Kragerø kommune utvikler en frivillighetsmelding i dialog med frivilligheten

Kragerø kommune utvikler en frivillighetsmelding i dialog med frivilligheten

Kragerø kommune ønsker å lage en frivillighetsmelding med konkrete tiltak for et tettere samarbeid med frivilligheten. Tiltaket er forankret i kommunestyret.

Kragerø kommune inviterte Frivillighet Norge til å bidra med kompetanse i arbeidet og 29 september gjennomførte Frivillighet Norge både et informasjonsmøte med kommuneledelsen og en åpen kveldskonferanse med lag og foreninger.

I begge arrangementene var hovedfokuset samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen. Hele førtifem foreninger deltok på kveldskonferansen. I siste halvdel av arrangementet ble det i gjennomført en kafedialog der foreningene kom med innspill til hva en frivillighetspolitikk må inneholde for å skape vekst og utvikling for frivilligheten i Kragerø. Både ordfører og kultursjef var til stede hele kvelden og var tilgjengelig for spørsmål fra foreningene.

Kafedialogen

Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene både har utfordringer kommunen kan bidra til å løse og ressurser de selv mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Kommunen kan blant annet bli en bedre tilrettelegger når det gjelder foreningenes kompetansebygging (kurs, opplæring), gode lokaliteter, tilskuddsordninger og faste møteplasser der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon for å styrke samarbeidet på tvers. Foreningene på sin side opplever at de har ressurser som kan brukes i samarbeidsrelasjoner med kommunen på mange arenaer.

Den videre dialogen

Frivillighet Norge har anbefalt foreningene å danne en referansegruppe som kan bistå kommunen i det videre arbeidet med utviklingen av frivillighetspolitikken. Kommunen forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe. En av de første oppgavene til referansegruppen vil være å drøfte med kommunen hvordan innspillene fra kafedialogen kan implementeres i frivillighetspolitikken.

Frivillighet Norge ønsker Kragerø kommune og alle foreningene som bidro lykke til i det videre arbeidet med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.