Hopp til hovedinnholdet

Årsmøteresolusjon 2: Frivilligheten vil inkludere alle

Publisert:
Oppdatert:
Bilde med tekst: Årsmøteresolusjon: Frivilligheten vil inkludere alle
Resolusjonen ble lagt fram av styremedlem Martine Tønnessen

Frivilligheten trenger folk og folk trenger frivilligheten. Frivillighet Norges medlemmer oppfordrer hverandre til å arbeide for til like muligheter til å engasjere seg, bli med og delta i frivillige organisasjoner.

Regjeringens Samfunnsoppdrag for inkludering av barn og unge, NOUen På høy tid, Handlingsplanen Alle inkludert og integreringsmeldinga Stille krav og stille opp er noen av de offentlige planene og strategiene som har kommet i løpet av det siste året. Vi deler målene om at fellesskapene i frivillig sektor skal være åpne og tilgjengelige for hele befolkningen.

I Frivillighetspolitisk plattform 2023-2027 stiller vi forventninger til myndighetene om å følge opp det offentliges mål om å styrke deltakelsen i frivilligheten med økte bevilgninger. Vi har også forventninger til oss selv.

Visjonen om at frivillige organisasjoner skapes av de som deltar og skal være tilgjengelig for alle forplikter oss til å speile samfunnet.

For å reflektere mangfoldet i befolkningen på alle nivå i organisasjonen må vi rekruttere på en inkluderende måte. Frivillige organisasjoner er viktige i arbeidet for likestilling mellom mennesker av ulike kjønn.

For at alle skal ha en reell mulighet til å delta må alle få kjennskap til aktiviteter og tilbud i frivillige organisasjoner. Vi må gjøre våre organisasjoner, aktiviteter og tilbud universelt tilgjengelige, så alle kan delta uavhengig av funksjonsnedsettelse. Vi må holde kostnadene lave, slik at økonomi ikke hindrer deltakelse. Vi har et ansvar for å skape trygge rammer og forebygge alle former for trakassering, mobbing og rasisme.

For at alle, både enkeltpersoner og organisasjoner, skal få tilgang til å delta, må vi fjerne barrierer for deltakelse. Det betyr også å finne nye måter å styrke fellesskapene i frivilligheten på, dele våre erfaringer på tvers av organisasjoner og å ta i bruk verktøy for å komme lengre i arbeidet.

I samarbeid med medlemsorganisasjonene har Frivillighet Norge de siste årene skapt nye rekrutteringsverktøy for frivilligheten. Verktøyene gir frivillige organisasjoner enkle og gratis løsninger for å rekruttere medlemmer, deltakere og frivillige.

Frivillig.no og Ungfritid.no er basert på frivillige organisasjoners erfaringer og behov og gir økt og bredere rekruttering. Frivillighet Norge gir opplæring i verktøyene og fremmer annonser om frivillige oppdrag og fritidsaktiviteter for barn og unge over hele landet. Frivillighet Norge tilbyr også andre ressurser som bidrar til bred og mangfoldig rekruttering, som Mangfoldsplakaten og Veileder for økt deltakelse.

Mye godt arbeid for å inkludere bredt gjøres allerede i frivilligheten. Som medlemmer i Frivillighet Norge vil vi samarbeide og styrke hverandre i arbeidet for en mangfoldig frivillighet. Frivillighet Norges møteplasser og nettsider er gode plattformer for å dele erfaringer, metoder og verktøy på tvers av organisasjoner.

Årsmøtet i 2024 oppfordrer organisasjoner til å identifisere anledninger i sin egen organisasjon til å ta nye verktøy og metoder i bruk for å rekruttere og inkludere flere nye.

Offentlige dokumenter referert til i resolusjonen

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring