Hopp til hovedinnholdet

Bli med på å forme Frivillighetens år 2022

Publisert:
Oppdatert:
Birgitte Brekke foran rollup med Frivillighet Norge logo
Birgitte Brekke er prosjektleder for Frivillighetens år 2022

Frivillighet Norge har fått ansvaret for planlegging og gjennomføring av Frivillighetens år 2022, og inviterer nå medlemsorganisasjonene til å nominere kandidater til en ressursgruppe og en arbeidsgruppe kommunikasjon for Frivillighetens år.

Organisasjonskart for Frivillighetens år
Prosjektorganisasjon for Frivillighetens år 2022

Invitasjon til nominasjon av kandidater til

RESSURSGRUPPE

Styret i Frivillighet Norge er styringsgruppe for Frivillighetens år 2022. Styret skal oppnevne en ressursgruppe som skal bestå av 5 representanter for medlemsorganisasjonene og 1 representant fra henholdsvis KS og Kulturdepartementet. Kandidater må ha lederfunksjon i organisasjonen og mandat til å forplikte organisasjonen. Gruppa skal være en sparringspartner for prosjektsekretariatet og gi anbefalinger.

Spørsmål om ressursgruppa kan rettes til prosjektlederen for Frivillighetens år, Birgitte Brekke. Nominasjoner må være godkjent av generalsekretær/daglig leder eller styreleder og sendes til birgitteb@frivillighetnorge.no innen 26. mai 2020.

I sammensetning av ressursgruppa vil styret legge vekt på:

 • At gruppa totalt sett representerer ulike deler av frivillig sektor – det er et mål at alle segmenter i frivilligheten er med i minst ett av tre styringsorganene i Frivillighetens år: styringsgruppa, ressursgruppa, arbeidsgruppa.
 • At deltakerne har stort nettverk som de er villige til å trekke på i arbeidet i ressursgruppa.
 • At deltakerne bidrar til at Frivillighetens år blir en suksess i planleggingsfasen, gjennomføringen og under evalueringen dvs. fra 2020 til 2023.
 • At deltakerne i ressursgruppa har mandat til å forplikte organisasjonen i arbeidet som utføres i ressursgruppa.

I valg av ressursgruppedeltakere skal det legges vekt på at gruppa skal ha tilnærmet lik andel kvinner og menn, bred alderssammensetning og reflektere det etniske mangfoldet i befolkningen.

MANDAT FOR RESSURSGRUPPA
Ressursgruppa oppnevnes i mai 2020 og skal ha funksjon ut 2023.
Ressursgruppa skal møtes ca. 2 ganger hvert semester. Møtene ledes av prosjektleder for Frivillighetens år 2022, som også har ansvaret for utarbeidelse av sakspapirer.

Ressursgruppa kan gi anbefalinger til prosjektsekretariatet og til styringsgruppa for Frivilligheten år 2022 (styret i Frivillighet Norge). Ressursgruppa skal arbeide etter konsensusprinsippet og gi omforente anbefalinger. Skulle det oppstå unntakstilfeller hvor det ikke er mulig å oppnå konsensus, kan ressursgruppa treffe beslutning ved simpelt flertall. Prosjektlederen har i så tilfelle ikke stemmerett.

Ressursgruppa skal være en sparringspartner for prosjektsekretariatet og gi anbefalinger i utforming av:

 • Suksesskriterier for Frivillighetens år
 • Indikatorer for oppfyllelse av suksesskriteriene
 • Konkrete planer for gjennomføringen av Frivillighetens år 2022
 • Rammer for sluttevalueringen av Frivillighetens år

Ressursgruppa skal søke å gi styringsgruppa anbefalinger på:

 • Suksesskriterier for Frivillighetens år
 • Indikatorer for oppfyllelse av suksesskriteriene
 • Konkrete planer for gjennomføringen av Frivillighetens år
 • Rammer for sluttevalueringen av Frivillighetens år

Ressursgruppas medlemmer skal være ambassadører for Frivillighetens år.

Medlemmene skal informere om og forankre Frivillighetens år i sine respektive nettverk:

 • Åpne dører inn til å skape forventninger til Frivillighetens år hos sine respektive interessenter
 • Involvere aktuelle interessenter til idèdugnad
 • Mobilisere til deltakelse i året

Medlemmene skal bidra i gjennomføring av planene for Frivillighetens år gjennom å 

 • bidra til fokus på Frivillighetens år og hovedbudskapene
 • initiere og finansiere tiltak i egenregi og i samarbeid med andre
 • mobilisering av eget nettverk til deltakelse i tiltak i egen og andres regi

Invitasjon til nominasjon av kandidater til

ARBEIDSGRUPPE KOMMUNIKASJON

Frivillighet Norge inviterer medlemsorganisasjonenes eksperter på politisk kommunikasjon og kampanje/markeds-føringskommunikasjon til tett og kreativt samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av året.

Styret i Frivillighet Norge er styringsgruppe for Frivillighetens år 2022 og har vedtatt mandatet for arbeidsgruppa. Den skal ha 10 deltakere fra medlemsorganisasjonene. I tillegg inviteres Norges Frivilligsentraler til å sende en deltaker. Frivillighet Norges generalsekretær forestår oppnevningen av arbeidsgruppa.

Nominasjoner må være godkjent av generalsekretær/daglig leder eller styreleder i den organisasjon de representerer. Deltakerne i gruppa må ha fullmakt til å forplikte organisasjonene sin innenfor temaer arbeidsgruppa behandler.

Spørsmål om arbeidsgruppa kan rettes til prosjektleder for Frivillighetens år, Birgitte Brekke. Nominasjoner sendes til birgitteb@frivillighetnorge.no innen 26. mai 2020.

I sammensetning av arbeidsgruppa vil vi legge vekt på:

 • At gruppa totalt sett representere ulike deler av frivillig sektor – det er et mål at alle segmenter i frivilligheten er med i minst ett av tre styringsorganene i Frivillighetens år: styringsgruppa, ressursgruppa, arbeidsgruppa.
 • At deltakerne har erfaring med politisk kommunikasjon og/eller kampanje og markedsføringskommunikasjon og at organisasjonen har et stort nettverk som de er villige til å trekke på i arbeidet i ressursgruppa.
 • At deltakerne har kapasitet til å bidra til at Frivillighetens år blir en suksess i planleggingsfasen, gjennomføringen og under evalueringen dvs. i perioden 2020-2023.

Det vil bli lagt vekt på at arbeidsgruppa skal ha tilnærmet lik andel kvinner og menn, bred alderssammensetning og reflektere det etniske mangfoldet i befolkningen.

MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE KOMMUNIKASJON

Arbeidsgruppa oppnevnes i mai 2020 og skal ha funksjon ut 2023.
Arbeidsgruppa skal være et verksted for utarbeiding av budskap og kampanjer/markedsføringsstrategier og mønsteraktiviteter for Frivillighetens år 2022, og bidra til gjennomføringen av disse.

Arbeidsgruppa skal bestå av inntil 10 representanter med høy kommunikasjonsfaglig kompetanse fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Daglig leder i Norges Frivilligsentraler vil bli invitert som deltaker. Det kan være aktuelt å invitere representanter fra KS, KUD eller andre offentlige instanser som observatører til ett eller flere arbeidsgruppemøter.

Arbeidsgruppa skal møtes minst 6 ganger årlig, oftere ved behov. Møtene ledes av prosjektleder for Frivillighetens år 2022, som også har ansvaret for utarbeidelse av sakspapirer.

Arbeidsgruppa skal:

 • anbefale hovedbudskapene, markedsføringsstrategier og mønsteraktiviteter til styringsgruppa for Frivilligheten år 2022 (styret i Frivillighet Norge) gjennom prosjektsekretariatet.
 • tilpasse hovedbudskap, mønsteraktiviteter og andre tiltak, til Frivillighet Norges ulike medlemskategoriers mål og prioriteringer.
 • utvikle og gjennomføre markedsføringsplaner for Frivillighetens år 2022.
 • dele kunnskap internt i gruppa og med resten av frivilligheten.
 • effektivisere kommunikasjonsarbeidet knyttet til Frivillighetens år 2022 for deltakerorganisasjonene, Frivillighet Norge og resten av frivilligheten

Arbeidsgruppa skal arbeide etter konsensusprinsippet og gi omforente anbefalinger til styringsgruppa. Skulle det oppstå unntakstilfeller hvor det ikke er mulig å oppnå konsensus, kan arbeidsgruppa treffe beslutning ved simpelt flertall. Prosjektlederen for Frivillighetens år 2022 og observatører i gruppa har i så tilfelle ikke stemmerett.

Arbeidsgruppas medlemmer skal være ambassadører for Frivillighetens år. De skal informere om og forankre Frivillighetens år i sine respektive nettverk:

 • åpne dører inn til å skape forventninger til Frivillighetens år hos sine respektive interessenter.
 • involvere aktuelle interessenter til idèdugnad.
 • mobilisere til deltakelse i året.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring