Listerkommuner viser vei i Vest-Agder

Listerkommuner viser vei i Vest-Agder

Flekkefjord, Farsund, Lyngdal og Kvinesdal kommune inngikk høsten 2016 en avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk.

Et av tiltakene beskrevet i avtalen var en åpen kveldskonferanse i hver kommune der de frivillige organisasjonene i de respektive kommunene var invitert. Tilsammen 240 personer møtte opp i de fire kommunene da Frivillighet Norge holdt foredrag og om frivillighetspolitikk i løpet av uke 11. Hovedfokuset var frivilligheten som nærmiljøbygger, og hvordan skape vinn-vinn situasjoner ved å inngå i en tettere dialog med kommunen.

Kafedialog

I den andre halvdelen av kveldskonferansen organiserte Frivillighet Norge en kafedialog der foreningene kunne komme med innspill til kommunens frivillighetspolitikk. Oppsummeringen av kafedialogene viste at foreningene har mye ressurser og kunnskap de mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Foreningene i alle kommuner signaliserte også et ønske om at kommunen må bidra til å etablere flere ulike varianter av møteplasser for å bli bedre kjent. Eksempler var arrangementer der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon, arrangementer som styrker samarbeidet på tvers av foreningene og arrangementer med spesielle tema som øker foreningens kompetanse. 

Den videre dialogen

Frivillighet Norge har anbefalt kommunene å bruke innspillene fra kafedialogen som grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle en frivillighetspolitikk. Det er viktig at frivilligheten blir en innspillpartner i prosessen fremover og at kommunene tar et koordinerende ansvar for dette.

Frivillighetens betydning som samfunnsaktør

Deltakelse i frivillig aktivitet skaper engasjement, identitet, trivsel, stimulerer til god folkehelse og inkluderende felleskap. De frivillige organisasjonene bidrar sterkt til at folk synes det er attraktivt å bo i kommunen. I løpet av den uken Frivillighet Norge var på besøk fikk vi inntrykk av at frivilligheten i Lister er mangfoldig og bidrar positivt som en egen samfunnskraft i lokalmiljøene. Det foregår med andre ord mye godt samarbeid mellom kommunene og frivilligheten, men både foreningene og kommuneledelsen var enige om at det nå er viktig å gå et skritt videre. Frivillighet Norge ønsker alle lykke til videre i utvikling av frivillighetspolitikken.