Hopp til hovedinnholdet

Alle spørsmålene under "Spør partiene!"

Publisert:
Oppdatert:
Sprretime Oddveig Nygard

Her kan du lese alle spørsmålene som ble stilt under Frivillighetens egen spørretime 17. juni.

4H

Hvilken plass skal frivillige organisasjoner ha i et moderne samfunn?

Hvordan bedre frivillige organisasjoners økonomiske rammebetingelser?

Hvordan sikre at frivillige org. Som skoler i demokrati - ikke byråkrati?

Hvordan bruke frivillige organisasjoner for å hindre fraflytting?

Hvordan sikre rekruttering til naturbruksutdannelsene?

AngstRingen

Vil dere satse på selvorganisert selvhjelp innen psykisk helsevesen?

Vil dere ha fokus på helseeffekt av selvhjelp ved angst?

Vil dere gi frivillige org. som f.eks. Angstringen varig statstøtte?

Vil dere øke bevilgningene til frivillige organisasjoner?

Aurora støtteforening

Ap + H: Er dere for tilleggssanksjoner mot leger som har fått en advarsel?

Ap, H + KrF: Vil dere stoppe nedbyggingen av kapasiteten i psykisk helsetjeneste?

Ap + H: Vil dere satse på gjenoppbygging av plasser i DPS’ene?

Ap + H: Vil dere refse helseforetakene for å ignorere pålegg fra HOD?

Ap + H: Vil dere styrke politisk styring med helseforetakene?

Ap + H: Vil dere styrke støttekontaktordningen?

AP + H: Vil dere styrke info og rettsvern for pasienter i psykisk helsetjeneste?

Autismeforeningen

Ap: Hvordan øke kompetanse og kvalitet i tilbud for personer med autisme?

FrP: Hvordan tilføre tilstrekkelig kompetanse til at tilbud blir gode nok?

KrF + V: Hva er livskvalitet, og hvordan kan mennesker med autisme oppnå dette?

H: Hvordan kan barnevern gjøre rette vurderinger i familier med autisme?

SV + Sp: Hva kan gjøres for å få mennesker med autisme ut i meningsfylt arbeid?

Bibi Amka

Vil dere jobbe for gratis skolemat og gratis aktivitet for alle i skolens regi?

Caritas Norge

H: Hvordan vil Høyre bidra til langsiktige finansieringsløsninger for frivillige organisasjoner?

Vil partiene revurdere fordelingsnøkkelen av bistandsmidlene?

Vil partiene vurdere å øke den delen av bistandsbudsjettet som er øremerket nødhjelp?

Vil partiene vurdere å øke oljefondets andel av investeringer i utviklingsland?

Skal midler til Norfund inkluderes i midlene øremerket jordbruksbistand/matsikkerhet?

SV: Vil SV innføre gratis norskundervisning til arbeidsinnvandrere?

Ap: Hvordan vil Arbeiderpartiet gjøre offentlige systemer bedre i stand til å ta imot arbeidsinnvandrere?

Døveforbundet

Hvordan vil ditt parti bidra til at døve og hørselshemmede barn får oppfylt sine rettigheter til språk nedfelt i opplæringsloven?

Hvordan vil ditt parti sikre at norsk tegnspråk ivaretas som en del av norsk kulturarv?

Hvordan vil ditt parti bidra til at døve og hørselshemmede får muligheter til fullverdig samfunnsdeltagelse?

Vil ditt parti etablere egen skrivetolklinje på Høgskolene i Oslo, Trondheim og Bergen for å frigjøre tegnspråktolksressursene?

Vil dere øke voksenopplæringsmidler?

Vil dere øke støtten til driften av organisasjoner for funksjonshemmede?

Vil Norges Døveforbund bli akseptert som en språkpolitisk organisasjon og deretter motta økonomisk støtte?

FolkOrg (Organisasjon for folkemusikk og folkedans)

Norge har ansvar for norsk kulturarv gjennom Unescos konvensjon om immateriell kulturarv, men det er helt tilfeldig om kulturskolene gir tilbud om opplæring i folkemusikk og folkedans. Hva tenker ditt parti om det?

Innen folkemusikk trenger vi å styrke arrangørene, få mer økonomiske turneer for musikerne og styrke mangagerleddet. Folkemusikksenterne kan fylle flere av disse oppgavene om de får en bunnfinansiering slik jazzsenterne har. Vil ditt parti gjøre noe med det?

Støtteordningen KOMP støtter kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk i hele landet, men har kun 1,6 mill til fordeling, ca 3 mill mindre enn ordningen den skulle erstatte. Vil ditt parti øke denne ordningen?

Det finnes kun en håndfull hardingfelemakere igjen i Norge, og en utdanning må på plass nå. Ole Bull akademiet søker om å få etablert en bachelorutdanning i hardingfelemakerfaget. Vil ditt parti støtte dette og hvordan?

Arrangører som får mer enn 100 000 kr i støtte må bruke opp mot 20 % til revisor da Kulturrådet stiller krav om det. Vil ditt parti gjøre noe med det?

Hva vil dere som politisk parti gjøre for å heve deres kompetanse om norsk folkemusikk og folkedans?

Hvordan vil dere involvere musikkbransjen i beslutningsprosesser som er relevante for feltet?

Foreningen for muskelsyke

BPA rettighetsfesting. Støtter dere noen begrensninger foreslått i høringen?

Var det å fjerne særfradrag for store dokumenterte sykdomsutgifter riktig?

Hva er viktig for dere når det gjelder pårørendeomsorg?

Pårørende som pleier syke barn har lav inntektsgrense. Vil dere øke den?

Hva gjøres for at sjeldne diagnoser skal få gode rehabiliteringstilbud?

Hva gjøres for å få flere diagnoser med i Behandlingsreiser til utlandet?

Hva gjøres for å fjerne 26års regelen på fritidshjelpemidler for funksjonshemmede?

Fransiskushjelpen

Hvordan skal dere legge til rette for frivillige organisasjoners deltagelse i helseNorge?

H: På hvilken måte skal Høyre legge til rette for økt langsiktighet i forhold til frie midler?

I hvilken grad anses frivillig sektor som selvstendig samfunnsaktør?

Frelsesarmeen

Hva med å lønne koordinatorer for å tilrettelegge bruken av frivillige?

Hva vil du gjøre for at barn/ unge skal få delta i ukentlige aktiviteter?

Hva med bruk av ideelle organisasjoners kompetanse i morgendagens omsorg?

Hva med direkte midler på barn og unge, ikke kun tippemidler?

FRIFO

Hva vil du gjøre for å styrke folkehelse og fysisk aktivitet i Norge?

Humanistforbundet

Vil dere innføre absolutt livssyns-nøytralitet i norsk lovgivning?

Vil dere at tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn skal opprettholdes?

Hvilke konkrete klimatiltak vil dere arbeide for?

K.N.B.F (Kongelig Norsk Båtforbund)

Hvorfor vil dere ikke legge til rette for fritidsbåtbruk med sosial- og helsegevinst?

Korpsnett

Hvordan vil dere styrke den lokale kulturelle grunnmuren?

Hvordan vil dere sørge for tilgang på gode øvelokaler for korpsene?

Vil dere innføre dirigentlønnsordning for det frivillige musikklivet?

VO-midlene er nær halvert siden 2000. Vil dere øke bevilgningen?

Hvordan kan støtteordninger for lokalt kulturliv forenkles?

Når vil dere sørge for full mva-kompensasjon?

Kristelig studieforbund (K-stud)

Ap: Ap vil styrke voksenopplæringen, betyr det økt tilskudd til studieforbundene?

SV: Vil SV legge fram ei studentmelding der studieforbund har en tydelig rolle?

SP: SP vil styrke livslang læring, betyr det økt tilskudd til studieforb?

KrF: KrF vil sikre kulturlivet budsjettøkning, vil dere også sikre læring I studieforb?

V: Hva er perspektivet på Vs løfte om å sikre studieforb økt budsjettramme?

FrP: Får studieforb en viktig rolle I FrPs strategi for livslang læring?

H: Når kommer Høyre på banen med en politikk for livslang læring?

Landsforeningen We Shall Overcome

Hvordan vil dere gi rettsikkerhet til pasienter i psykisk helsevern?

Lions Norge

Hva vil dere gjøre for å øke samarbeidet mellom kommuner og frivillige organisasjoner?

Vil overføringer til de frivillige organisasjonene øke?

Hvilke virkemidler vil dere ta i bruk for å få flere personer med funksjonsnedsettelse aktive?

Når har dere tenkt å fjerne moms for frivillige organisasjoner?

Når vil dere øke grensen for fradragsberettigede gaver til frivillige organisasjoner fra enkeltpersoner?

LNU

Hvordan vil dere få opp valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere?

MA - rusfri trafik livsstil

Hva vil dere gjøre mot rus i trafikken, bl.a. ved å innføre alkolås?

Menneskeverd

Vil ditt parti gjøre noe konkret for å øke engangsstønaden til gravide uten jobb?

MS-forbundet

Vil ditt parti åpne for at den som blir henvist til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal få velge fritt hvilket sted man vil benytte blant offentlige og private rehabiliteringssentre og at denne retten blir lik uansett hvilken helseregion man bor i?

Nei til EU

Skal EU el. Stortinget bestemme evt. konkurranseutsetting av NSB?

Bør EØS-avtalen legges ut for folket i en folkeavstemming?

H, V, KrF + FrP: Er frivillige org. (NtEU) viktige folkeopplysere om EU- og EØS-spørsmål?

Bør Norge gå foran i solidaritet med unge arbeidsløse i Europa? Hvordan?

KrF: Vil KrF stå fast på tollvern og ostetoll - også etter et evt. regjeringsskifte?

V + FrP: Vil dere prioritere å avvise EUs datalagringsdirektiv etter valget?

Rød-grønne: Mener dere at EU svekker kampen mot sosial dumping, slik LO gjør?

Norges Blindeforbund

Vil ditt parti opprettholde støtten til voksenopplæring på dagens nivå i kommende periode? Utdyp gjerne hvor mye støtten vil øke.

Norske Kvinners Sanitetsforening

Hvordan vil dere vil bekjempe vold mot kvinner?

Hvordan skal voldsutsatte kvinner sikres hjelp?

Vil dere anbudsutsette krisesentrene?

Skal foreldelsesfristen gjelde i voldtekts- og overgrepssaker?

Hvordan vil dere samarbeide med frivillige organisasjoner?

Hvilke områder/oppgaver er særlig egnet for frivillig innsats?

Norsk Fibromyalgi Forbund

Hva har partiene tenkt å gjøre for kroniske muskelsmertepasienter?

Hvordan har partiene tenkt å kontrollere at NAV følger lover og regler og sikre pasientenes lovpålagte rettigheter?

Leger og helsepersonell har liten kjennskap til fibromyalgi selv om ca 150.000 har det. Hvordan vil partiene øke kunnskapen om FM?

Vil partiene øke antall og kvalitet på rehabiliteringsplasser - og hvordan?

Norsk musikkråd

Hva vil du gjøre for å få egnede øvelokaler for det lokale kulturlivet?

Norsk teaterråd

Vil dere sørge for at idretten og kulturlivet blir likestilt i forhold til bevilgninger til bygg?

Er det en god idé å la kulturlivet selv forvalte midler til organisasjonenes egen lokale grunnmur?

NVIO

Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” er i hovedsak implementert frem mot valget. Hvordan vil de tilstedeværende partiene følge opp denne planen videre for ivaretakelse av veteraner i Regjering og i neste Stortingsperiode?

Plan Norge

Vil dere ratifisere FNs barnekonvensjons klagemekanisme?

Røde Kors

6 år etter frivillighetsmeldingen har bare en av fire kommuner en frivillighetspolitikk. Er dette godt nok?

Mange unge med psykiske helseproblemer faller utenfor skole og arbeidsliv. Hva vil ditt parti gjøre?

Hvordan kan politikerne bedre støtte frivillige organisasjoners arbeid for å forebygge folkehelseutfordringer som ensomhet og sosial ekskludering?

SingelSammen!

Hva vil partiet gjøre for å lette økonomi- og boligsituasjonen for aleneboende?

SON Straffedes org.Norge

Vil dere vedta å rettighetsfeste en minsteinntekt på SIFO-nivå for alle?

Strømmestiftelsen

Ap: Er det for å verne Norsk Tipping at postnummerlotteriet ikke ble godkjent?

H: Når vil det frivillige Norge bli helt fritatt moms?

FrP + SV: Hvorfor skal fattige i u-land glede seg over at dere er i posisjon?

KrF: Hva vil dere gjøre for å bedre rammevilkårene for det frivillige Norge

V: Hvordan vil det frivillige Norge merke at dere er i posisjon?

SP: Hva vil dere gjøre for å øke import av jordbruksvarer fra Afrika?

Studieforb. Kultur og tradisjon (Folkekulturforbundet)

Hvorfor nedprioriteres læring i frivillig sektor – når alle andre områder styrkes eller i alle fall videreføres?

Studieforbundet FUNKIS

Vil dere øke tilskudd til studieforbundene i takt med økning i kurs?

UNOF

Vil dere bekjempe byråkratiet i kultursektoren, og hvordan?

Hvorfor glemmer dere alltid orkester når dere snakker om kor og korps?

Vil dere flytte barne- og ungdomsorganisasjonene til Kulturdepartementet?

Vil dere endre VO-loven slik at øvelokalene er gratis også i helgene?

Kan dere samle støttekravene, så det holder med en revisjonsattest?

Hvorfor må politikerne lage smale tilskuddsordninger?

Hva er galt med driftstilskudd?

Velferdsalliansen

I de fleste land er tannhelse en del av det ordinære helsesystemet. Hvordan vil ditt parti jobbe for at tenner blir likestilt med resten av kroppen?

Vellenes Fellesorganisasjon

Hvilken plass mener du velforeninger har i lokaldemokratiet i kommunen?

Vil ditt parti gå inn for at nærmiljø- og velforeninger kan få støtte til sitt arbeid?

Veteranforbundet SIOPS

Regjeringens handlingsplan ”I tjeneste for Norge” er i hovedsak implementert frem mot valget. Hvordan vil de tilstedeværende partiene følge opp denne planen videre for ivaretakelse av veteraner i Regjering og i neste Stortingsperiode?

Har samfunnet et særskilt ansvar for veteraner som skades i internasjonale operasjoner?Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring