Nei til EU

Nei til EU

Nei til EU er en interesseorganisasjon mot norsk medlemskap i Den europeiske union.

Nei til EU er en interesseorganisasjon mot norsk medlemskap i Den europeiske union.

Telefon nummer: 22 17 90 20 

Besøksadresse: Schweigaards gate 34 B, 0191 Oslo

Postadresse: Schweigaards gate 34 B, 0191 Oslo

Nettside: www.neitileu.no

E-post: neitileu@neitileu.no