Hopp til hovedinnholdet

Hvordan og hvorfor komme i gang

Sammen står man sterkere, og gjennom en organisasjon skapes det et fellesskap rundt en sak eller aktivitet. For at en organisasjon skal være levedyktig over tid, er det viktig å fordele kunnskapen i organisasjonen, så den ikke hviler på en eller få personer.

Hvorfor starte en organisasjon?

Før man starter en organisasjon må man ha et klart bilde av hva man ønsker med organisasjonen:

 • Hva skal være organisasjonens funksjon?
 • Hvis organisasjonen har som formål å påvirke, hvilket budskap ønsker man å i så fall å formidle?

Hva ønsker man å oppnå?

Hva vil man oppnå i løpet av de tre første månedene, første halvåret, første året, og på lengre sikt?

Hvordan komme i gang?

 • Hvilke ressurser har man til rådighet?
 • Hvordan finansiere driften?
 • Hvordan skaffe egnede lokaler?
 • Hvem skal gjøre hva?
 • Hvem skal lede organisasjonen?
 • Hvem har ansvar for regnskapsføring? Osv.
 • Hvordan markedsføre organisasjonen?
 • Hvordan rekruttere medlemmer?
 • Hvem ønsker man å rekruttere?
 • Hva kan organisasjonen tilby medlemmene

Når man skal starte en organisasjon må altså noen ha et ønske om å ta på seg oppgavene dette medfører, og følge dem opp. Det er videre viktig å ha orden. En klar fordeling i forhold hvem som tar ansvar for de ulike oppgavene er avgjørende for at organisasjonen skal fungere godt over tid. Dette bidrar også til at organisasjonen fremstår som ryddig og troverdig, og er spesielt viktig dersom organisasjonen skal samle inn penger eller søke om pengestøtte.

Et kontrollspørsmål før man starter opp, er om det allerede finnes en organisasjon som jobber med det samme. Det er ikke usannsynlig. Er det i så fall aktuelt å bli med i denne organisasjonen?

Oppstartsmøte

For å starte opp må man ha et oppstartsmøte, også kalt stiftelsesmøte, der det velges et styre og føres protokoll som undertegnes. I mange tilfeller vedtar man også de første vedtektene på oppstartsmøtet. I protokollen skal det noteres hvem som møtte, hvilke saker som ble diskutert, hvilke vedtak som ble gjort og hvem som ble valgt. Det er viktig at protokollen blir undertegnet av to stykker for å kunne gjelde som offisielt dokument.

Her er gode verktøy som kan hjelpe dere i gang:

Hva bør vi ha tenkt gjennom før oppstartsmøtet?

Før dere starter en organisasjon bør dere ha et klart bilde av hva du ønsker med organisasjonen:

Hva skal være organisasjonens funksjon? Hva skal vi få til? Hvis organisasjonen har som formål å påvirke, hvilket budskap ønsker vi i så fall å formidle?

Ha med minst tre stykker som er villige til å sitte i styret. Styret har ansvaret for driften av organisasjonen mellom årsmøtene.

En klar fordeling i forhold hvem som tar ansvar for de ulike oppgavene er avgjørende for at organisasjonen skal fungere godt over tid. Dette bidrar også til at organisasjonen fremstår som ryddig og troverdig, og er spesielt viktig dersom organisasjonen skal samle inn penger eller søke om pengestøtte. Dette kan for eksempel beskrives i en handlingsplan eller et politisk dokument.

Et kontrollspørsmål før man starter opp, er om det allerede finnes en organisasjon som jobber med det samme. I Norge finnes det såpass mange organisasjoner at det er ikke usannsynlig. Er det i så fall aktuelt å bli med i denne organisasjonen i stedet for å starte opp en ny? Spør dere selv om dere vil gjøre dobbeltarbeid eller om dere har en unik vinkling som gjør at det er lurt med en egen organisasjon.

Vedtektene er organisasjonens "grunnlov". De beskriver hvordan organisasjonen er organisert, hvordan årsmøtet skal gjennomføres. På oppstartsmøtet kan det være lurt og enten gi styret fullmakt til å utforme vedtekter som kan vedtas på første ordinære årsmøte.

Hvem kan velges til styret?

I utgangspunktet kan alle som er medlemmer i organisasjonen velges til styret. Noen organisasjoner har imidlertid begrensinger på hvem som kan sitte i styret. Begrensingene må stå i vedtektene. Begrensningene kan si noe om for eksempel geografisk spredning og antall som skal sitte i styret.

Starte en ny organisasjon

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring