten er lokal, mangfoldig og innovativ

Dere vet bedre enn noen andre at frivilligheten er lokal!

Det er i kommunene folk bor og det er i kommunene vi finner det store mangfoldet av lag og foreninger i Norge, og det er lokalt at mesteparten av frivilligheten i Norge utøves!

Det er derfor svært viktig at kommunene bidrar til at den lokale frivilligheten opprettholdes og vi må være åpne for nye former for samhandling mellom kommunal og frivillig sektor.

Frivillig sektor er en viktig aktør i lokalsamfunnet som sitter på mye kunnskap og ressurser.Det er derfor viktig at lag og foreninger inviteres med til dialog om samfunnsutviklingen og til dialog om hvordan vi sammen skaper gode lokalsamfunn!

Vi vet at både kommunene og frivillig sektor er gode til å identifisere behov og til å finne gode løsninger som dekker disse behovene.

Kommuner, stat og frivillighet har tradisjon for å finne løsninger i fellesskap som sikrer at tjenester blir tilgjengelige for bredden av befolkningen. Sammen utgjør vi en helhet!

Videre oppfølging av KS sitt arbeid opp mot frivillig- og ideell sektor

Vi vil følge opp hovedstyrevedtakene som ble fattet høsten 2014 både i forhold til blant annet regjeringens intensjonserklæring om frivillighet, i arbeidet med en «nasjonal strategi for frivillighet i helse- og omsorgssektoren» og i arbeidet med at unntaket fra regelverket for kontrakter for helse- og sosialtjenester som tildeles ideelle organisasjoner videreføres under EØS-terskelverdien på 750.000 euro (om lag 6 millioner kroner).

Det er viktig for oss at plattformen som i dag underskrives blir kjent i kommunesektoren og vi vil gjøre vårt for at den skal bli kjent!

Hovedstyret fattet som nevnt et klart og tydelig vedtak om at vi oppfordrer kommunene til å utarbeide en egen lokal frivillighetspolitikk.

Vi holder nå på med å utarbeide et eget idehefte for å bidra til dette. Heftet vil bli lansert i februar/mars 2015 og forhåpentligvis vil det fungere som en inspirasjon til å utvikle kommunal frivillighetspolitikk i langt flere kommuner.

KS vil også sette i gang en FOU om «Politisk lederskap og demokrati i sammenslåtte kommuner». Denne FOUèn vil blant annet også se på samskaping og samspillet med sivilsamfunnet. Denne vil blant annet gi oss kunnskap om hvordan frivilligheten som en del av sivilsamfunnet kan bidra inn i utviklingsarbeidet i kommunen.

Vi kommer i 2015 til å arrangere en konferanse om frivillighet, som en oppfølging av de konferansene vi har hatt på frivillighet de siste 2 årene.

Avslutning

Jeg vil igjen takke for at jeg ble invitert hit i dag!

Jeg vil også gjenta det jeg sa i starten av mitt innlegg om at neste steg i utviklingen av bedre samspill mellom frivillig og kommunal sektor kanskje er at KS og Frivillighet Norge sammen arrangerer en konferanse der vi sammen setter fokus på og drøfter hvordan samspillet mellom våre 2 sektorer kan bli bedre?

Jeg er stolt over at vi i dag underskriver plattformen mellom KS og Frivillighet Norge, den er et godt grunnlag for et bedre samspill mellom våre 2 sektorer.