Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges innspill til Fritidsavtale

Publisert:
Oppdatert:
Mteplass Folkehelse

Her er Frivillighet Norges innspill til Fritidsavtalen som ble sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet den 4. februar 2016.

Vi viser til brev datert 11.12.2015 om formell innspillsrunde – Fritidsavtalen – en fritidsaktivitet for alle barn og unge. Med dette sender vi over våre innspill.

Innledningsvis vil vi peke på at barn etter barnekonvensjonen har rett til lek og fritid. Muligheten for fritidsaktiviteter for alle barn må tas på alvor.

Frivillighet Norge støtter intensjonen med initiativet om en fritidsavtale. Det er viktig at frivillig sektor bidrar til at barn får delta i organisert fritidsaktivitet. Et lokalt samarbeid mellom frivillig sektor og kommunene vil styrke barn og unges muligheter for deltakelse. Det er videre viktig at kommunene ikke bygger opp parallelle tilbud på siden av allerede eksisterende aktivitetstilbud i frivillig sektor, men heller samarbeider med organisasjonene om å gjøre aktiviteter tilgjengelig for alle.

Frivillige organisasjoner tar allerede dette på alvor og ønsker å bidra. Det finnes mange gode eksempler på at organisasjonene jobber målrettet med å gi tilbud som barn og unge kan ta del i uavhengig av foreldrenes sosiale eller økonomiske situasjon. En kartlegging Frivillighet Norge har gjort blant lokale lag viser at 3 av 4 har gratis tilbud eller lavkostaktiviteter. 9 av 10 er enige i at kostnader ved medlemskap/deltagelse ikke skal være til hinder for at alle kan delta. Det er viktig at det offentlige understøtter frivilligheten slik at det gode arbeidet som allerede gjøres kan styrkes.

Kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge foreslår at avtalen knyttes tettere til kommunenes arbeid med å tilrettelegge for frivillig sektor og betydningen av å føre en helhetlig frivillighetspolitikk. KS og Frivillighet Norge har gjennom Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor (2015-2016) fastsatt prinsipper og handlinger for å styrke samhandlingen mellom offentlig og frivillig sektor.

Sosial inkludering er et naturlig tema å ta med i arbeidet med å utvikle kommunal frivillighetspolitikk. Vi foreslår at partene skal arbeide for at alle kommuner vedtar en frivillighetspolitikk, som må utarbeides i samarbeid med lokale lag og foreninger, og at sosial inkludering i frivilligheten skal være et tema i frivillighetspolitikken.

Økonomiske rammer

Økende sosiale skiller i befolkningen er en utfordring for samfunnet vårt. Frivilligheten spiller en viktig rolle i arbeidet med å gi alle barn muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Frivillig sektor trenger gode og forutsigbare rammevilkår for å kunne favne alle.

Frivillige aktiviteter er ikke gratis. Frivillig innsats bidrar til å holde kostnadene nede, men de aller fleste fritidsaktiviteter er også avhengig av en form for deltakerfinansiering. Det er vanskelig å se for seg hvordan ambisjonen om at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, skal kunne gjennomføres uten at dette medfører nye og økte kostnader og tapte inntekter for frivillige organisasjoner.

Fritidsavtalen må derfor følges opp med en styrking av de frivillige organisasjonenes rammebetingelser. Dette vil ha avgjørende betydning for i hvilken grad de frivillige organisasjonene kan tilby lavterskel eller gratis aktiviteter for barn i fattige familier.

Erklæring istedenfor en avtale

Et godt samspill mellom lokale frivillige lag og foreninger og kommunene er viktig for å kunne inkludere bredt. For å oppnå dette er det avgjørende å ha med KS på laget. Vi er kjent med at KS har vedtatt at de ikke kan slutte seg til avtalen slik den foreligger, men at de har signalisert at de kan stille seg bak en politisk erklæring om betydningen av å satse på lokale lag og foreningers aktivitetstilbud som et viktig virkemiddel for sosial inkludering av barn og unge i kommunene.

Frivillighet Norge er åpen for at avtalen kan omarbeides til en politisk erklæring. Vi vil likevel understreke at det viktigste er at arbeidet med å sikre alle barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter følges opp i praksis. Oppfølgingsmekanismene som er foreslått i avtalen bør derfor innføres, uavhengig av om avtalen omarbeides til en erklæring.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring