Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjett 2023

6. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Under er Frivillighet Norges reaksjoner på forslaget og Stortingets behandling.

Under følger Frivillighet Norges reaksjoner på statsbudsjett for 2023 (Foto: Regjeringen.no)

Innspill fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norges innspill til Stortingets behandling av regjeringens forslag til budsjett:

Frivillighet Norges innspill i forkant av budsjettfremleggelsen:

Innstilling

Familie- og kulturkomiteens innstilling. Saken behandles 16. desember.

Budsjettenighet mellom Sp, Ap og SV

Regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti er enige om budsjett. Her kan du lese hvilke endringer de er enige om å gjøre i regjeringen forslag.

Alternative statsbudsjett

Opposisjonspartiene vil lage alternative statsbudsjett hvor de viser hva de ønsker å prioritere. Vi lenker til disse her etterhvert som de blir lagt frem.

Sosialistisk Venstreparti

SV skriver at de vil foreslå regelstyring av momskompensasjonen: "Frivilligheten og idretten er blant fellesskapets grunnsteiner. Et viktig tiltak vi tar for å sikre dem er å gjøre momskompensasjonen regelstyrt, og å innføre en rekke virkemidler for å bedre tilgangen på treningsarealer og øvingsrom."

Rødt

Miljøpartiet De Grønne

"MDG vil gi frivillige organisasjoner full kompensasjon for merverdiavgift, og støtter rejgeringas forslag." og doble skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Venstre

Venstre foreslår å øke beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 25 000 til 50 000.

Høyre

Høyre øker skattefradrag for gaver til frivilligheten.

Kristelig Folkeparti

"KrF prioriterer: Videreføring av alle øremerkede midler til navngitte mottakere i 2022 for 2023"

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet ber regjeringen regelstyre momskompensasjonsordningen: "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i behandlingen av RNB med forslag til endring av MVA- kompensasjonsordningen for idrett, frivillighet og kultur slik at den blir regelstyrt istedenfor rammebevilget."


Regjeringens forslag til budsjett

Les regjeringens forslag her.

Momskompensasjon

Frivillighet Norge har bedt om at:

 • Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.

Regjeringen foreslår 2,025 milliarder kroner til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2023. Kultur- og likestillingsminister Trettebergsstuen mener dette skal gi full kompensasjon. Frivillighet Norge er ikke enig.

Les vår pressemelding her: Holder ikke til full momskompensasjon

Regjeringen informerer også om at momskompensasjonsordningen nå gjennomgås og at eventuelle endringer som følge av dette vil komme på høring i første kvartal 2023. Frivillighet Norge følger denne gjennomgangen og er i dialog med departementet.

Forrige uke ble det klart at det er søkt om mer momskompensasjon for 2022 enn det var satt av midler til. Frivillighet Norge mener dette viser hvor viktig det er å få på plass regelstyring av ordningen.

Les vår kommentar her: Regjeringen må bevilge mer til momskompensasjon i 2022

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge har bedt om at:

 • Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner.
 • Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.
 • Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy. Prosessen sees i sammenheng med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen.

Regjeringen har ikke lyttet til våre innspill og grensen på 25 000 videreføres i 2023.

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Frivillighet Norge har bedt om at:

 • Det etableres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg,i betydningen organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet.

Regjeringen har ikke lyttet til innspillet.

Strømstøtte til frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å forlenge strømstøtteordningen frem til og med juni 2023.

Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor

Frivillighet Norge har oppfordret regjeringen til å bevilge midler til tiltak som stimulerer til økt samarbeid mellom flere direktorater og nasjonale aktører i frivillig sektor. Vi har også bedt om:

 • Kunnskapsdepartementet: 5 millioner til sektorovergripende tiltak for samspill mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt.

Dette er ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Etterarbeid og evaluering av Frivillighetens år 2022

Frivillighet Norge har bedt om 3 millioner til etterarbeidet og evalueringen av Frivillighetens år 2022. Her har regjeringen kun foreslått 1,5 millioner kroner.

Økt deltakelse

Frivillighet Norge har bedt om midler fra Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til arbeidet med økt deltakelse. Dette er ikke med i regjeringens budsjettforslag.

Tilskudd til å inkludere barn og unge økes med 96 millioner kroner, men samtidig kuttes det 103 millioner av samme post på grunn av avviklingen av fritidskortet. Frivillighet Norge mener at midler som har vært knyttet opp til fritidskortet fortsatt skal benyttes til formålet.

Andre saker

 • Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring samarbeider om å lage en digital oversikt over statlige tilskudd til frivillig sektor. Målet er at det skal være enkelt å finne informasjon om relevante tilskuddordninger, mottakere og tilskuddsbeløp, både for frivillig sektor og for forvaltningen. Løsningen skal etter planen lanseres i desember 2022.
 • I løpet av høsten 2022 vil det nedsettes en arbeidsgruppe som skal revidere Lov om register for frivillig virksomhet, blant annet i lys av anbefalingene i rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Revisjonsarbeidet vil fokusere på registreringsrett og forenklingsgrep.

 • Regjeringen omtaler i Kulturdepartementet sin budsjettproposisjon at de vil utvikle en strategi for hva kulturfrivilligheten består i, og hva som kan gjøres for å hindre barrierer for aktivitet og deltakelse. Det er et mål å sikre tilgang på gode og riktige møteplasser for øvelse og framføring, samt å bidra til en bærekraftig økonomi gjennom gode tilskuddsordninger. Det er lagt opp til å tildele spillemidler til kulturformål til tiltak i forbindelse med strategien.

Reaksjoner fra medlemsorganisasjoner

Relaterte nyheter

 • Holder ikke til full momskompensasjon

  Regjeringen sier de vil ha full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og setter av 2,025 milliarder i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det mener Frivillighet Norge er for lite penger.

  Publisert: 06.10.22

  Oppdatert:
 • Forventer statsbudsjett uten kutt

  Om regjeringen ikke fullfinansierer momskompensasjonen og kutter til frivilligheten, er det et løftebrudd til frivilligheten i en krevende periode, mener Frivillighet Norge.

  Publisert: 04.10.22

  Oppdatert:
 • Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2023

  Frivillighet Norge har sendt sine innspill til statsbudsjett for 2023 til regjeringen. Vi foreslår blant annet regelstyring av momskompensasjonen, egen ordning for organisasjonseide bygg og reversering av kuttet i skattefradragsordningen.

  Publisert: 11.01.22

  Oppdatert:
 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring