Hopp til hovedinnholdet

Årsmøteresolusjon fra Frivillighet Norges Årsmøte 04.12.14

Publisert:
Oppdatert:
Resolusjon1 Nyebilder

Fylkesting- og kommunestyrevalget 2015: Skap rom for frivilligheten i lokalsamfunnene

Organisasjonene er hjørnesteiner i demokratiet og velferdssamfunnet. De engasjerer barn, voksne og eldre i ulike aktiviteter og i frivillig innsats, til beste for deltakerne og for samfunnet. De bygger tillit, liv og røre, slik at lokalsamfunnene blir trygge og gode for barn å vokse opp i, og for eldre å bli gamle i. Organisasjonene skaper tilhørighet og holdninger, er kanaler for påvirkning i lokaldemokratiet, og bidrar til mangfold og kvalitet i velferdstilbudet.

For at frivilligheten skal fylle rollen sin i lokalsamfunnet er organisasjonene avhengige av at kommunene forstår frivillighetens egenart og legger til rette for organisasjonslivet. Mindre enn halvparten av norske kommuner har en frivillighetspolitikk. Frivillighet Norge oppfordrer derfor partiene til å innarbeide følgende i sine valgprogrammer i kommune- og fylkestingsvalget i 2015:

1. Kommunen skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk i dialog med lokale organisasjoner, basert på anerkjennelsen av frivilligheten som en samfunnssektor, organisasjonenes uavhengige stilling og kunnskap om den lokale frivilligheten.

Kommunen må skaffe seg oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen, også de som ikke søker støtte, og hvilke formål, aktiviteter og behov de har. Frivillighetspolitikken skal ha som mål å stimulere til vekst i frivilligheten basert på denne kunnskapen og ha som utgangspunkt at alle typer frivillige organisasjoner bidrar til å løse samfunnsutfordringer og bygge gode lokalsamfunn. Frivillighetspolitikken skal videre reflektere at kommunen har et samarbeidsfokus snarere enn bestillerfokus i dialog med frivilligheten, og legge til rette for at det skal være enkelt å drive frivillig organisasjon og å være frivillig.

2. Etablere møteplasser som stimulerer til samarbeid

Kommunen skal etablere faste møteplasser der organisasjonene kan møte kommunen og hverandre og utveksle informasjon om mål og aktiviteter. Kommunen skal stimulere til samarbeid mellom kommunen og organisasjoner, og organisasjonene imellom.

Kommunen skal etablere et kontaktpunkt i kommuneadministrasjonen der organisasjonene kan henvende seg med sine initiativer og spørsmål, og evt. få hjelp til å finne fram til den rette instansen i kommunen for henvendelsen.

3. Tenke frivillighet i alt vi gjør

For at samspillet mellom kommunen og frivilligheten skal gi optimal effekt i nærmiljøene må kommunen informere frivillige organisasjoner om alle saker som vil berøre organisasjonenes planer og aktiviteter. Kommunen skal drøfte muligheten for å samarbeide med frivillige organisasjoner i ulike saker basert på den kunnskapen kommunen har om organisasjonenes mål og aktiviteter.

Foto: nyebilder.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring