Hopp til hovedinnholdet

God regjeringsplattform for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Hyre

Søndag presenterte Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet sin nye regjeringsplattform for de kommende fire årene. Den har flere gode satsninger for frivilligheten.

Momskompensasjon og forenkling

Det er tydelig at regjeringen har lyttet til innspillene som Frivillighet Norge og frivilligheten for øvrig ga i valgkampen.

– Særlig er vi glad for at den nye regjeringen vil forbedre momskompensasjonen, som er den aller viktigste saken for hele frivilligheten, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

– Det er også spennende at regjeringen vil gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten. Frivillighet Norge har jobbet aktivt og målrettet for at de frivillige organisasjonene skal kunne bruke mer tid på aktivitet og mindre på administrasjon, blant annet ved at mer funksjonalitet skal legges inn i Frivillighetsregisteret. Vi gleder oss til å samarbeide med regjeringen om en slik reform, som det er naturlig å se i sammenheng med den nye frivillighetsmeldinga som Kulturdepartementet jobber med.

_BH15326-Edit-liten-web.jpg

Styrker frivillig kulturliv og inkludering

Regjeringen legger også opp til å styrke det frivillige kulturlivet og å legge til rette for inkludering av etniske minoriteter.

– Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt har 10-årsjubileum i år, og vi ser at det har stort verdi å jobbe med inkludering gjennom frivilligheten. I Norge er de frivillige organisasjonene blant våre fremste sosiale arenaer, og bred deltakelse i disse er avgjørende for et godt integrert samfunn. Vi ser også at minoritetsorganisasjonene gjør en stor jobb på dette området, og håper regjeringen husker dem når de legger til rette for inkludering, sier Slotterøy Johnsen.

Ideelle aktører og folkehelsearbeid

Regjeringen framhever samarbeid frivillige og ideelle aktører på en rekke områder innen helse og folkehelse.

– Vi er glad for at regjeringen ser verdien av frivillige og ideelle aktørers innsats på disse områdene. I forrige periode vedtok et bredt stortingsflertall at ideelle aktører skal prioriteres ved offentlig innkjøp av helse- og velferdstjenester, og regjeringen gjorde en stor innsats for å utarbeide en veileder for innkjøpere som skal prioritere ideelle. Vi stoler på at dette arbeidet videreføres, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Oversikt over punkter som gjelder frivilligheten

Under følger en oversikt over alle tiltakene i regjeringsplattformen som er spesifikt rettet mot frivillighet:

Under avsnittet Frivillighet og idrett:

 • Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten, og prioritere barne- og ungdomsaktivitet.
 • Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.
 • Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.
 • Forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
 • Legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon.
 • Gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg.
 • Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.
 • Legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett.
 • Legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter.

Under avsnittet Kultur:

 • Vurdere innretning og fordeling av tippemidler til kulturbygg og frivillighetseide bygg innenfor rammen av dagens tippenøkkel

Under avsnittet Barne- og ungdomskultur:

 • Legge til rette for samarbeid mellom kulturskolene, skolefritidsordninger og frivilligheten, og på denne måten sikre flere barn tilgang til kulturskolene gjennom økt tilgjengelighet og gode ordninger for lavinntektsfamilier.
 • Sikre en fortsatt god Frifond-ordning for barne- og ungdomsorganisasjoner og uorganisert frivillig aktivitet.

Under avsnittet Spillpolitikk:

 • Videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.

Under avsnittet Lære hele livet:

 • Styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene.

Under avsnittet Målrettet innsats mot fattigdom

 • Styrke de frivillige rettshjelpsordningene.
 • Støtte frivillighetssentralenes arbeid med blant annet leksehjelp og støtte- og inkluderingstiltak for utsatte barn og unge, gjennom statlige støtteordninger og forsterking og forenkling av ordningen med kontingentstøtte.

Under avsnittet Negativ sosial kontroll

 • Støtte organisasjoner som jobber for å styrke minoritetskvinners rettigheter og bekjempe æreskultur og negativ sosial kontroll.

Under avsnittet Rus:

 • Forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører

Under avsnittet Psykisk helse:

 • Styrke samarbeidet med frivillige og andre private aktører for å legge til rette for et mangfold av tilbud

Under avsnittet Folkehelse:

 • Samarbeide med frivillige for å utvikle tilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper, eldre og kronisk syke.
 • Videreføre samarbeidet med friluftsråd og friluftslivsorganisasjoner om lavterskel friluftstilbud i nærmiljøene, og følge opp Friluftsmeldingen.

Under avsnittet Reproduktiv helse:

 • Samarbeide med interesseorganisasjoner om tiltak for å redusere risiko for spredning av seksuelt overførbare sykdommer.

Under avsnittet Utvikling:

 • Legge til rette for frivillig bistand gjennom humanitære organisasjoner.

Under avsnittet Nordmenn i utlandet:

 • Opprettholde gode betingelser for Sjømannskirken

Les hele regjeringsplattformen her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring