Søk

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan nå åpne en del aktiviteter innenfor smittevernreglene. Her er Frivillighet Norge og LNU sin veileder til hva slags hensyn som må tas.

Om denne veilederen

Denne veilederen er Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge sine råd til hvordan frivillige organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene, slik Helsedirektoratet har åpnet for.

Veilederen tar utgangspunkt i forskriften om koronautbruddet (Forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet). I § 13 stiller denne flere krav til gjennomføring av arrangement hvor personer fysisk møtes, som må overholdes.

En åpen og inkluderende frivillighet er et godt prinsipp, også nå. Med utgangspunkt i gjeldende råd og anbefalinger om smittevern, kan de fleste frivillige organisasjoner gjennomføre de fleste av sine aktiviteter. Det viktige er at de som arrangerer og deltar i aktivitetene, er trygge og opplever dem positive. Derfor må hver enkelt organisasjon også gjøre individuelle vurderinger av hva som trygger deres aktiviteter og hva slags tilpassinger som bør gjøres hos dem for at de skal kunne ivareta sitt ansvar for frivillige og deltakere.

Veilederen skal ikke ses som et juridisk bindende dokument, men som en samling råd og tips om hva det er viktig for de frivillige organisasjonene å huske på når de gjennomfører aktiviteter og arrangementer. Rådene er utarbeidet etter innspill fra et representativt utvalg fra våre medlemsorganisasjoner og koordinert med Kulturdepartementet.

Veilederen vil oppdateres i henhold til gjeldende bestemmelser. Nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder og www.lnu.no/korona/veileder.

Generelle råd til frivillige organisasjoner

Organisasjonen har ansvar for at aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene. Vi har følgende generelle råd til organisasjonene:

 • Hold dere oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern, og sjekk om kommunen der aktiviteten gjennomføres har egne regler og råd.
 • Gjør egne vurderinger av hva som er viktig for at organisasjonens aktive og deltakere på aktiviteter skal føle seg trygge.
 • Gi opplæring til organisasjonens ansatte og tillitsvalgte i smittevern og organisasjonens egne retningslinjer.
 • Velg en smittevernansvarlig for hver aktivitet, som setter seg inn i hvilke retningslinjer som finnes og sørger for at disse overholdes.
 • Informer alle som skal delta på aktiviteten på forhånd om hvilke regler som gjelder for antall personer, avstand til hverandre, hvordan man opptrer i området i forkant av oppmøte og andre smittevernregler.
 • Ha dialog med personer i risikogruppen og ta hensyn til behov for tilrettelegging. Oppdatert informasjon om hvem som er i risikogruppen er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.
 • Før deltakerlister med kontaktinformasjon for aktiviteter og arrangementer, slik at dere kan hjelpe helsemyndighetene med smittesporing dersom dette blir aktuelt.
 • Hold oversikt over hvem som deltar i aktiviteter og arrangement, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov. Hvis dere fører deltakerlister for å oppnå dette, kan disse oppbevares i inntil 10 dager.
 • Unngå eller avbryt aktiviteten hvis dere er utrygge på om aktiviteten bidrar til økt smitterisiko.

Hovedregel 1: Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktivieteter

Dette omfatter personer som er bekreftet smittet av korona, personer som sitter i karantene og personer som har symptomer på koronasmitte, slik de er definert på Folkehelseinstituttets nettsider.

Råd for å følge denne regelen:

 • Gjør dere kjent med smittemåte og symptomer slik disse er forklart på Folkehelseinstituttets nettsider. Vær oppmerksom på at disse kan endre seg, og sørg for at alle deltakere på aktiviteten holder seg oppdatert.
 • Informer deltakerne om at de må bli hjemme fra aktivitet dersom de er eller kan være syke.
 • Vurder om dere vil oppfordre deltakere til å ta i bruk appen Smittestopp for å motta varsel på SMS dersom en person har vært i nærkontakt med koronasmittede.

Hovedregel 2: Sørg for god hygiene

Arrangører, frivillige og deltakere i aktiviteter skal ha god hygiene og følge Folkehelseinstituttets råd om håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask.

Råd for å følge denne regelen:

 • Overhold Folkehelseinstituttets råd om god håndhygiene.
 • Legg til rette for god håndvask, fortrinnsvis med såpe og vann. Vask hendende hyppig, for eksem- pel ved ankomst eller hvis deltakerne flytter seg eller skifter utstyr underveis i aktiviteten. Psoriasis- og eksemforbundet har råd om hvordan man legger til rette for hudvennlig håndvask.
 • Ha alkoholbasert desinfeksjon tilgjengelig når det ikke er mulig med håndvask, for eksempel ved aktiviteter utendørs.
 • Gjør dere kjent med planene for renhold av lokalet dere bruker, som den dere låner eller leie lokalet fra, plikter å ha tilgjengelig.
 • Dersom dere benytter dere av et bygg organisasjonen selv eier, følg Folkehelseinstituttets råd om renhold. Koronaviruset kan fjernes med manuell rengjøring med vann og rengjøringsmidler.

Hovedregel 3: Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer

Aktiviteter skal gjennomføres slik at deltakerne holder minimum 1 meter avstand til hverandre til enhver tid.

Fra og med 7. mai kan organisasjoner arrangere samlinger med inntil 50 personer dersom:

 1. Deltakerne holder minst 1 meter avstand, og andre råd og anbefalinger om smittevern overholdes.
 2. Arrangementet skjer på offentlig sted, for eksempel i et forsamlingslokale, på en skole, i organisasjonens egne lokaler eller utendørs.
 3. Organisasjonen er ansvarlig arrangør, noe som betyr at den har oversikt over hvem som er til stede og sørger for at rådene om avstand og smittevern følges.

For andre arrangementer skal grupper ikke være større enn anbefalingen fra Helsedirektoratet, for tiden inntil 20 personer som holder minst 1 meter avstand fra hverandre.

Råd for å følge denne regelen:

 • Hold anbefalt avstand mellom deltakerne under hele aktiviteten eller arrangementet, også ved overnatting.
 • Prøv å gjennomføre aktivitetene slik at det ikke er nødvendig for deltakerne å bruke kollektivtrafikk.
 • Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering, server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. En enklere løsning kan være å be deltakerne selv stille med mat og drikke.
 • Hvis dere skal bruke garderober, dusjer eller liknende, unngå felles bruk. Legg heller til rette for at deltakerne kan bruke slike anlegg individuelt og at overflater og utstyr som kan spre smitte vaskes mellom hver bruk, eller legg til rette for at deltakere kan skifte og dusje hjemme.
 • En-til-en-aktiviteter som krever fysisk kontakt, for eksempel ved at noen fysisk må støttes for å bevege seg, kan ikke gjennomføres. Ledsagere er unntatt fra reglene om fysisk kontakt. Gjør dere kjent med hvem disse er.
 • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige og som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene.
 • Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet.

Hovedregel 4: Ikke del utstyr under aktiviteter

Utstyr må ikke deles om det innebærer fare for smittespredning.

Råd for å følge denne regelen:

 • Som hovedregel bruker hver enkelt bare sitt eget utstyr. Sørg for at bare den som skal bruke utstyret, rører det.
 • Rengjør utstyr før og etter bruk om det har vært brukt eller skal brukes av andre senere, for eksempel projektor, nettbrett, piano eller friluftsutstyr.
 • Planlegg rigging av utstyr slik at det blir minst mulig smitterisiko, for eksempel ved å dele inn rommet i soner med tilstrekkelig avstand mellom hver person som rigger.
 • Hvis arrangementet innebærer overnatting, må hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser må settes opp med minst 1 meter avstand.

Særlige råd om risikogrupper

Folkehelseinstiuttet har egne anbefalinger til personer i risikogrupper, som personer over 65 år og personer med ulike kroniske sykdommer og/eller alvorlig helsetilstand. Det skilles også mellom lett økt risiko, moderat og høy risiko. For de ulike gruppene gjelder egne anbefalinger. Det er den enkeltes ansvar å gjøre vurderinger av hva de kan delta på. Vi anbefaler likevel at organisasjonene gjør egne vurderinger. På den ene siden bør organisasjoner åpne for at personer i risikogrupper kan delta om de selv opplever det som trygt, og gjøre tilpasninger for at personer i risikogrupper opplever det som tryggere å delta. På den andre siden bør organisasjoner åpne for at noen likevel ikke ønsker å delta eller deltar på andre måter enn før. Hva slags vurderinger som må gjøres, varierer fra organisasjon til organisasjon og fra aktivitet til aktivitet.

Vi anbefaler følgende for aktiviteter med risikogrupper:

 • Legg til rette for god oppfølging av organisasjonens frivillige før og etter aktiviteten.
 • La frivillige i risikogrupper gjøre egne vurderinger. Ønsk de som deltar velkommen, men hold også åpent for at andre ønsker å holde seg hjemme.
 • Forbered frivillige på å at deltakere kan uttrykke oppgitthet og bekymringer knyttet til for eksempel smitte, isolering, karantene, arbeidsmarked og tanker om fremtiden.
 • Ved en-til-en-aktiviteter, for eksempel som besøksvenn, bør den frivillige gjøre egne vurderinger av trygghetsfølelse og sikkerhet på dagen aktiviteten gjennomføres, og tilpasse aktiviteten til den enkeltes dagsform.
 • Ved aktiviteter som gjøres i samråd med kommunen, bør kommunale retningslinjer gjelde for fysisk kontakt og private besøk.
 • Vurder sårbarheten til personer i risikogruppen som deltar på aktiviteter eller er frivillige, inkludert personer med underliggende sykdommer og personer over 65 år.
 • Vurder alternative aktiviteter for personer i risikogruppen, slik at deres behov for trygghet ivaretas uten at de holdes utenfor sosiale fellesskap og aktivitet

Særlige råd for barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, og er et viktig fritidstilbud for mange. Vi har følgende råd for aktiviteter med barn og unge:

 • Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene. Vurder om det bør være en voksen til stede ved aktiviteter med barn, og ta hensyn til alder og antall barn i vurderingen. Dersom barna er under skolealder, bør det uansett være voksne til stede.
 • Følg egne råd fra Folkehelseinstituttet om organiserte fritidsaktiviteter.
 • Dersom dere skal arrangere sommerleir eller liknende, bruk råd fra Folkehelseinstituttet om sommerleir og andre sommeraktiviteter for barn og unge.
 • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.
 • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.

Mer informasjon og andre veiledere

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på informasjon fra Folkehelseinstituttet på FHIs hjemmesider.

Det er også laget andre veiledere for frivillige organisasjoner, som kan være relevant for din organisasjon. Her er lenker til disse:

Veilederen som PDF

Her kan du laste ned veilederen som PDF, inkludert sjekkliste:

Smittevernveilederen som PDF

Kontaktperson

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring