Rollag kommune utvikler en frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten

Rollag kommune utvikler en frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten

Rollag kommune har vedtatt å utvikle en frivillighetspolitikk for å skape en tettere dialog med de frivillige organisasjonene. Initiativet er forankret i kommunestyret.

Rollag kommune inviterte Frivillighet Norge til å bidra med kompetanse i arbeidet og 7 juni gjennomførte Frivillighet Norge både et informasjonsmøte med kommuneledelsen og en åpen kveldskonferanse med lag og foreninger.

I begge arrangementene var hovedfokuset samspill og samarbeid mellom frivillige foreninger og kommunen. Nær halvparten av alle foreningene deltok på kveldskonferansen. I siste halvdel av arrangementet ble det i gjennomført en kafedialog der foreningene kom med innspill til hva en frivillighetspolitikk må inneholde for å skape vekst og utvikling for frivilligheten i Rollag.

Kafedialogen

Oppsummeringen av kafedialogen viste hvordan kommunen kan bidra til å utløse de ressursene foreningen selv mener de kan bidra med som nærmiljøbyggere lokalt. Kommunen kan blant annet bli en bedre tilrettelegger når det gjelder foreningenes kompetansebygging (kurs, opplæring), gode lokaliteter, tilskuddsordninger og faste møteplasser der frivilligheten har direkte dialog med politikere og kommuneadministrasjon for å styrke samarbeidet på tvers. Foreningene opplever at de kan ha samarbeidsrelasjoner med kommunen på mange arenaer.

Mange var opptatt av at samarbeidet med kommunen må bygge på dialog. Kommunen må spørre hvordan foreningen kan bidra i et samarbeid. Det gir foreningene anledning til å vurdere egne ressurser og ut i fra det bestemme hvordan de aktivitetene de driver, kan passe inn. Samarbeidet må oppleves som positivt for begge parter var en gjennomgangstone i diskusjonene.

Klubbrådgiver Sonja Reberg (bildet) i Lågen 4H var en av de som bidro med innspill.

– Dette er et bra initiativ fra kommunens side. Jeg håper kommunen bruker innspillene fra denne kafedialogen. Det tror jeg kan føre til at frivillighetspolitikken får positive effekter, både for oss i foreningene og for kommunen. - sa Reberg etter møte.

Den videre dialogen

Frivillighet Norge har anbefalt foreningene å danne en referansegruppe som kan bistå kommunen i det videre arbeidet med utviklingen av frivillighetspolitikken. Kommunen har forpliktet seg til å ta et koordinerende ansvar for en slik referansegruppe. En av de første oppgavene til referansegruppen vil være å drøfte med kommunen hvordan innspillene fra kafedialogen kan implementeres i frivillighetspolitikken.

Frivillighet Norge ønsker Rollag kommune og alle foreningene som bidro lykke til i det videre arbeidet med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.