Hopp til hovedinnholdet

Årsmøteresolusjon: Vi trenger alle et sted å være!

Publisert:
Oppdatert:
Vi trenger alle et sted å være
Årsmøteresolusjon 2022

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 1. juni 2022 to resolusjoner, én om forenkling og én om tilgang på lokaler. Les årsmøteresolusjonen om lokaler under.

Alle frivillige organisasjoner trenger et sted å være. I Norge er vi så heldige at vi har et enormt mangfold av lag og foreninger over hele landet. Det betyr også at vi har veldig mange ulike behov for steder å planlegge og gjennomføre aktiviteter og drifte organisasjoner. Vi trenger alle et sted å være, men vi trenger ikke alle det samme lokalet.

Tilgang på egnede lokaler er avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke minst for en mangfoldig utvikling. Mange organisasjoner opplever at de ikke har god nok tilgang til lokaler som passer til deres aktivitet og det begrenser mulighetene. Tilgjengelighet handler ikke bare om tilgang på̊ lokaler, men tilgang på egnede lokaler som er med på å gjøre det mulig for flere å delta.

Myndighetene må bidra til at lag og foreninger rundt om i landet har et sted å være og et sted å vokse. Frivillighet Norge mener stat, fylke og kommune skal etablere en helhetlig frivillighetspolitikk som legger til grunn at frivilligheten er en samfunnssektor, respekterer dens verdier og anerkjenner behovet for et mangfold av frivillige organisasjoner. Frivillighetspolitikken bør inkludere at:

  • Frivillighetens behov for lokaler og arenaer inkluderes i arealplanprosesser.
  • Offentlige bygg utformes slik at de også kan benyttes til frivillig aktivitet.
  • Lokaler og arenaer for frivillig aktivitet skal være egnet for den aktiviteten som skal utøves.
  • Lokaler for frivillig aktivitet skal være universelt uformet.
  • Lån, leie og bruk av offentlige lokaler skal være rimelig, ubyråkratisk og tilgjengelig for alle frivillige lag og foreninger.

Momskompensasjon for organisasjonseide bygg

Frivillighet Norge mener at det skal innføres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom.

Offentlige bygg må være tilgjengelige

Frivillighet Norge mener at offentlige bygg må bli mer tilgjengelige for frivillige organisasjoner, dette gjelder spesielt kommunale- og fylkeskommunale skolebygg. Særlig viktig er det at disse er tilgjengelige for helge-/overnattingsarrangement for barn og unge. Alle kommuner må sørge for at deres lokaler er tilgjengelige for frivillig aktivitet, også for organisasjoner med liten økonomi. Tilgjengelighet innebærer også at det finnes enkle løsninger for å finne og reservere lokaler. Myndighetene må støtte opp under frivillighetens egne initiativer for å kartlegge og samle kunnskap om lokaler. Når det investeres i nye prosjekter, skal behovet til den lokale frivilligheten også inkluderes. Det er viktig at kulturhus, idrettsarenaer og liknende ikke bare har rom for profesjonelle utøvere.

Frivillige organisasjoner må bli inkludert i samfunnsplanleggingen

Frivillighet Norge mener myndighetene på alle nivå må inkludere frivillige organisasjoner når de lager planer som påvirker frivillig sektor. Regulerende lovverk som plan- og bygningsloven må sikre aktiv medvirkning, slik at frivillig sektors behov blir ivaretatt i lovpålagte planprosesser.

Støtte til oppgradering av eksisterende lokaler

Frivillighet Norge mener gjeldende ordninger for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg bør styrkes vesentlig. Det bør opprettes en tilskuddsordning for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg som ikke faller inn under eksisterende ordninger til oppgraderinger for å oppfylle etablerte standarder og for å sikre universell utforming. Ordningen skal være tilgjengelig for alle som er registrert i frivillighetsregisteret, til oppgradering av bygg eid av frivillige organisasjoner eller andre bygg med vesentlig innslag av frivillig virksomhet. Kommuner kan søke der de har etablert samarbeid med frivillige organisasjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring