Hopp til hovedinnholdet

Frivilligheten i Statsbudsjett for 2018

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2017 10 12kl 12 54 36

Her er de viktigste funnene som gjelder frivillige organisasjoner i Statsbudsjett for 2018.

Poster under Kulturdepartementet:

 • Det er satt av 1,35 mrd. kr til momskompensasjonen for frivillige organisasjoner (kap. 315, post 70). Ifølge Frivillighet Norges beregninger gir det en avkorting på 32 prosent. Andelen momsutgifter som kompenseres, går altså ned for fjerde år på rad.
 • Tilskudd til Frivillighet Norge videreføres (kap. 315, post 78)
 • Bevilgning over statsbudsjettet til LNU Kultur og tilskudd til politi og vakthold ved idrettsarrangementer for barn og unge fjernes i sin helhet (kap. 315, post 72).
 • Herreløs arv (kap 315, post 75): 24,5 millioner kroner (økning på 5,8 mill, tilsvarende omfanget på herreløs arv i 2016)
 • Tilskudd til organisasjoner som driver måltidsfellsskap for eldre (kap. 315, post 79): 5 millioner kroner (ny bevilgning)
 • Styrking av det frivillige kulturliv (kap 323, post 78): posten er foreslått økt med 10 millioner kroner for å styrke det frivillige kulturlivet.
 • Den nye Stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken kommer ifølge Kulturdepartementet høsten 2018 og skal vie ekstra oppmerksomhet til rekruttering av nye, unge frivillige.
 • Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning skal finansieres av overskuddet til Norsk Tipping.

Poster under Utenriksdepartementet:

 • Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid økes med 2,5 mill. kr (kap. 846, post 79).

Poster under Justisdepartementet:

 • Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og frivillig arbeid på asylmottak (kap. 496, post 71) kuttes med 19 mill. kr. Dette begrunnes med en nedgang i antall asylmottak i landet.
 • Midler til fri rettshjelp kuttes med 15 mill. kr (kap. 470, post 72).
 • All støtte (8 mill. kr) til rådgivning og mat til EØS-borgere (kap. 440, post 70) kuttes.
 • Midler til frivillig kriminalomsorg reduseres med 10 mill. kr.
 • Prøveordningen med frivillighetskoordinatorer i mottak er foreslått avviklet. Bevilgningen er derfor redusert med 13 mill. kr (kap. 490, post 21).

Poster under Landbruks- og matdepartementet:

 • Landbruks- og matdepartementet kutter tilskudd til alle frivillige organisasjoner over sitt budsjett (Kap. 1138, post 70) I 2017 var bevilgningen på 30,5 mill. kr. Kuttet begrunnes med at frivillige organisasjoner bør skje selvstendig, ikke være avhengig av årlige statlige overføringer.

Poster under Kunnskapsdepartementet:

 • Støtte til frivillighetens opplæringsvirksomhet (studieforbundene) kuttes med 22,5 mill. kr (kap. 254, post 70).

Poster under Barne- og likestillingsdepartementet:

 • Grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner videreføres (kap. 856, post 70).
 • Nasjonale tiltak mot barnefattigdom økes med 26 mill. kr (Kap 846 Post 61). Denne potten gjelder ikke bare frivillige organisasjoner, men også f. eks. kommuner.

Poster under Helse- og omsorgsdepartementet:

 • Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en tilskuddsordning for å kompensere for ideelle aktørers historiske pensjonskostnader. Det settes av 27 mill. kr til dette (Prop. 1S HOD, s 16)
 • Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å øremerke 6 mill. kroner til kunnskapsstøtte og evaluering av folkehelseprogrammet (kap. 714, post 21), som skal bidra til å styrke psykisk helse i det lokale folkehelsearbeidet. Midlene skal bl.a. gå til nasjonale aktører på frivillighetsfeltet. Frivillighet Norge, LNU og Ungdom og fritid er spesielt nevnt i budsjettet.
 • Utenriksdepartementet reduserer midler til å styrke sivilt samfunn og demokratiutvikling i utviklingsland med 48. mill. kr (kap. 60, post 70).

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring