Hopp til hovedinnholdet

Dette betyr den nye regjeringsplattformen for din organisasjon

Publisert:
Oppdatert:
05454450 8f9b 4a92 98ba 7de1f160d8fd

Frivillighet Norge har gått gjennom punktene om frivillighet i politisk plattform til den nye regjeringen med Høyre, KrF, Venstre og FrP.

Frivillighet og idrett

 • Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten, og prioritere barne- og ungdomsaktivitet.
 • Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.
 • Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.
 • Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjonsordningen.
 • Legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon.
 • Gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg.
 • Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.
 • Legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får delta i frivillighet og idrett.
 • Legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter.
 • Legge frem en egen stortingsmelding om idrettspolitikk.

Kultur

 • Vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel.

Barne- og ungdomskultur

 • Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier.
 • Sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.
 • Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.

Spillpolitikk

 • Videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.

Arbeidsmarkedet

 • Bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få flere inn i arbeidslivet.

Lære hele livet

 • Styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene.

Målrettet innsats mot fattigdom

 • Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommunene å legge på en lokal andel.
 • Styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver med sosial inkludering i lokalsamfunn.
 • Styrke de frivillige rettshjelpsordningene.
 • Støtte frivillighetssentralenes arbeid med blant annet leksehjelp og støtte- og inkluderingstiltak for utsatte barn og unge, gjennom statlige støtteordninger og forsterking og forenkling av ordningen med kontingentstøtte.

Likestilling

 • Forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer, blant annet ved å styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av minoritetskvinner i det norske samfunnet.

Bekjempelse av vold og overgrep

 • Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner som arbeider for å bekjempe vold og overgrep.

Negativ sosial kontroll

 • Støtte organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter og bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll.

Rus

 • Forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører.

Psykisk helse

 • Styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud.

Folkehelse

 • Samarbeide med frivillige for å utvikle tilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper, eldre og kronisk syke.
 • Videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, og følge opp friluftsmeldingen.

Abortforebyggende tiltak og reproduktiv helse

 • Samarbeide med interesseorganisasjoner om tiltak for å redusere risiko for spredning av seksuelt overførbare sykdommer.

Utvikling

 • Videreutvikle samarbeidet med sivilsamfunnsorganisasjoner for å bidra til å oppnå målene i norsk utviklingspolitikk og bygge et sterkt sivilsamfunn i utviklingsland.

Nordmenn i utlandet

 • Opprettholde gode betingelser for Sjømannskirken.

Pårørende og familien

 • Lovfeste rett til foreldreopplæring for alle foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, etter mal fra foreldreopplæringen som foreldre til barn med hørselshemming og diabetes får, utviklet av Staped og habiliteringstjenesten i samarbeid med brukerorganisasjoner.
 • Styrke ordninger der frivillige bidrar til sosial inkludering av barn med spesielle behov.

En effektiv integreringspolitikk

 • Legge til rette for at sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner og andre private aktører kan bidra til god integrering.
 • Samarbeide med frivillige organisasjoner, kulturlivet, idretten, trossamfunn og andre sivile aktører om tiltak som fremmer hverdagsintegrering.
 • Styrke frivillighetens rolle i integreringsarbeidet.

Koordinering og forenkling

 • At foreldre som venter barn med spesielle behov skal få lovfestet rett til koordinator allerede under svangerskapet, inkludert rett til helhetlig veiledning og tilrettelegging. Foreldrene skal også kunne tilbys samtale med andre foresatte til barn med samme diagnose, i samarbeid med pasientorganisasjoner.

Bekjempelse av organisert kriminalitet

 • Legge til rette for et trepartssamarbeid mellom frivillige organisasjoner, private og det offentlige for å hjelpe prostituerte ut av prostitusjon.
 • Styrke frivillige organisasjoner som arbeider for å forebygge og bekjempe menneskehandel.

Utenriks

 • Opprette en søkbar støtteordning for norske organisasjoner som jobber med fred og nedrustning.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring