Søk

Koronakrisen: Dette er våre hovedkrav

Frivillighet Norge har tre krav til myndighetene for å lette koronakrisen: Egen kontantstøtteordning for frivilligheten, kompensasjon for avlyste arrangement som treffer bredden av frivilligheten og bruk av momskompensasjonsordningen til å frigjøre midler raskt

Stian Slotterøy Johnsen og Abid Raja i Akersgata

Egen kontantstøtteordning for frivilligheten

Kontantstøtteordningen for næringsvirksomhet omfatter bare skattepliktig virksomhet, men Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk drift, men ikke har erverv til formål blir ivaretatt med en økonomisk kompensasjon (Innst. 232 L (2019-2020))

Frivillighet Norge ber om at det opprettes en søknadsbasert ordning for stiftelser og foreninger som ikke har erverv til formål, basert på kontantstøtten for skattepliktige virksomheter.

Vi ber også om at en ordning kommer raskt på plass og at den er så ubyråkratisk som mulig, samtidig som den ikke åpner for misbruk. Derfor foreslår vi at ordningen baseres på tilgjengelige registerdata om organisasjonene. For regnskapspliktige virksomheter vil søknaden kunne sjekkes opp mot tall i regnskapsregisteret. For virksomheter som ikke er regnskapspliktige, kan vedlegg B1 (forenklet modell) eller vedlegg C1 (dokumentert modell) fra søknad om momskompensasjon, brukes for kontroll.

Les hele vårt innspill til Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Miljø- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Kompensasjon for avlyste arrangement må treffe bredden av frivilligheten

Regjeringen har opprettet en krisepakke for avlyste, stengte og utsatte arrangement, som hadde søknadsfrist 21. april, men søknadstall fra Lotteritilsynet og Frivillighet Norges undersøkelser viser at denne treffer ikke bredden av frivillige organisasjoner. Derfor ber vi om en endring av ordningen og ny utlysning for perioden 5. mars til 30. april. Vi ber også om nye midler til å dekke tap etter denne perioden.

Frivillighet Norge ber om en utvidelse av ordningen hvor følgende også kompenseres:

 • tap som følge av avlyste eller utsatte arrangement som årsmøter og landsmøter og lignende deler av organisasjonsdemokratiet.
 • tap som følge av avlyste, stengte eller utsatte arrangement som ikke nødvendigvis har billett- eller deltakeravgift, men hvor inntjeningen skjer ved salg som loppemarked, basar og bingo.
 • tapte inntekter på arrangement utover billettinntekter og deltakeravgift, som salg av varer og tjenester.

Frivillighet Norge ber om følgende endringer i kriteriene for ordningen:

 • at beløpsgrensen fjernes, sekundært reduseres. Slik når en bedre ut til mindre lag og foreninger hvor behovet i sum kanskje er mindre, men hvor betydningen er stor for driften.
 • At kravet om under 60% offentlig tilskudd fjernes, sekundært reduseres. Slik når en ut til flere, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • At organisasjonenes sentralledd kan søke på vegne av underledd.

Les hele vårt innspill til Kulturdepartementet her

Momskompensasjon for å frigjøre midler

Mange frivillige organisasjoner rammes hardt av krisen og har behov for rask tilgang til midler. Derfor ber Frivillighet Norge om at momskompensasjon brukes som en ubyråkratisk og rettferdig ordning.

Frivillighet Norge ber om at momskompensasjonsordningen brukes på tre måter:

 1. Avkortningen av momskompensasjonen for 2018 utbetales
  Det innebærer at organisasjonene får utbetalt den summen deres godkjente søknadsbeløp ble avkortet med for søknadsrunden i 2019, altså 19 prosent. Dette vil gi økt likviditet for frivillige organisasjoner, basert på aktivitetsnivå for 2018. Tilbakemeldinger fra våre organisasjoner tyder på at det er de lokale lagene som sliter mest på kort sikt. Sentralleddet kan da fordele sentralleddets andel av midler til underledd i organisasjonen etter behov. Kostnaden ved forslaget vil være 355 millioner kroner
 2. Organisasjonene får full momskompensasjon for 2019
  Ved å vedta at frivillige organisasjoner skal få kompensert 100 prosent av sine momsutgifter fra 2019, vil regjeringen bidra til å få ut friske midler til organisasjonene, uten økt saksbehandling og byråkrati. Forslaget vil gi økte midler der det er dokumentert økonomisk aktivitet fra før. Frivillighet Norge estimerer at kostnaden ved dette vil være 366 millioner kroner.
 3. Mesteparten av momskompensasjonen for 2020 utbetales nå
  Organisasjonene får utbetalt 80 prosent av momskompensasjonen for 2020 nå på våren, basert på søknaden fra i fjor. De øvrige 20 prosentene, justert etter ordinær søknad, utbetales som normalt i løpet av høsten. Sammen med de to første tiltakene er dette en løsning for å få ut midler raskt til de som har likviditetsutfordringer.

Les hele vårt innspill til Kulturdepartementet, Finansdepartementet, Stortingets finanskomité og Stortingets familie- og kulturkomité her, sendt 3. april 2020

Les også vårt innspill til høring om justering av kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren, sendt 29. juni 2020

Relaterte nyheter

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring