Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar - representantsforslag om en redningspakke til frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
En håns skriver notater på et utprintet dokument. Et par briller hviler oppå dokumentet.

Frivillighet Norge har levert høringssvar til representantforslag 86 S (2022–2023) om en redningspakke til frivilligheten.

Forslaget er sendt inn av representantene Dag-Inge Ulstein, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Vervik Bollestad fra Kristelig Folkeparti (KRF) og er nå til behandling i familie- og kulturkomiteen. Frist for å sende inn skriftlige innspill går ut 30. januar klokken 23.59. Det er ikke planlagt muntlig høring i saken. Les høringsnotatet på Stortingets nettside. Frivillighet Norges høringssvar er gjengitt i sin helhet under.

Høringssvar: Bedre og mer forutsigbare rammevilkår er den beste støtten til frivilligheten

Frivillighet Norge takker for muligheten til å komme med innspill til representantforslaget om en redningspakke til frivilligheten.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Medlemskap i Frivillighet Norge er åpent for alle som driver frivillig virke på ikke-kommersiell/ikke-offentlig basis i Norge. Frivillighet Norge har ca 370 medlemsorganisasjoner fra alle felt innen frivillig virksomhet. Til sammen representerer Frivillighet Norge flere millioner individuelle medlemskap og over 50 000 lag og foreninger over hele landet. Vi uttaler oss om saker som påvirker frivillig sektor.

Bedre og mer forutsigbare rammevilkår over livbøyer

Frivillighet Norges visjon er større rom for frivilligheten. I det ligger det blant annet at myndighetene gir frivillige organisasjoner større handlingsrom, bedre rammebetingelser og lytter til organisasjonene når beslutninger tas. Frivillighet Norge støtter representantenes forslag om å øke støtten til frivilligheten, ikke bare i form av en livbøye for å holde oss flytende, vi trenger forutsigbare og enkle ordninger over tid.

Frivillighet Norges viktigste krav er derfor at frivillige organisasjoner ikke bare får tilbakebetalt sine momsutgifter år for år, men at denne ordningen regelstyres. Da vet organisasjonene hva de har av ressurser og slipper å vente til alle søknader er behandlet.

Det er et uttalt mål for Frivillighet Norge at mest mulig tid skal gå til organisasjonenes kjernevirksomhet og aktiviteter, og minst mulig til administrasjon og rapportering. Vi mener at den beste måten å sørge for dette på er økt bruk at flerårige tilskudd og driftstilskudd til frivillige organisasjoner. Dette vil, i tillegg til bedre kontinuitet i tiltak og prosjekter, gi økt forutsigbarhet for organisasjonene og alle som deltar i aktiviteter organisasjonene tilbyr. Enklere overføring av tilskudd til neste budsjettår ved sein tildeling vil gi bedre kontinuitet for organisasjonene. Frivillighet Norge mener derfor det bør innføres en regel om at alle tilskuddsmidler som tildeles seinere enn 1. mars kan overføres til neste kalenderår.

At mest mulig tid skal brukes på kjernevirksomhet betyr ikke at midler til administrasjon ikke trengs. God administrasjon er en forutsetning for god drift. Målet med forenklingsarbeidet er at de administrative ressursene skal brukes på å legge til rette for og skape aktivitet etter organisasjonens formål. Svekket støtte til administrasjon må ikke bli en utilsiktet konsekvens av at man ønsker å effektivisere, forenkle og endre ordninger. Frivillighet Norges krav til forenkling og avbyråkratisering for frivillig sektor kan leses her.

Arbeid mot utenforskap

Frivillighet Norge støtter representantenes syn om at fritidsaktiviteter er svært viktig for barn og unge. Dette er også et prioritert arbeidsområde for oss, blant annet gjennom arbeidet med UngFritid.no og ALLEMed. Frivillig sektor er vår største og viktigste arena for fritidsaktiviteter og Frivillighet Norge er glad for at regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner har signert Fritidserklæringen. Vi deler dermed målet om at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosiale situasjon får delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Dessverre ser vi at mange faller utenfor, i enda større grad i kjølvannet av pandemien. Vi vet også at det ofte er barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt dette går hardest ut over. Fritidskortet har vært diskutert over tid og Frivillighet Norge støtter intensjonen bak kortet, nemlig å bidra til at flere får være med. Vi synes det er synd at pengene som var satt av til dette ikke ble videreført til samme formål, da regjeringen Støre stoppet utrullingen av Fritidskortet som en nasjonal ordning for alle barn og unge. Frivillighet Norges øvrige innspill om Fritidskortet fra da det ble foreslått i Granavolden-plattformen kan leses her.

En sterkere strømstøtte til frivilligheten

De økte strømprisene har truffet frivilligheten hardt, og Frivillighet Norge er glade for at det raskt kom på plass en enkel ordning for strømstøtte til frivilligheten. Støtten til frivilligheten har så langt vært på nivå med støtten for husholdninger. Vi forventer at denne justeres i tråd med eventuelle endringer i støtten for husholdninger slik at disse to ordningene fortsetter å være på minst samme nivå. Ingen er tjent med at organisasjonene blir tvunget til å øke deltakeravgifter når det er stor politisk enighet om at vi nå trenger det motsatte, at flere blir med og finner sitt fellesskap. Det er også svært skadelig for frivilligheten dersom lokaler og anlegg må stenge. Ikke minst vil dette gå ut over alle de som mister sin aktivitet, møteplass eller hjelpetilbud.

Det er også viktig at strømstøtten støtter flere energiformer. Det er flere som bruker gass til oppvarming av anlegg og som nå opplever at prisnivået truer aktiviteten. Dette er viktig også fremover.

Frivilligheten må tas med i relevante prosesser

Avslutningsvis vil vi påpeke hvor viktig det er at endringer skjer i samråd med de det gjelder. Det så vi tydelig det motsatte eksempelet på i fjor høst, da regjeringen foreslo å kutte i navngitte tilskuddsmottakere uten dialog med de organisasjonene som plutselig ble kastet ut i usikkerheten. Det får alvorlige konsekvenser og krever mye av administrative ressurser å finne ut av og tilpasse seg til.

Vi takker igjen for muligheten til å komme med innspill, og kontaktes gjerne for mer informasjon eller spørsmål.

Kontaktperson

Bilde av Marte Oraug Skogtrø
Marte Oraug Skogtrø
Politisk rådgiver
90 95 44 85
marte@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring