Færder kommune lager en frivillighetsstrategi

Færder kommune lager en frivillighetsstrategi

Tjøme og Nøtterøy slår seg sammen til Færder kommune i 2018. Frivillighet Norge inngikk i 2016 en avtale med ledelsen i den fremtidige Færder kommune om å bistå med utviklingen av en kommunal frivillighetsstrategi. Rådmannen i Nøtterøy kommune er også ansatt som rådmann i Færder kommune. Det er første gang Frivillighet Norge bistår kommuner i en sammenslåingsprosess på denne måten.

Et av tiltakene beskrevet i avtalen var en åpen kveldskonferanse der de frivillige organisasjonene i begge kommunene var invitert. Med kommunen som vertskap var over 60 personer samlet 26. januar da Frivillighet Norge holdt foredrag om frivillighetspolitikk. Her snakket vi blant annet om frivilligheten som en nærmiljøbygger, og hvordan en tettere dialog med kommunen kan skape vinn-vinn situasjoner. Det ble spesielt lagt vekt på hvordan de merverdiene frivilligheten skaper, bidrar til at folk synes det er attraktivt å bo i kommunen. Eksempler på denne type merverdi er hvordan deltakelse i frivillig aktivitet skaper engasjement, trivsel, stimulerer til god folkehelse og inkluderende felleskap.

Kafedialog

I den andre halvdelen av kveldskonferansen organiserte Frivillighet Norge en kafedialog der foreningene kunne komme med innspill til kommunens frivillighetsstrategi. Oppsummeringen av kafedialogene viste at foreningene har mye ressurser og kunnskap de mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Foreningene i begge kommuner signaliserte også et ønske om at kommunen må bidra til å etablere flere ulike varianter av møteplasser for å bli bedre kjent. Eksempler var arrangementer der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon, arrangementer som styrker samarbeidet på tvers av foreningene og arrangementer med spesielle tema som øker foreningens kompetanse. 

Referansegruppe

Under møtet utfordret Frivillighet Norge foreningene til å danne en bredt sammensatt referansegruppe slik at kommunen får en innspillpartner i utviklingen av frivillighetspolitikken. Frivillighet Norge anbefalte at innspillene fra kafedialogen danner grunnlaget for den videre dialogen. Flere meldte interesse for dette i møtet. Kommunene hadde på forhånd forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe.

Frivillighetens betydning – når kommuner slår seg sammen

Frivilligheten er på mange måter limet i lokalsamfunnet og kan derfor spille en svært viktig rolle når kommuner slår seg sammen. Årsaken er at det store mangfoldig av aktiviteter frivilligheten skaper - innen idrett, miljø, beredskap, kultur og mye mer - også er sosiale møteplasser som skaper identitet og tilhørighet. På denne måten bidrar den merverdien frivillige lag og foreninger i dag representerer i Tjøme og Nøtterøy kommune - også til at folk lettere utvikler stedstilhørlighet, og innbyggeridentitet - i fremtidens Færder kommune.

BILDE: Fra kafedialogen – (Foto: Nøtterøy kommune)