Hopp til hovedinnholdet

Høringsvar til Kommunal- og forvaltningskomiteen om hvordan frivillig og offentlig sektor kan samarbeide om å skape et inkluderende samfunn

Publisert:
Oppdatert:
Skjermbilde2016 02 0316 01 28

Dette høringsvaret ble sendt til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget 8. februar.

Høringsnotat vedrørende Dokument 8:29 S (2015-2016) Representantforslag om å sikre integrering

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for 300 frivillige organisasjoner som totalt representerer 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet og fra bredden i frivillig sektor.

De økte ankomstene av asylsøkere og flyktninger medfører økte oppgaver på alle nivå for å integrere flyktningene i det norske samfunnet. Frivillighet Norge avgrenser sine kommentarer til spørsmålet om hvordan frivillig og offentlig sektor kan samarbeide om å skape et inkluderende samfunn for alle som bor i Norge.

Frivillighetens selvstendige rolle må ivaretas

Vi viser til omtalen av frivillighet i forslaget og spesielt punk 42: "Stortinget ber regjeringen inngå langsiktige avtaler med frivillig sektor om integreringsarbeid og ta initiativ til at kommunene inngår avtaler lokalt."

Frivillighetens viktigste bidrag til integreringen er å skape fellesskap og åpne og inkluderende møteplasser i nærmiljøene. Flyktningsituasjonen vil innvirke på de frivillige organisasjonene i lang tid fremover. For å utløse potensialet i frivilligheten til å bidra mer er det viktig at grepene som tas ivaretar frivillighetens frihet og baseres på en grunnleggende forståelse av frivillig sektors rolle og hvordan frivilligheten fungerer.

Det må ikke legges føringer på nye, eller eksisterende støtteordninger som innskrenker organisasjonenes handlingsrom og selvstendighet. Skal man lykkes i å mobilisere frivilligheten må det legges til rette for at frivilligheten bidrar med mer av det den er god på og innenfor organisasjonenes kjerneaktiviteter. Det trengs ekstra ressurser for å tilrettelegge disse for økt deltakelse fra asylsøkere og flyktninger. Frivillige organisasjoners engasjement i arbeidet med integrering følger av den enkelte organisasjons formål – ikke av en bestilling fra stat eller kommune.

Frivillighet Norge har følgende konkrete forslag for å styrke frivillig sektors bidrag til integreringen:

  • Opprettelse av en pott på 100 mill. kr til å oppskalere inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. Organisasjonene må gis frihet til selv å avgjøre hvordan midlene kan brukes til å tilrettelegge for deltakelse fra asylsøkere og flyktninger.
  • Tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling, som i dag er tilgjengelig i 20 kommuner, utvides og tilføres midler slik at frivillige organisasjoner i alle kommuner kan benytte seg av dette.
  • For å styrke samarbeidet mellom kommuner og frivillig sektor må nasjonale myndigheter stimulere til at flere kommuner utarbeider en helhetlig frivillighetspolitikk.
  • Det settes av midler til en brobyggerordning der frivillige organisasjoner får støtte til å ansette brobyggere, som kan jobbe opp mot andre organisasjoner, kommuner og institusjoner med å knytte kunnskapsmiljøer, ressurspersoner, tiltak og behov sammen. En slik ordning vil styrke kapasiteten i organisasjonene og bidra til å utvikle og videreutvikle tiltak for å inkludere og integrere innvandrere i frivillige organisasjoner og i samfunnet for øvrig.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring