Vil din organisasjon delta i Frivillighetsbarometeret?

Har din organisasjon et spørsmål dere gjerne vil stille til Norges befolkning? Nå er det (nesten) mulig! Gjennom Frivillighetsbarometeret legger Frivillighet Norge til rette for at våre medlemsorganisasjoner kan få svar på spørsmål fra 1000 respondenter blant et representativt utvalg av befolkningen for en lav kostnad.

Frivillighet Norge gjennomførte i samarbeid med TNS Gallup en undersøkelse om motivasjon for frivillig arbeid i desember 2013. Resultatene har vakt stor interesse og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer. I samarbeid med TNS Gallup vil vi derfor utvide undersøkelsen til et årlig Frivillighetsbarometer. I tillegg åpner vi nå også for at medlemsorganisasjoner kan stille sine egne spørsmål som en del av undersøkelsen.

Frivillighetsbarometeret vil bli delt i tre deler. Den første delen vil ligne undersøkelsen som ble gjennomført i desember 2013. Ved å stille de samme spørsmålene over flere år kan vi kan spore trender og endringer i blant annet motivasjon for å gjøre frivillig arbeid. I del to vil vi undersøke et spesifikt tema som vil variere fra år til år. Spørsmålene i del en og del to vil være av generell art, og resultatene blir gjort tilgjengelig for medlemsorganisasjonene.

I del tre åpner vi opp for at medlemsorganisasjonene våre kan stille spørsmål som angår dem spesielt og som derfor kan være mer spissede enn de generelle spørsmålene i del en og del to. Spørsmålene, og svarene, som stilles i del tre eies av organisasjonen som stiller spørsmålet. Det koster 5.000 kroner å stille ett spørsmål. Frivillighet Norge vil bistå i utformingen av spørsmålet samt i fortolkningen av svaret i lys av en rekke bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, bosted og lignende. Undersøkelsen utføres av TNS Gallup som har lang erfaring med å utføre befolkningsundersøkelser, noe som sikre den nødvendige profesjonaliteten som kreves for at resultatene skal ha troverdighet hos tredjeparter.

Det er flere aktuelle bruksområder for å stille et eget spørsmål i Frivillighetsbarometeret:

  • Utvikling av egen organisasjon. Ved å kartlegge eksempelvis kjennskap til egen organisasjon i befolkningen og tolke svaret i lys av forskjellige aldersgrupper vil man se hvilke aldersgrupper man må jobbe mer for å nå ut til om det er en målsetning å være like kjent blant alle aldersgrupper.
  • Empirisk belegg for egne påstander i møte med politikere. Dette gjør at man kan uttale seg med en mye større troverdighet enn om påstandene bare var basert på magefølelse.
  • Lette innsalg til medier, spesielt hvis resultatene man kommer frem til er oppsiktsvekkende.

Resultatene fra det første Frivillighetsbarometeret vil være klare i desember 2014. Hvis man ønsker å delta med eget spørsmål må man melde sin interesse til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no innen 20. august.