Hopp til hovedinnholdet

Nettverksgruppemøte i nettverksgruppa Det offentliges forhold til de frivillige organisasjonene

Møtet vil handle om Stimulab: Starte og drive en frivillig organisasjon, Fritidskortet og høringer om frivillighetssentraler og utenlandsfinansiering av trossamfunn.

Praktisk informasjon:

  • Sted: Digitalt møte. Lenke sendes ut til påmeldte
  • Påmelding: Meld deg på ved å klikke her
  • Møtet er åpent for: Representanter fra medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge.

Agenda og sakspapirer:

Stimulab: Starte og drive en frivillig organisasjon

Stimulab-prosjektet "Starte og drive en frivillig organisasjon" er initiert av Kulturdepartementet og Brønnøysundregistrene, og skal gjøre frivillige organisasjoners møte med det offentlige enklere og bedre. Dette er definert som en av syv livshendelser i regjeringens digitaliseringsstrategi. Livshendelser og livssituasjoner er et godt utgangspunkt for å sette innbyggernes behov i sentrum. Målet er at offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem.

På dette møtet kommer prosjektgruppa for å fortelle om arbeidet. Vi ønsker innspill fra våre medlemmer om hva som er viktig for organisasjonene i møtet med det offentlige.

Fritidskortet

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har invitert Frivillighet Norge og noen andre kommuner og organisasjoner til å komme med innspill til kriterier i en eventuell nasjonal fritidskortordning. Vi vil gjerne få tilbakemeldinger på forslagene før vi sender vår tilbakemelding.

Forslag til ny forskrift om tilskudd til Frivilligsentraler

I 2016 vedtok Stortinget at ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler skulle overføres til kommunene som en del av oppgaveoverføringen i kommunereformen. I stedet for øremerking skulle tilskuddet inngå som en del av innbyggertilskuddet. Frivillighet Norge bekymring var da at kommunens samlede tilskudd til lokal frivillighet kunne bli kuttet om ikke staten la noen føringer som knyttet tilskuddet til frivillig sektor. 17. juni 2020 ba Stortinget regjeringen tilbakeføre midlene til kulturdepartementet og øremerke tilskuddet til frivilligsentraler. Departementet har nå sendt forslag til ny forskrift tilskudd til frivilligsentraler ut på høring med frist 12. november.

Frivillighet Norges vil spille inn at tilskuddet må sikre at frivilligsentralene også er en ressurs for lokale lag og foreninger i kommunen. Sekretariatet legger fram konkret forslag til innspill i møtet og ønsker kommentarer fra medlemmene.

Utenlandsfinansiering av trossamfunn

I vår vedtok Stortinget et nytt annet ledd i trossamfunnsloven § 6, som sier at tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd. Lovforslaget er nå sendt ut på høring med frist 15. oktober. Frivillighet Norge ønsker innspill fra våre medlemmer på eventuelle kommentarer til høringen

Kommunal frivillighetspolitikk og "kommunale" frivillige

Frivillighet Norge bruker mye ressurser på å bistå kommuner og fylkeskommuner til å utvikle og vedta en frivillighetspolitikk. I samarbeidsplattformen mellom Frivillighet Norge og KS står det blant annet at «Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom offentlig og frivillig sektor i Norge».

I vår kontakt med kommunene møter vi noen ganger representanter for kommuner som ikke følger Frivillighet Norges råd og anbefalinger. Et eksempel på dette er kommuner som er opptatt av å rekruttere egne frivillige til å bidra i kommunale tjenester. Dette advarer Frivillighet Norge mot, blant annet i de 10 frivillighetspolitiske bud. Et annet eksempel er økt fokus i kommunene på "medborgerskap" hvor enkeltpersoner, sosiale entreprenører og andre aktører sidestilles med frivillige organisasjoner overfor kommunen. Se for øvrig dokumentet "Kommunal frivillighet" som går mer i dybden på temaet.

Vi forventer at denne typen problemstillinger vil bli enda mer aktuelle i arbeidet med å "få fart på" samfunnet og frivilligheten etter koronapandemien. På møtet blir det mulig å komme med innspill til hvordan Frivillighet Norge bør reagere på dette framover, og om det er behov for å utdype eller endre Frivillighet Norges politikk på området.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring