Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar til forslag til ny stiftelseslov

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
NOU 2016: 21 Stiftelsesloven — Forslag til ny stiftelseslov
NOU 2016: 21 Stiftelsesloven — Forslag til ny stiftelseslov

Her kan du lese Frivillighet Norges høringssvar til forslag til ny stiftelseslov.

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner med ca. 300 medlemmer som har om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet.

Frivilligheten er en hjørnestein i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Det er derfor viktig at myndighetene gir frivillige organisasjoner større handlingsrom og bedre rammebetingelser. Forenkling og avbyråkratisering er en viktig del av dette arbeidet. Derfor vedtok Frivillighet Norge årsmøte i 2013 11 krav til forenkling og avbyråkratisering.

Mange nye frivillige virksomheter velger å organisere seg som stiftelser, og i de siste tiårene finnes det også flere eksempler på organisasjoner som har byttet fra foreningsformen til stiftelsesformen. Frivillighet Norge er derfor positiv til at regjeringen har tatt initiativ til å forenkle stiftelsesloven og å formulere loven i et språk man ikke må være jurist for å forstå.

Det må være enkelt å drive stiftelse

Frivillighet Norge er opptatt av å tydeliggjøre styrets ansvar. Derfor har Frivillighet Norge vedtatt Anbefalinger for godt styresett.

Frivillighet Norge støtter forslagene til utvalget om at styret må ha minimum 3 styremedlemmer (§23 1. ledd), at styret plikter å vedta en plan for forvaltning av stiftelsens kapital (§20 3. ledd) og en plan for gjennomføring av stiftelsens formål (§55), samt at regnskapsplikten videreføres for stiftelser i alle størrelser (kp. 15 i NOUen).

Samlet sett er vi imidlertid usikre på hvorvidt forslagene vil bidra til at terskelen for å drive stiftelse blir høyere, som igjen kan føre til at små stiftelser blir lagt ned eller slått sammen, primært grunnet økte krav fra det offentlige. Vi ber derfor om at Stiftelsestilsynet gis i oppgave å føre opp og offentliggjøre årsakene til at stiftelser bli lagt ned, i tillegg til den oversikten som allerede blir ført i Stiftelsesregisteret. På denne måten er det mulig å sjekke om nedleggelsene skyldes for detaljerte krav som følge av den nye loven.

Forholdet til Frivillighetsregisteret

Utvalget foreslår å fjerne ”næringsdrivende stiftelser” som en egen kategori. I Lov om register for frivillig virksomhet brukes kategorien ”næringsdrivende stiftelse” i §4. Konsekvensene for Frivillighetsregisteret når denne kategorien faller bort er ikke omtalt i NOUen. Frivillighet Norge legger til grunn at de foreslåtte endringene i stiftelsesloven ikke er ment å påvirke hvilke stiftelser som skal ha registreringsrett i Frivillighetsregisteret. Dersom denne endringen blir vedtatt, må derfor §4 i Frivillighetsregisterloven endres slik at stiftelser som driver næringsvirksomhet ikke får registreringsrett i Frivillighetsregisteret. Det er viktig at Frivillighetsregisteret ikke vannes ut fordi da vil det fungere dårligere som et register over frivillig virksomhet.

Forenklinger av formelle endringer

Frivillighet Norge støtter forslaget i §67 om at styret kan omdanne stiftelsen etter reglene i kapittel 8. Vi deler utvalgets vurdering i at det vil bety en forenkling at styret kan vedta vedtektsendringer uten å søke Stiftelsestilsynet om godkjenning.

Avslutning

Frivillighet Norge vil understreke at vi støtter regjeringens forenklingsarbeid og stiller gjerne på møte med departementet for å utdype våre innspill.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring