Hopp til hovedinnholdet

Nominasjonsfrist til valkomiteen

Valgkomiteen i Frivillighet Norge har startet sitt arbeid og ønsker nominasjoner fra medlemsorganisasjonene på kandidater til de åtte ledige vervene. Valgkomiteen vil ta utgangspunkt i de innkomne nominasjonene, men vil også kunne gjennomføre en selvstendig sondering etter mulige kandidater.

Invitasjon til å nominere kandidater til nytt styre

Frivillighet Norges årsmøte finner sted 28. mai 2020. På årsmøtet skal følgende det velges følgende styreverv:

  • Styreleder
  • 4 styremedlemmer
  • 3 varamedlemmer

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og ønsker nominasjoner fra medlemsorganisasjonene på kandidater til de i alt åtte ledige vervene. Valgkomiteen vil ta utgangspunkt i de innkomne nominasjonene, men vil også kunne gjennomføre en selvstendig sondering etter mulige kandidater. Valgkomiteen vil i sitt arbeid vektlegge helheten i sammensetningen av styret og gjør derfor oppmerksom på at kandidater kan bli innstilt til andre verv enn det som foreslås i nominasjonen.

Nominasjonsfristen settes til 16. mars 2020.

Nominasjoner sendes til post@frivillighetnorge.no med tittel: ”Nominasjon til styret i Frivillighet Norge”. For at nominasjonen skal være gyldig må kandidatens CV og en begrunnelse for nominasjonen være vedlagt. Det må gå klart fram hvilket verv nominasjonen gjelder (leder, styremedlem eller varamedlem).

Reglene for valg av styret i Frivillighet Norge finnes i vedtektene § 4.1.2 og instruks for valgkomiteen.

http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/vedtekter/

http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/organisasjonskart/valgkomiteen/Instruks+for+valgkomiteen.b7C_wlLW5K.ips

Styrets ansvar

Frivillighet Norges styre har ansvaret for realisering av politikken som vedtas på årsmøtet, medlemsmøter og i nettverks- og arbeidsgrupper. Styret står ansvarlig for driften av sekretariatet og er arbeidsgiver for Frivillighet Norges generalsekretær.

Det nye styret som velges skal blant annet:

  • Følge opp Frivillighet Norges organisasjonsutviklingsstrategi, som blant annet har som mål å øke antall medlemmer og styrke Frivillighet Norges rolle som samarbeidsorganisasjon.
  • Følge opp arbeidet med ny Frivillighetspolitisk plattform som ble vedtatt i 2019.
  • Følge opp arbeidet med Frivillighetens år 2022 som Frivillighet Norge har fått ansvar for å koordinere.

Funksjonstid

Funksjonstiden for faste medlemmer av styret er to år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. For å komme a jour med kravene til valgperioder for styremedlemmer i vedtektenes §4.1.2., vil en av de faste styreplassene i år bli innstilt med valgperiode på ett år. Dette med bakgrunn i at årsmøtet i 2019 valgte en styreplass for en ettårig valgperiode i stedet for en det som normalt skulle ha vært en toårig valgperiode.

Kandidater til verv

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater som er godt kjent med Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform og de store sakene som har stått på vår dagsorden. Kandidater må også kjenne Frivillighet Norges arbeidsform med skriftlige høringer, nettverksgrupper og arbeidsgrupper. Kandidater må være kjent med at Frivillighet Norge så langt som mulig fatter beslutninger ved konsensus og at Frivillighet Norge som følge av dette ikke tar standpunkt i saker det ikke er konsensus om.

Valgkomiteen ønsker videre at kandidater som foreslås har erfaring fra ledelse/styrearbeid i frivillige organisasjoner, og en nær og aktiv tilknytning til frivilligheten. Kandidater til både fast styreplass og varaplass, må ha kapasitet til å delta i opp til 6 styremøter årlig (hvorav ett lunsj til lunsj-styreseminar), årsmøtet og medlemsmøter. Varamedlemmene kalles inn til alle styremøter og forventes å delta.

Det er et mål at styret i Frivillighet Norge skal representere hele bredden i frivilligheten. Valgkomiteen vil derfor skjele til kategoriene i frivillighetsregisteret i sin innstilling.

Valgkomiteen vil etterstrebe kjønnsbalanse i styret og oppfordrer derfor organisasjonene til å nominere en kandidat av hvert kjønn dersom det er mulig. Valgkomiteen vil også legge vekt på at styret skal representere mangfoldet i frivilligheten og befolkningen, og oppfordrer organisasjonene til å nominere kandidater med ulik kulturell bakgrunn.

For ordens skyld opplyses at styreverv i Frivillighet Norge er personlig, selv om styremedlemmene nomineres av en organisasjon.

Valgkomiteen gjør oppmerksom på at alle innkomne kandidater, samt hvilke organisasjoner som har nominert, vil bli offentliggjort i forbindelse med årsmøtet.

Hvem sitter i styret og hvem er på valg?

Leder: Heikki Eidsvoll Holmås, i styret siden 2017 – på valg

Nestleder: Ingvild Endestad, Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, i styret siden 2019 – ikke på valg.

Faste styremedlemmer og varamedlemmer:

Nominert av

I styret siden

Medlem

Helge Simonnes

KNIF/misjonsalliansen/Normisjon

2016

På valg

Medlem

Karen Kvalevåg

Norges Idrettsforbund

2019

På valg

Medlem

Gunnar Haugsveen

Blindeforbundet

2015

På valg

Medlem

Kristin W. Sandnes

Redningsselskapet

2017

På valg

Medlem

Rita Hirsum Lystad

Norges Musikkorpsforbund

2019

Ikke på valg

Vara

Andreas Borud

LNU

2017

På valg

Vara

Mina Gerhardsen

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

2019

På valg

Vara

Mihriban Rai

Likestilling, inkludering og nettverk

2019

På valg

Spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder Inge Carlén: carlen.inge@gmail.com eller på tlf. 92414010.

Med hilsen valgkomiteen,

Inge Carlén, leder Johannes Heggland

(Voksenopplæringsforbundet) (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo)

Anne Karin Kolstad Betül Çokluk

(HIV-Norge) (A Step Closer)

Unni Færøvik

(Korpsnett Norge)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring