Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges kommentarer til Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Publisert:
Oppdatert:
Pexels photo

Frivillighet Norge sendte fredag 6. mai disse kommentarer til NOU 2015: 12: Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering til Finansdepartementets Finansmarkedsavdeling.

Kommentarer til NOU 2015: 12: Ny lovgivning om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering

Frivillighet Norge viser til delutredning 1 fra Hvitvaskingslovsutvalget, som ble sendt ut på høring fra Finansdepartementet 15. februar med høringsfrist 1. mai 2016. Frivillighet Norge var ikke blant høringsinstansene, men ønsker likevel å knytte noen kommentarer til utvalgets forslag og videre prosess.

Det finnes 100 000 lag og foreninger i Norge innenfor alle samfunnsområder. Foreningene skaper aktiviteter, er viktige demokratiske aktører og skaper fellesskap på tvers av kulturell og sosial bakgrunn i lokalmiljøer over hele landet.

Frivillighet Norge jobber for forenkling av lover og regelverk for å legge til rette for større rom for frivilligheten. Vi har stor forståelse for behovet for regulering og tilsyn som følge av økt risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Frivilligheten har også en egeninteresse i at misbruk av frivillige organisasjoner til kriminelle formål forebygges, da dette vil skade tilliten til sektoren. Samtidig mener vi det er viktig at det ikke legges unødvendige hindringer for den frivillige aktiviteten som skjer rundt i landet hver dag.

Frivillighet Norge er bekymret for at de foreslåtte innstrammingene i kontroll- rapporteringsrutiner potensielt kan føre til økt byråkrati og ramme inntektsmulighetene til små organisasjoner med små eller ingen administrasjonsressurser.

Lotteri er en sentral inntektskilde for frivillige lag og foreninger. Alt fra store sentralledd til mindre organisasjoner og lokallag har mer eller mindre jevnlig lotterier i form av for eksempel basar, kakelotteri og diverse andre smålotteri, hvor hovedformålet er å skaffe inntekter til arrangementet eller organisasjonens gode formål. Det er viktig at disse ikke rammes med unødvendig stor administrasjonsbyrde, som kutter ned på inntektspotensialet, og dermed kan redusere den frivillige innsatsen.

Lokale frivillige organisasjoner i Norge er preget av åpenhet, nærhet til lokalmiljøet og sosial kontroll. Risikoen for misbrukt i forbindelse med hvitvasking og terrorfinansiering er liten. Frivillighet Norge derfor om at det Regjeringen i arbeidet med å følge opp Hvitvaskingslovutvalget utformer bestemmelsene slik at frivillig sektor i størst mulig grad skjermes mot ekstra byråkrati. Nye bestemmelser må begrunnes i en konkret vurdering av risikoen for misbruk av frivillige organisasjoner i forbindelse med hvitvasking og terrorfinansiering og stå i forhold til den risikoen som er avdekket.

Frivillighet Norge ber også om at frivillig sektor blir inkludert i videre utarbeidelse av lovforslaget. Vi er tilgjengelig for videre utdyping av våre synspunkt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring