Hopp til hovedinnholdet

Godt forslag til ny stimuleringsordning

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. smilende mann med briller.
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Kulturdepartementet har fremmet forslag om en stimuleringsordning for frivilligheten for støtte aktivitet i de frivillige organisasjonene når smittevernstiltak krever tilpasninger. Frivillighet Norge mener det er et godt forslag som langt på vei er i tråd med de innspillene som er gitt. Forhåpentligvis vil denne ordningen kunne hjelpe en større bredde av frivilligheten enn tidligere krisepakker.

«Vi trenger innsatsen til de frivillige organisasjonene nå og ikke minst er det mange av oss som savner fellesskapet vi har her.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær Frivillighet Norge

- Vi er glade for at Kulturminister Abid Q. Raja har lyttet til våre innspill og foreslått en ordning som vil treffe flere organisasjoner. Vi trenger innsatsen til de frivillige organisasjonene nå og ikke minst er det mange av oss som savner fellesskapet vi har her. Da er det viktig at vi får støtte til å gjøre det vi kan innenfor smittevernsreglene, uttaler generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Todelt ordning

Frivillighet Norge sende sitt innspill til ny stimuleringsordning før jul og foreslo der følgende fordeling av midlene:

  • 1/3 av stimuleringsmidlene fordeles gjennom systemet for momskompensasjonsordningen

Kulturdepartementet vurderer å bruke andre eksisterende ordninger til å fordele resten av stimuleringsmidlene på en enkel og ubyråkratisk måte. En aktuell måte å gjøre dette på er at:

  • 1/6 fordeles via studieforbund
  • 1/6 fordeles via Frifond organisasjon, hvorav en mindre andel til aktivitetsfremmende tiltak i regi av sentralleddet
  • 1/3 forvaltes som en søkbar ordning hos Lottstift for kompensasjon for bortfall av inntekter. Denne skal og omfatte påførte kostnader ved lokale smitteutbrudd mv.

Forslaget fra departementet vil langt på vei imøtekomme dette. 1/3 av midlene er foreslått fordelt etter systemet for momskompensasjon. Det betyr at alle organisasjonene som har mottatt momskompensasjon for 2020 vil kunne melde inn sitt behov. Dette skal gjøres elektronisk til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Sentralledd søker for sine underledd og får ansvar for å videreformidle støtten.

De resterende midlene skal fordeles etter søknad. Til forskjell fra krisepakkene i 2020 er det ikke krav knyttet til størrelse på søknaden eller andel statsstøtte. Frivillighet Norge mener at dette betyr at enda flere vil kunne søke om midler til aktivitet, dette er også i tråd med tidligere innspill.

Det kan søkes om støtte til:

a) merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter.

b) kostnader til utvikling av nye aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.

c) dekning av tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter som følge av publikumsrestriksjoner og 
deltakerrestriksjoner dersom arrangementet helt eller delvis er gjennomført.

Det er foreslått at ordningen skal gjelde for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

- Organisasjonene vil kunne søke om penger til nødvendige tilpasninger for å kunne gjennomføre aktiviteter selv om smittevern fører til fordyrende endringer. Dette gir viktig støtte til det arbeidet som gjøres rundt om i landet. Det er bra at enda flere kan bruke denne ordningen. Vi trenger hele bredden av frivillig sektor fremover, sier Slotterøy Johnsen.

Departementet varsler at 80 millioner vil bli satt av til organisasjoner som regnes som frivillig sektor, men enten ikke har tilstrekkelig frivillig virksomhet eller ikke kan registreres i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder eksempelvis enkelte studieforbund og menigheter i Den norske kirke. Det er ennå ikke klart hvordan midlene vil fordeles.

Frivillighet Norge vil svare på høringen og gi departementet tilbakemelding på forslaget til stimuleringsordning. Her kan du lese forslagene.

Frivillighet Norges høringssvar

Frivillighet Norge har sendt sitt høringssvar med utgangspunkt i innspill fra medlemsorganisasjoner og tidligere innspill til departementet. Her har vi blant annet gjentatt de innspillene som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget som ønske om å benytte frifond og studieforbund som kanaler for tilskudd og behovet for kompensasjon for tapt inntekt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring