Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges høringsinnspill til Leve hele livet

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Eldre på korøvelse
Eldre i aktivitet. Foto: Hedvig Kolboholen

Frivillighet Norge har sendt innspill til Helse- og omsorgskomiteen sin høring om Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre. Her kan du lese vårt notat.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for over 300 medlemmer fra alle typer foreninger i frivillig sektor. Medlemmer representerer om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet.

Bredden av frivillig sektor

Frivillighet Norge mener det er viktig å inkludere hele bredden av frivilligheten for å nå målene i kvalitetsreformen, og vi har konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres. For å møte forventningene som stilles til frivillig sektor i meldingen må man ta i bruk tiltak som vil:

 • Øke kapasiteten i, og utvikle flere tilbud fra frivillig sektor.
 • Mobilisere flere til å delta i frivillige aktiviteter og til frivillig innsats.
 • Styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommunene.

Frivillighet Norge står sammen med KS og Helse- og omsorgsdepartementet bak den nasjonale strategien for å styrke frivilligheten på helse- og omsorgsfeltet1. Vi koordinerer også en nasjonal kampanje for å styrke fellesskap og sosial støtte som finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Innsatsområder og utfordringer

Et av innsatsområdene i reformen er aktivitet og fellesskap. Meldingen peker på ensomhet, inaktivitet, udekkede behov, manglende møteplasser og lite systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og frivillige/sivilsamfunn som sentrale utfordringer.

Øk kapasiteten og utløs mer samarbeid

Stortingsmeldingen inneholder mange gode eksempler på frivillig innsats knyttet til helse- og omsorgstjenestene. For å skalere opp aktivitetene trenger de frivillige organisasjonene gode rammebetingelser. Kommuner og lokale frivillige organisasjoner må ha et godt samarbeid. Det er en utfordring at de fleste kommunene mangler en helhetlig frivillighetspolitikk. Potensialet som ligger i økt samspill med frivilligheten om å møte behovene for mer aktivitet og fellesskap blir dermed ikke utløst.

Mer aktivitet og fellesskap

Mange deltar i frivillige aktiviteter. Men mulighetene for å engasjere seg er ikke godt nok synlige for folk. Frivillige organisasjoner trenger gode rekrutteringsverktøy. Undersøkelser viser at flere ville deltatt og gjort frivillig innsats om de ble spurt. Seniorer er en viktig ressurs for frivillige organisasjoner. Å ha aktiviteter, nettverk og kjennskap frivilligheten har stor betydning gjennom hele livet, ikke minst når livet endrer seg.

Kampanjen for fellesskap og økt sosial støtte har som mål å forebygge ensomhet gjennom å rekruttere flere til frivillig innsats i organisasjoner. Rekrutteringsportalen Frivillig.no er et viktig verktøy i kampanjen. Synliggjøring av aktiviteter og oppgaver i lag og foreninger er viktig for å mobilisere til deltakelse og skape rom for samarbeid lokalt. Målrettet markedsføring gir resultat. Eksempelvis med fokus på frivillig innsats for og med seniorer, som starter 1. oktober. Søker du på senior på frivillig.no kan du melde deg som datahjelper for seniorer i Grimstad, besøksvenn for eldre i Harstad eller som besøksbaby på Solhaug bo- og omsorgssenter i Arendal.

Følgeforskning utført av Rambøll på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluerer kampanjen så langt som en suksess:

 • Potensielle frivillige blir i mindre avhengige av å allerede kjenne til andre frivillige eller organisasjoner for å finne frem til en frivillig organisasjon.
 • Kampanjen bidrar til økt frivillig innsats i nye grupper i befolkningen. Flere blir introdusert for frivillig engasjement, fellesskap og innsats.
 • Undersøkelser blant organisasjonene sier at det er behov for at en nasjonal aktør som Frivillighet Norge tar et ansvar for å samle og synliggjøre verdien av frivillig innsats og sørger for at Frivillig.no drives og markedsføres på en profesjonell måte.

Forslag til tiltak

Frivillighet Norge foreslår følgende tiltak for å legge til rette for at frivillig sektor kan bidra til å nå målene i kvalitetsreformen.

Gi frivillige organisasjoner gode rammebetingelser på nasjonalt nivå

 • De generelle ordningene som er tilgjengelig for frivillige organisasjoner, som momskompensasjonsordningen bør styrkes.
 • Regjeringen bør også vurdere nye målrettede ordninger som organisasjoner kan søke på. Slike ordninger bør diskuteres med organisasjonene i forkant.

Styrk samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommunene

 • Regjeringen bør stimulere flere kommuner til å utvikle en frivillighetspolitikk i samarbeid med frivilligheten lokalt.
 • Folkehelseloven §4 slår fast at kommunen skal ”legge til rette for samarbeid med frivillig sektor”. For å oppnå dette bør Regjeringen anbefale kommunene å følge Frivillighet Norges 10 frivillighetspolitiske bud.

Støtt felles løsninger og verktøy for å forenkle mulighetene til å engasjere seg i frivillige organisasjoner

 • Regjeringen bør videreføre støtten til drift og markedsføring av Frivillig.no på dagens nivå i kommende statsbudsjett, slik at den fortsatt vil være gratis å bruke for både organisasjoner og folk flest. Konkret ber Frivillighet Norge om at det settes av 3 millioner kroner årlig fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett fra og med 2019 til Frivillig.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring