Bydel Frogner utvikler en plan for folkehelse og frivillighet i dialog med frivilligheten

Bydel Frogner utvikler en plan for folkehelse og frivillighet i dialog med frivilligheten

Oslo kommune vedtok sin frivillighetsmelding i 2016. I den politiske behandlingen av meldingen ble bydelene oppfordret til å utvikle egne frivillighetspolitiske planer/meldinger. Frivillighet Norge er derfor glad for at Bydel Frogner nå skal lage en plan for folkehelse og frivillighet som skal inneholde konkrete tiltak for et tettere samarbeid med frivilligheten.

Bydelen inviterte Frivillighet Norge til å bidra med kompetanse i arbeidet. 8 november gjennomførte Frivillighet Norge en åpen kveldskonferanse med lag og foreninger og 14 september et informasjonsmøte med bydelsadministrasjonen.

I begge arrangementene var hovedfokuset samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og bydelen. 39 foreninger deltok på kveldskonferansen og kom med innspill til hva en frivillighetspolitikk må inneholde for å skape vekst og utvikling for frivilligheten i bydelen. Både bydelsdirektør, frivilligkoordinator og folkehelsekoordinator var til stede og tilgjengelig for spørsmål fra foreningene.

Kafedialog

Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene har utfordringer bydelen kan bidra til å løse ved å bli en bedre tilrettelegger når det gjelder lokaler/arenaer for aktiviteter, tilskuddsordninger og faste møteplasser der frivilligheten har direkte dialog med politikere og bydelsadministrasjon for å styrke samarbeidet på tvers. Foreningene på sin side opplever at de har ressurser som kan brukes i samarbeidsrelasjoner med bydelen på mange arenaer – hvis de blir spurt.

Den videre dialogen

Frivillighet Norge har anbefalt foreningene å danne en referansegruppe som kan bistå bydelen i det videre arbeidet med utviklingen av frivillighetspolitikken. Bydelen forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe. En av de første oppgavene til referansegruppen vil være å drøfte med bydelen hvordan innspillene fra kafedialogen kan implementeres i den kommende planen.

Frivillighet Norge ønsker bydel Frogner og alle foreningene som bidro lykke til i det videre arbeidet med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.