Hopp til hovedinnholdet

Forbedringspotensiale i momskompensasjonsordningen

Publisert:
Oppdatert:
Avstemming med delegatskilt på et møte
Foto: Frivillighet Norge, Birgitte Heneide

EY kom i mars med en gjennomgang av momskompensasjonsordningen, på oppdrag fra Kultur - og likestillingsdepartementet. Departementet ba Frivillighet Norge om en kommentar til rapporten. Denne bygger på tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjonen.


Momskompensasjonsordningen er en viktig ordning for frivillig sektor og rapporten fra EY viser at den i hovedsak fungerer godt. Frivillighet Norge ser likevel behov for forbedring og utvikling av ordningen, og at dette må basere seg på et så godt grunnlag som mulig.

Målet med ordningen må fortsatt være å kompensere frivilligheten for alle kostnader til merverdiavgift, og at dette regelstyres, slik at ordningen blir forutsigbar for frivilligheten.

Noen hovedpunkter i kommentaren:

  • Et av funnene er at summen det søkes om kompensasjon for, har vært jevnt stigende, og det antas at dette er på grunn av økte offentlige tilskudd. EY viser til at økningen i samlet søknadsbeløp nesten utelukkende skyldes økt søknadsbeløp blant eksisterende, og ikke nye, søkere. Dette bildet nyanseres i Frivillighet Norges kommentar og det understrekes at det ikke er et problem at økte offentlige tilskudd gir økt aktivitet, og dermed også økt søknadsbeløp. Det viser tvert imot at ordningen fungerer som den skal.
  • Analysen av momskompensasjonsordningen og organisasjonslandskapet i rapporten bygger på et grunnlag som ikke er representativt for det store mangfoldet og bredden i frivillig sektor. Denne delen av rapporten skaper et skjevt inntrykk av økonomien i sektoren og i momskompensasjonsordningen som mange av våre medlemmer ikke kjenner seg igjen i.
  • Avgrensningen mot offentlig virksomhet må endres, slik at ordinær formålsbasert virksomhet i frivilligheten ikke blir nektet momskompensasjon. Frivillige organisasjoner må ikke “straffes” gjennom avslag på momskompensasjon for å bidra der det offentlige ikke strekker til, eller for å samarbeide med kommuner om å løse lokale utfordringer. Frivillighet Norge mener at ordningen bør forenkles og forbedres og at skjønnsbaserte inngangskriterier og avgrensninger erstattes av objektive kriterier.
  • Rapporten peker i stor grad på kjente problemstillinger som Frivillighet Norge har tatt opp tidligere, men utover mer veiledning og eksempler, er det få konkrete forslag til forbedringer av ordningen. Det er potensiale for forenkling av ordningen og gjenbruk av data i andre ordninger og vi ber om at Kulturdepartementet nå setter i gang en prosess med å forbedre ordningen i tett dialog med sektoren.

Frivillighet Norge sin kommentar til EYs rapport

EY 270323 Rapport for Kultur og Likestillingsdep Gjennomgang momskompensasjon

Kontaktperson

Bilde av Camilla Svendsen Skriung
Camilla Svendsen Skriung
Politisk seniorrådgiver
90 64 18 12 
camilla@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring