Innspill til veileder til offentlige anskaffelser av helsetjenester

Innspill til veileder til offentlige anskaffelser av helsetjenester

Frivillighet Norge har sendt et notat til Nærings- og fiskedepartementet vedrørende utarbeidelse av en generell veiledning til adgangen og rammene for å reservere offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører.

Frivillighet Norge mener regjeringen ikke ser alvoret i at ideelle aktører, som er opptatt av sin egenart som vesentlig for sin tilnærming til brukeren, kommer til å forsvinne fra helse- og sosialfeltet dersom regelverket ikke åpner for at de merverdiene de representer, blir tillagt større vekt.

Les notatet her