Hopp til hovedinnholdet

Fritak for moms ved utdeling av mat og drikke

Publisert:
Oppdatert:
Food healthy vegetables potatoes

På fredag 15. april sendte Frivillighet Norge inn høringssvar til forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag. Høringsuttalelsen kan leses her.

Frivillighet Norge viser til forslag til endring i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) med tilhørende forskrift (bokføringsforskriften), sendt ut på høring 29.03.16. Vi er ikke på lista over høringsinstanser, men representerer flere av de organisasjonene som er og vil være mottakere i ulike utdelingsordninger, og har noen kommentarer til forslaget med utgangspunkt i følger for mottaker.

Vi er positive til at formålet med lovendringen er å legge til rette for utdeling av næringsmidler til veldedige formål. Mange frivillige organisasjoner har behov for mat til sine ulike aktiviteter, og forslaget fjerner en barriere for samarbeid mellom næringsliv og frivillige organisasjoner som både kan bidra til å minke matsvinn og styrke aktiviteter i frivilligheten.

Hvem kan være mottaker av næringsmidlene?

Det er positivt at denne ordningen legger til rette for utdeling av næringsmidler gjennom matsentraler. Frivillighet Norge vil likevel understreke betydningen av at statlige ordninger som dette er tilgjengelige for alle frivillige organisasjoner.

Flere organisasjoner har aktiviteter som ikke er direkte utdeling av næringsmidler, men hvor for eksempel salg av mat som de har fått gratis, genererer inntekter som brukes til organisasjonens ideelle formål. Frivillighet Norge legger til grunn at slike aktiviteter omfattes av unntaket så fremt de ikke innebærer markedsføring av giver eller genererer profitt til mottaker. Dette er i tråd med drøftningen i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007), punkt 5.5.4, hvor det står følgende: "Departementet legger til grunn at yting av gratistjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner som hovedregel vil måtte anses ytt på veldedig grunnlag".

Vedrørende avgrensing av "veldedige formål"

Frivillighet Norge mener ordningen må komme mottakere med ikke-kommersielle, veldedige formål til gode. Vi støtter derfor behovet for en avgrensing av krav til mottaker utover registrering i enhetsregisteret, som skissert i punkt 4.5.2 i høringsnotatet. En slik avgrensning vil bidra til bedre forutsigbarhet og sikkerhet både for giver og avgiftsmyndighetene.

I dag fins det ikke en enhetlig definisjon av frivillige og ideelle organisasjoner eller av veldedige formål i Norge. Det brukes ulike definisjoner på hva som er en støtteverdig organisasjon i ulike lover, som skatteloven, lotteriloven, frivillighetsregisterloven og merverdiavgiftsloven. Det skaper et uoversiktlig lovverk og unødvendig merarbeid for frivillige organisasjoner, så vel som for det offentlige.

Frivillighet Norges mener Frivillighetsregisteret må tas i bruk som erstatning for de ulike definisjonene av frivillig organisasjon for å gjøre lovverket mer forutsigbart og gi en enklere, raskere og bedre samhandling mellom det offentlige og frivilligheten. Vi oppfordrer departementet til å vurdere bruk av Frivillighetsregisteret til å definere hvem som er godkjente mottakere av leveranser på veldedig grunnlag. Bruk av Frivillighetsregisteret på denne måten gjør at det er unødvendig å stille ytterligere krav til å dokumentere at uttaket er gjort på veldedig grunnlag.

Videre arbeid for forenkling av regelverket for frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge jobber for forenkling av lover og regelverk som legger til rette for større rom for frivilligheten. Vi er derfor glade for dette forslaget, som vi oppfatter fjerner et hinder for samarbeid mellom næringsliv og frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge vil peke på at det finnes flere hindringer for samarbeid mellom frivillige organisasjoner og næringsliv som bør fjernes. Blant annet fører regelverket for sosiosponsing til at sponsing av formål og aktiviteter som ikke er egnet for å eksponere sponsoren gjennom tradisjonell reklame har et dårligere utgangspunkt for å tiltrekke seg sponsorer. Frivillighet Norge mener at alle frivillige organisasjoner bør ha samme utsikter til å skaffe sponsorinntekter. Vi ber derfor om at Regjeringen i forlengelsen av dette ser på regelverket for sosiosponsing. Det er også et behov for å tilpasse skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner slik at den blir et bedre insentiv for bedrifter til å gi pengegaver til frivillige organisasjoner.

Se høringen her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring