Folkeakademienes Landsforbund

Folkeakademienes Landsforbund

Folkeakademiets mål er å øke livskvaliteten for den enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter.

 Hva gjør vi?

 •  Vi arrangerer over 3000 arrangementer årlig innenfor sang- og musikk, teater, litteratur, underholdning og utstillinger, foredrag, kåserier, debatt, voksenopplærings- og prosjektvirksomhet.
 • Vi gjennomfører tiltak for barn, unge, eldre og mennesker på institusjonene
 • Vi samler folk på tvers av generasjonene gjennom våre aktiviteter
 • Vi bidrar til økt trivsel i nærmiljøene gjennom lokal identitetsbygging og bruk av egenaktivitet og opplysning som forebyggende middel mot passivitet, rus, vold, mobbing og rasisme.
 • Vi gir barn og ungdom mulighet til å utvikle seg til skapende og kreative mennesker.
 • Vi driver en omfattende og variert turnévirksomhet.
 • Vi er en betydelig oppdragsgiver for kunstnere, kulturutøvere og andre programholdere. Vi har et kontaktnett på flere hundre enkeltutøvere og grupper innenfor de fleste genrer.

 

Folkeakademiets idégrunnlag bygger på:

 • Omsorg og respekt for alt liv.
 • Likeverdighet, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker.
 • FN-erklæringen om menneskerettighetene.

Folkeakademiet arbeider for:

 • Å gi flest mulig kunstneriske og kulturelle opplevelser.
 • At alle får utvikle sine skapende evner og bli engasjerte og ansvarsbevisste mennesker.
 • Å være et formidlingsredskap for kunstnere, kulturutøvere og folkeopplysere og slik medvirke til å gi dem gode skapervilkår.
 •  At kultur og kunnskap skal bli samfunnsmessige bærebjelker.
 • Å ta vare på og utvikle både den fysiske (materielle) og den åndelige (immaterielle) kulturarven.
 • At flest mulig utvikler et kultur- og samfunnsengasjement og på denne måten styrker demokratiet.
 • Levende lokalmiljøer og et integrerende samfunn der mennesker med ulik bakgrunn kan arbeide sammen til beste for en god framtid. Et samfunn der et langsiktig forvaltningsperspektiv tar hensyn til alt levende liv, til miljø, kultur og natur og der livskvalitet blir prioritert foran økt forbruk.
 • Alle folkeslag og etniske gruppers rett til å praktisere egen kultur.

Nettside: www.folkeakademiet.no

E-post: post@folkeakademiet.no

Telefon: 22 68 22 06

Faks: 22 68 78 31

Postadresse: Tøyengata 26

Postnr/Poststed: 0190 Oslo