Hopp til hovedinnholdet

Årsmøteresolusjon 1: Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft

Publisert:
Oppdatert:
Bilde med tekst: Årsmøteresolusjon: Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft
Årsmøteresolusjon: Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft

Målene om opptrapping av totalberedskapen, og en felles innsats for bedre folkehelse kan ikke nås uten at frivillig sektor involveres i økende grad. Frivillighet Norges årsmøte vedtok i dag en resolusjon rettet mot sittende og kommende stortingspolitikere, med konkrete krav for å styrke frivilligheten i Norge fremover.

Årsmøteresolusjon: Frivilligheten må inkluderes i store nasjonale løft

Regjeringen har varslet at forsvar og helse blir sentrale politikkområder hvor det er behov for store nasjonale løft i lang tid fremover.

Målene om opptrapping av totalberedskapen, samt en felles innsats for bedre folkehelse og inkludering av et mangfold av grupper i samfunnslivet kan ikke nås uten at frivillig sektor involveres i økende grad.

Frivillige organisasjoner i Norge ønsker å bidra mer gjennom å øke vår aktivitet og få med flere i våre fellesskap. Som næringslivet og det offentlige trenger frivilligheten forutsigbare og langsiktige rammevilkår, med tilstrekkelige midler, for å overleve og styrkes.

En god frivillighetspolitikk er en valgkampvinner. Grunnlaget for frivillig sektor i Norge er grasrota og folks eget engasjement. Folk samler seg for å løse utfordringer og behov de ser, eller skape aktiviteter og møteplasser, i sitt eget lokalsamfunn gjennom frivillige organisasjoner. Dette bygger tillit, styrker folkehelsen, skaper eierskap og lokal identitet.

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner forventer at stortingsvalget 2025 blir preget av ønsket om å bidra til en styrket frivillighet som en del av store nasjonale løft, og peker på disse områdene som de mest sentrale:

Forutsigbare økonomiske rammer

Frivillighetens høyest prioriterte sak er momskompensasjonsordningen for varer og tjenester. Den må sikres for fremtiden som en forutsigbar og regelstyrt ordning, slik at organisasjoner kan planlegge for at vi vil få momsutgiftene tilbakebetalt. Organisasjonene må kunne bruke mest mulig av sine inntekter på arbeidet med å realisere sine egne formål. Det offentlige må derfor sørge for tilstrekkelig og langsiktig driftsstøtte til organisasjonene. Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner er et viktig insentiv som bidrar til økte inntekter for organisasjonene. Ordningen må forbedres og grensen for skattefradraget må økes.

Forenkling av hverdagen

Frivillige organisasjoner vil bruke mest mulig av tiden sin på å skape aktivitet og minst mulig på byråkrati. En bedre og mer samordnet tilskuddsforvaltning vil spare både organisasjoner og forvaltning for arbeid. Det er også store midler å spare på å samkjøre og forenkle krav til revisjon, uten at det går på bekostning av kontrollen. Frivilligheten må inkluderes i offentlige prosesser for å forenkle og forbedre tilskuddsordningene.

Frivilligheten som samarbeidspartner for det offentlige

Frivillige organisasjoner eksisterer for å oppfylle sine egne formål og har stor egenverdi, derfor bør frivilligheten i liten grad handle på bestilling fra det offentlige, eller bli detaljstyrt. Samarbeidet mellom det offentlige og frivilligheten må bygge på en felles forståelse av de samfunnsutfordringene begge parter har som formål å løse, og frivillighetens innsats må supplere og ikke erstatte det offentliges lovpålagte oppgaveansvar. Frivilligheten må inkluderes i beslutningsprosesser, og være representert i statlige råd og utvalg.

Egnede lokaler og arenaer for frivilligheten

Tilgang til tilstrekkelige og egnede lokaler for frivilligheten er en barriere som hemmer frivillig sektors mulighet til å gjennomføre aktiviteter som idrett, kultur og møtevirksomhet. Offentlige bygg må planlegges og bygges for flerbruk og gjøres gratis og enkelt tilgjengelig for aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Organisasjonseide bygg har plass til mer aktivitet, men mange har store oppgraderingsbehov. Det må derfor innføres en separat momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg.

Frivillighet Norges medlemmer appellerer til politikere fra alle partier om å gi frivilligheten større rom. Med gode og forutsigbare rammebetingelser kan vi fortsette å bygge folkehelse, stille opp i kriser, presse på for bærekraftige løsninger og tilby aktiviteter som er med på å skape fellesskap. Slik skaper vi et bærekraftig samfunn for framtida sammen.

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring