Søk

Statsbudsjettet 2021

Her vil vi legge ut informasjon om de sakene vi har gitt innspill på og som er viktige for frivilligheten generelt.

Illustrasjon fra Regjeringen.no om statsbudsjett 2021

Hvordan jobber vi med statsbudsjett for 2021?

7. oktober 2020 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Momskompensasjonen

I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å øke momskompensasjonen til 1,8 milliarder kroner. Dette er i tråd med hva de lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner.

Les vår pressemelding om dette her.

Koronatiltak

Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021.

Les vår pressemelding om dette her.

Regjeringen har presentert forslag til flere koronatiltak i 2020, blant annet forlenging av krisepakken for frivillighet og idrett.

Her kan dere lese mer om dette.

Frivillig.no

Frivillighet Norge er veldig fornøyd med å fortsatt få midler til drift av Frivillig.no fra Kulturdepartementet. Vi er samtidig skuffet over at Helse og omsorgsdepartementet ikke satser ytterligere på felles synliggjøring av rekruttering til frivillighet gjennom Frivillig.no.


Frivillighet Norge ba Helse- og omsorgsdepartementet om 3 millioner til å hente opp igjen den gode felles mobiliseringen for økt deltakelse, slik vi hadde i 2016-19. Dette er ikke med i forslaget til statsbudsjett for 2021.

Styrking av samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt

Frivillighet Norge har spilt inn behov for å skape mulighet for at nasjonale organisasjoner kan bidra i å koordinere og støtte dialog og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor lokalt.

Frivillighet Norge er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp dette godt nok. Det er viktig at alle departementer ser viktigheten av et levende sivilsamfunn. Vi mener dette er helt vesentlig for å støtte både kommuner og lokale lag og foreninger i arbeidet under koronarestriksjoner og når smitteverntiltakene ikke lenger legger begrensninger for viktige sosiale møteplasser.

Skattefradrag for gaver

Frivillighet Norge har blant annet bedt om at det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.

Regjeringen foreslår ingen endringer på dette i statsbudsjettet for 2021.

Tilskudd

Utenriksdepartementet

170-70 Sivilt samfunn. Posten videreføres på samme beløp som i 2020, kr 2 028 471 000.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

567-70 Nasjonale minoriteter. I teksten står det at bevilgningen er 8 mill. ink. prisjustering (som avviker noe fra tallbudsjettet 7 989 000). Som en del av dette er det tilført 0,5 mill. som er flyttet fra KUD 320-55.

578-70 Informasjonstiltak. I tekst står det at som følge av at det skal holdes valg foreslås en bevilgning på 5,5 mill. I 2021 (5,03 i 2019)

Justis- og beredskapsdepartementet

430 – 70 Tilskudd kriminalomsorgen. Det foreslås kr. 30 231 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

455 – 71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten. Det foreslås kr. 58 637 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

455 – 73 Redningsselskapet. Det foreslås kr. 124 798 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

470 – 72 Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak. Det foreslås kr. 59 810 000, dette er en videreføring av beløpet fra i fjor.

Arbeids- og sosialdepartementet

621 – 74Pensjonistenes organisasjoner. Det foreslås 14 600 000, en økning på 500 000 fra 2020 budsjettet.

Barne- og familiedepartementet

846 – 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er foreslått kr 166 243 000. Dette er en økning på 3,155 mill. fra vedtatt budsjett, men en reduksjon på 6,845 mill. fra resultatet etter revidert budsjett.

Samferdselsdepartementet

1300-71 Tilskudd til trafikksikkerhetsformål. Det foreslås 69 100 000 kr. I hovedsak en nominell videreføring av inneværende budsjett.

Klima- og miljødepartementet

1400-70 Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar. Videreføres med samme beløp som fjorårets budsjett 52 541 000 kr,

1420-77 Ymse organisasjonar og stiftelsar m.m. Det foreslås kr 16 416 000. I dette er 0,2 mill. til Cens standardiseringsabeid som ikke har vært inne i posten tidligere. Totalt er dette en økning på en million fra det forrige vedtatte budsjettet, men 3,3 mill. mindre enn resultatet etter revidert budsjett.

1420-78 Friluftsformål. Posten er redusert med omtrent 3 mill., til 180 776 000, samelignet med vedtatt budsjett. Dette gir en reduksjon på omtrent 15 mill fra revidert budsjett.

1429-74 Tilskot til fartøyvern. Det foreslås 65 972 000 til denne posten, det er en liten økning fra revidert budsjett. Dette ansvaret skal på sikt overføres til fylkeskommunene.

Kunnskapsdepartementet

25 – 75 Grunntilskudd/grunntilskot. Posten økes fra 86 687 til 95 337. 5 millioner av økningen er tilskudd til faktisk.no og 3 millioner er flyttet fra 225-74 fordi Landslaget for norskunder visning, Sex og Politikk og FRI – Rosa kompetanse skole nå får grunntilskudd istedenfor prosjekttilskudd (225-74).

257-70 Tilskot. Kompetanseprogrammet flyttes fra 258-21 til 258-70 og midler til Kompetansepluss er flyttet inn i kompetanseprogrammet.

291-71 Tilskott til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjonar. Posten aukast frå 125,4 mill til 153 748 000,-.

 • 20 mill til utprøving av klippekortordning for norsktimar. Frivillige organisasjonar og arbeidsgjevarar vil rekruttere deltakarar til ordninga og opplæring kan kjøpast av private tilbydarar.
 • Tilskot til integreringsarbeid i frivillige organisasjonar auka frå 83,3 mill til 96,2. Auken er 5 mill til norsktrening. Posten til nasjonale ressursmiljø er redusert med 4,6 mill, så resten av auken kan delvis vere at dette er er tatt inn i ordninga. Det kjem ikkje fram kva auken skuldast ut over dei 5 mill til norsktrening.
 • Bydelsmødrene har fått 1 mill i ordninga nasjonale ressursmiljø. Født fri har mista sitt tilskot.

254-70 Tilskot til studieforbund og 254-73 Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar. Tilskuddene til studieforbundene skal nå deles mellom kunnskapsdepartementet og kulturdepartementet, dette fører til store endringer i postene.

 • 254-70 Tilskot til studieforbund. Det foreslås kr. 68 920 000
 • 254-73 Tilskot til vaksenopplæringsorganisasjonar. Det foreslås kr. 3 510 000

Helse- og omsorgsdepartementet

714-21 Spesielle driftsutgifter. Reduseres fra 147 098 000 i budsjettet for 2020 til 98 635 000. 48,9 millioner flyttes til andre poster, blant annet til kap. 714, post 70 knyttet til tilskudd til det rusmiddelforebyggende arbeidet i regi av de regionale kompetansesentrene på̊ rusfeltet. Det foreslås å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til Program for et aldersvennlig Norge.

714-79 Andre tilskudd. Det foreslås 64 135 000 kr, som skal tilsvare lønns og prisveksten. Det foreslås 18,3 mill. kroner en tilskuddsordning for å sikre at det utvikles og iverksettes effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Det er samme nivå som bevilgningen lå på i forrige statsbudsjett.

761-71 Frivillig arbeid. Det foreslås kr. 73 544 000. Utover generell prisjustering foreslås posten økt med 55 millioner til tre nye tilskuddsordninger, fordelt slik:

– 20 mill. kroner til tilskudd til aktivitetstilbud for personer med demens

– 15 mill. kroner til tilskudd til støtte og avlastning for pårørende

– 20 mill. kroner til tilskudd til spisevenner.

Kulturdepartementet

315-73 Tilskudd til studieforbund. Det foreslås 163 mill. til studieforbundene, hvor 10 mill. settes av til VOFO. Posten er ny under Kulturdepartementet, som nå har overtatt tilskuddet til 10 av 14 studieforbund.

315-78 Ymse faste tiltak. Posten foreslås økt fra 14,2 til 23,1 mill. Dette er primært flytting av penger fra 323-78 Ymse faste tiltak, 315-76 Tilskudd til fritidsaktivitet for barn og unge og 315-79 Til disposisjon. Det er også lagt inn tre millioner i Frivillighet Norges driftstilskudd øremerket arbeidet mer å forberede Frivillighetens år 2022.

315-75 Herreløs arv. Posten står i 0,- da bevilgningen på posten tilsvarer regnskapsførte inntekter fra herreløs arv fra to år tidligere. Herreløs arv er midler fra dødsbo der avdøde ikke har arvinger. Disse midlene skal fordeles til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. Staten hadde i 2019 ikke inntekter fra herreløs arv som tilfaller ordningen i 2021.

351-70 Likestilling mellom kjønn. Bevilgningen på posten er økt med 13 millioner kroner til 31 890 000. Midlene skal gå til å videreføre arbeidet med TryggEst og opprette en ny tilskuddsordning mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

351-72 Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønn. Posten er økt med til sammen 2,7 mill. til 15 780 000. 0,7 er hentet fra. Barne- og familiedepartementets kap. 854, post 72. Organisasjonen Salam får 1 million i tilskudd og FRIs Rosa kompetanse får økte midler blant annet til Rosa kompetanse barnevern.

352-70 Funksjonshemmedes organisasjoner. Det er foreslått 238 350 000 kl. Bevilgningsnivået på posten er foreslått videreført fra 2020.

Forsvarsdepartementet

1700-71 Overføringer til andre. Det foreslås kr. 88 985 000 Økningen tilsvarer prisjustering fra budsjettforslaget for 2020. Men er en reduksjon fra resultatet etter revidert budsjett på 2,191 mill.

Ungfritid.no

Frivillighet Norge har bedt om 5 millioner til drift og synliggjøring i 2021, dette finner vi ikke igjen i forslaget til statsbudsjett.

Les mer her.

Frivillighetens år 2022

Regjeringen bevilger tre millioner kroner til arbeidet med å forberede Frivillighetens år over statsbudsjettet. Frivillighet Norge har bedt om fem millioner.

Ler mer her.

Andre saker

 • Regjeringen vil revidere Frivillighetserklæringen og tar sikte på å lansere den i Frivillighetens år 2022.
 • Tilskuddet til frivilligsentraler er overført til Kulturdepartementets budsjett. Det skal i 2021 overføres til kommunene som tidligere. Regjeringen skal komme tilbake til en permanent innretning på midlene i statsbudsjettet for 2022. Tilskuddet er på 206 800 000 i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021.
 • Regjeringen foreslår at staten skal legge medlemstall for 2019 til grunn i ordninger hvor størrelsen til tilskudd er basert på medlemstall. Årsaken er at mange opplever nedgang i medlemstall på grunn av koronapandemien. Departementene skal “fortsatt søke å finne fleksible løsninger i dialog med organisasjonene.”
 • Regjeringen opplyser at det i 2019 ble fordelt om lag 10,1 mrd kroner i offentlig støtte til frivillige organisasjoner. Det er en økning på om lag 400 millioner kroner fra 2018. Totalt utgjøre offentlig støtte 26 prosent av inntektene til frivillige organisasjoner i 2019.
 • I 2019 ble det formidlet 697 millioner kroner gjennom Grasrotandelen.
 • Grensen for lønnoppgaveplikt beholdes på 10 000 kroner og har vært uendret siden 2015.
 • Grensen for når frivillige organisasjoner skal betale arbeidsgiveravgift beholdes på 80 000 kroner per ansatt og 800 000 kroner per organisasjon. Disse har vært uendret siden 2019.

Reaksjoner fra frivilligheten om statsbudsjettet

Sender din organisasjon ut egen pressemelding eller lager dere nettsidesak om statsbudsjettet? Send dem til oss slik at vi kan samle frivillighetens reaksjoner på statsbudsjettet. Send dem til [email protected]

Nettverksgruppemøte med statsbudsjett som tema

9. oktober kl. 10:30 inviterer vi til møte i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår med statsbudsjett som tema.

Ta gjerne kontakt med [email protected] dersom dere har spørsmål eller innspill til Frivillighet Norges arbeid med krisepakker og statsbudsjett.

Relaterte nyheter

 • Frivillighet Norges innspill til stimuleringsordning for økt aktivitet i frivilligheten

  Kulturdepartementet har bedt Frivillighet Norge, og en rekke andre organisasjoner, om innspill til hvordan en kan utforme stimuleringsordningen som ble varslet i forslaget til statsbudsjett for 2021. Sammen med flere paraplyorganisasjoner har vi spurt frivilligheten om deres aktiviteter i koronasituasjonen. Her kommer en oppsummering av hva vi fant ut og hva vi har foreslått til Kulturdepartementet.

  Publisert: 16.10.20

  Oppdatert:
 • Fortsatt usikkerhet om finansiering av Ungfritid.no

  Frivillighet Norge er positiv til fritidskortet og ønsker å bidra til utviklingen av dette. Men økonomi er kun én barriere som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter.

  Publisert: 07.10.20

  Oppdatert:
 • Nye koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

  Pressemelding: Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021.

  Publisert: 07.10.20

  Oppdatert:
 • Regjeringen gir ikke frivilligheten full momskompensasjon 

  Pressemelding: I sitt forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å øke momskompensasjonen til 1,8 milliarder kroner. Dette er i tråd med hva de lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Frivillighet Norge anslår at det fortsatt vil mangle rundt 350 millioner kroner. 

  Publisert: 07.10.20

  Oppdatert:
 

Kontaktperson

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring