Hopp til hovedinnholdet

Vi feirer frivillighetens år 2022! Les mer →

Handlingsplan for Frivillighet Norge 2021 – 2022 

Vedtatt av årsmøtet 27.05.2021 

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. Derfor jobber vi for at frivillige organisasjoner har gode og forutsigbare rammevilkår som er egnet til å fremme vekst i frivillig sektor. Handlingsplanen er Frivillighet Norges årlige plandokument og vedtas av årsmøtet. Handlingsplanen bygger på Frivillighetspolitisk plattform 2019-2023 og Strategi for Frivillighet Norge 2018-2022. I strategiperioden er det et mål å styrke Frivillighet Norge som den aktøren som samler, synliggjør, forsterker og videreutvikler frivillig sektor. I Frivillighetens år 2022 vil Frivillighet Norge være sekretariat for gjennomføring av markeringsåret med tilhørende ansvar og planverk som vedtatt av styringsgruppen.   

I perioden 2021 – 2022 er Frivillighet Norges overordnede prioriteringer å: 

 • Være en synlig og offensiv politisk aktør i saker forankret i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform. 
 • Være en kompetansebase for frivillig sektor innen organisasjonsdrift, mangfoldsarbeid, rekruttering og myndighetskontakt, blant annet gjennom å tilby kurs og veiledning. 
 • Synliggjøre frivillig sektors mangfold, egenverdi og samfunnsnytte, spesielt i sammenheng med koronapandemiens kort- og langsiktige konsekvenser.  
 • Fremme frivillig sektors behov og plass i norsk samfunnsutvikling. 
 • Være sekretariat for Frivillighetens år 2022 og gjennomføre planer for markeringen i tråd med styringsgruppens vedtatte tiltaksstruktur og planer. 

Frivillighet Norge skal i perioden jobbe med følgende målsetninger og tilhørende tiltak: 

Styrke frivillig sektors rammebetingelser 

 • Fremme Frivillighet Norges saker i valgkampen 2021 og i eventuell ny regjeringsplattform, herunder: 
  • Rammevilkår for frivillige organisasjoner
  • Frivillighetens betydning for folkehelsen 
  • Konsekvenser av koronapandemien 
  • Barn og unges fritid 
 • Jobbe for gjennomslag for Frivillighet Norges prioriterte saker i statsbudsjettet. 
 • Jobbe for en utredning av en ordning for momskompensasjon for organisasjonseide bygg og anlegg. 
 • Jobbe for brede og tilgjengelige støtteordninger og tilrettelegging for økt aktivitet slik at koronapandemien i minst mulig grad svekker frivillig sektor. 

Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner og en frivillighet for alle 

 • Delta aktivt i arbeidet med Fritidserklæringen og bidra til at Fritidskortet blir en god og brukervennlig løsning som bidrar til økt deltakelse.  
 • Drifte, utvikle og synliggjøre verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no i samråd med våre medlemsorganisasjoner.   
 • Jobbe for at flere tar i bruk Ungfritid.no. 
 • Oppfordre organisasjoner til å signere Mangfoldsplakaten, sette seg konkrete mål for økt mangfold på alle organisasjonsnivå, samt aktivt rekruttere frivillige, medlemmer og deltakere utenfor egne sosiale nettverk.  
 • Tilby nettverk, læringsarenaer og kunnskap om inkluderende rekruttering og arbeid for større mangfold i frivillige organisasjoner.  
 • Videreføre Inkludering på topp for økt mangfold i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner.  

Styrke frivillig sektors synlighet 

 • Markere Frivillighetens dag og dele ut den nasjonale Frivillighetsprisen, Årets nykommer og andre relevante priser. 
 • Vurdere partienes frivillighetspolitikk slik den fremkommer av programmene for stortingsperioden 2021 – 2025. 
 • Legge til rette for at medlemsorganisasjoner kan fremme sine saker i valgkampen 2021. 
 • Jobbe for at nye stortingsrepresentanter blir kjent med frivillig sektor og de viktigste felles sakene for frivilligheten. 
 • Koordinere innspill i revideringen av regjeringens Frivillighetserklæring. 
 • Samarbeide med medlemsorganisasjoner for å fremme deres merverdi i konkrete saker og synliggjøre frivillig sektors rolle i samfunnet, spesielt under koronakrisen. 

Legge til rette for samarbeid og kompetanseheving i frivillig sektor 

 • Bruke erfaringer fra nettverk for kommunikasjonsrådgivere for å vurdere å etablere nettverk på andre områder. 
 • Utvikle og tilby aktuelle og relevante kompetansetiltak for medlemsorganisasjonene. Særlig prioritere kompetansetiltak knyttet til: 

Rekruttering etter koronapandemien 

Digital drift 

Miljøvennlig organisasjonsdrift 

Konflikthåndtering 

 • Formidle forskning og bidra i relevante forskningsprosjekt, herunder forskning tilknyttet Fritidskortet og barn- og unges deltakelse i organisert fritidsaktivitet.  
 • Arrangere årets viktigste møteplass for ledere i frivillig sektor, politikere og andre premissleverandører for frivilligheten i forbindelse med Frivillighetens dag, med faglig og politisk innhold. 
 • Representere frivillig sektor i Norge i relevante internasjonale fora.  
 • Informere om muligheter til internasjonalt samarbeid gjennom Active Citizens Fund (EØS-midlene) og fokusere spesielt på samarbeid med sivilsamfunnet i Romania.  
 • Legge til rette for erfaringsdeling om organisasjonenes håndtering av koronapandemien og gjenoppbygging av samfunnet etter koronapandemien gjennom digitalt nettverk for erfaringsdeling. 
 • Sikre at Frivillighet Norge representerer hele bredden i frivillig sektor gjennom å rekruttere nye medlemmer.  

Legge til rette for økt samspill og samarbeid mellom frivillige organisasjoner og det offentlige 

 • Opprette samarbeid med flere fylkeskommuner med mål om at kommuner og fylker skal vedta en frivillighetspolitikk.  
 • Tilby kartlegging av lokal frivillighet og annen bistand som fremmer frivillighetspolitikk i kommuner og fylkeskommuner.  
 • Utarbeide råd for samhandling mellom kommuner og frivillig sektor i dialog med Frivillighet Norges medlemmer med mål om felles tiltak for økt deltakelse i frivillige organisasjoner lokalt. 
 • Organisere og videreutvikle nasjonalt frivillighetsfaglig forum med sentrale direktorater for å styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og statlige aktører.  
 • Jobbe for økt samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor innenfor folkehelse, inkludering og i arbeidet med et aldersvennlig samfunn. Dette samarbeidet må bygge på frivillig sektors autonomi og fratar ikke det offentlige deres lovpålagte ansvar. 

Støtte digitalisering og forenkling i frivilligheten 

 • Jobbe for at Frivillighetsregisteret utvikles og tas mer i bruk som et forenklingsverktøy.  
 • Følge opp Kulturdepartementets forenklingsreform for frivilligheten i hele forvaltningen, og prioritere deltakelse og oppfølging av prosjektet Stimulab: Starte og drive en frivillig organisasjon. 
 • Følge opp regjeringens arbeid med utvikling av en foreningslov. 
 • Synliggjøre og drifte Techsoup.no som en plattform for innkjøp og distribusjon av digitale verktøy til frivillig sektor. 
 • Videreutvikle Techsoup.no ved å utvide porteføljen med nye donasjonsprogrammer, tilby kurs i bruk av digitale verktøy, og lansere Microsofts leverandørprogram for frivillige organisasjoner. 
 • Digitalisere flere av Frivillighet Norges kurs, seminarer og aktiviteter slik at det blir tilgjengelig for organisasjoner, lag og foreninger over hele landet.