Hopp til hovedinnholdet

Høringssvar på NOU: Ny lov om offentlige anskaffelser

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Bilde av forside NOU
NOU 2023:26 – Ny lov om offentlige anskaffelser - første delutredning

Frivillighet Norge har levert høringssvar på NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser.

Frivillighet Norge har 2 påpekninger til høringen

1. Innspill vedrørende innhold i lovforslagets § 22-4: "En ideell organisasjon kan i begrenset omfang drive kommersiell aktivitet som støtter opp om virksomhetens sosiale formål"

Frivillighet Norge mener en slik restriksjon vil virke begrensende på de ideelle organisasjonenes metodikk og driftskonsept. Regelverket må fullt ut anerkjenne muligheten for ideelle aktører til å opparbeide seg økonomi for å støtte og optimalisere utøvelsen av den ideelle virksomhetens formål.
Ideelle organisasjoner har på samme måte som det offentlige og kommersielle aktører, behov for å drive innovasjon i utvikling av nye metoder og behandlingstilnærminger samt investeringer og vedlikehold av byggningsmasse. Dette er kostnadsdrivende og er investeringer som er nøye forbundet med organisasjonenes formål og driftskonsept. Her vil vi trekke frem 2 eksempler:

  • En del ideelle organisasjoner driver et bredt spekter av virksomheter innenfor mange områder, som samlet bidrar til å realisere organisasjonens overordnede mål, for eksempel drift av sykehjem, tiltak for rusmisbrukere, barn og unge, etc.
  • I tillegg driver mange ideelle organisasjoner ulike inntektsbringende tiltak som; innsamling, utleie av lokaler og utstyr, bruktbutikker, vedsalg, verksteder, salg av matprodukter, lotterier ol. Hensikten er å finansiere tiltak som fører til at formålet med organisasjonen til enhver tid optimaliseres og utgjør derfor en viktig del av deres driftskonsept.

Bruken av begrepene begrenset omfang bidrar etter Frivillighet Norges oppfatning, til å skape tvil og usikkerhet om det er reelle forskjeller mellom ideelle og kommersielle aktører. Vi mener at den ideelle organisasjonen selv må kunne bestemme hvordan et eventuelt overskudd fra sine ulike tiltak reinvesteres så lenge det bidrar til å realisere organisasjonens formål. Vi anser de overnevnte eksemplene på tiltak som klart innenfor dette.

I tillegg må lovverket samordnes med hvordan en ideell aktør defineres i regelverket/frivillighetsregisteret. Vi mener at man må avvente utfallet av Avkommersialiseringsutvalgets eventuelle anbefalinger knyttet til definisjonen av en ideell aktør der hensikten er å sikre at ideelle organisasjoner ikke kan ta ut gevinster ved å selge et underselskap til kommersielle interesser.

2. Innspill til endring av terskelverdien

Mange av våre medlemmer har underledd som er lokale samfunnsaktører gjennom å drive frivillige aktiviteter og tiltak i kommunene både for medlemmer, spesielle grupper og befolkningen generelt.
Deltakelse og engasjement i frivillige organisasjoner skaper en rekke merverdier. Frivillig aktivitet gir innbyggere tilgang til sosiale møteplasser som kan skape nye nettverk, gode opplevelser, mestringsevne, økt livskvalitet og tilhørighet. Slike sosiale fellesskap over tid skaper merverdier knyttet til sosial bærekraft, ulike parametere for opplevelse av trivsel, stedstilhørlighet, og forebygging av utenforskap. Merverdiene er bi-effektene av de primæraktivitetene frivillige organisasjoner driver med.

Alle frivillige organisasjoner er formålsstyrt og er ikke en del av et marked på samme måte som næringslivet. Mange kommuner er opptatt av å legge til rette for å øke aktiviteten i lokale frivillige organisasjoners gjennom ulike tilskuddsordninger som i mange tilfeller ligger over anskaffelsesregelverkets nedre terskelverdier knyttet til varer og tjenester. Frivillighet Norge har mye kontakt med kommunene og ser en tendens til at flere og flere kommuner er usikre på om de bryter med anskaffelsesregelverket når de gir tilskudd til frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge er svært bekymret for denne utviklingen. Det vi ser er at anskaffelsesregelverket mer og mer “spiser” seg inn på områder som tidligere ikke ble oppfattet som en del av et marked. Frivillighet Norge har i møte med regjeringen tydelig signalisert at vi opplever at det juridiske handlingsrommet - som gir kommuner anledning til å gi tilskudd til frivillige, ideelle organisasjoner - praksis er i ferd med å bli innskrenket som en følge av anskaffelsespolitikken.

Vi mener at:

  • Det aldri har vært meningen at anskaffelsesregelverket skulle erstatte/omfatte offentlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner knyttet til kultur, idrett, friluft, miljøvern, ulike former for interesse- eller brukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner osv. som primært er lokale samfunnsaktører som legger til rette for frivillig aktivitet på ulike sosiale møteplasser.
  • Den overveiende store majoriteten offentlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner berøres ikke av grensekryssende regler.


Frivillighet Norge har derfor følgende innspill/påpekninger til endringer i terskelverdiene:

Utvalget foreslår å heve den nedre terskelverdien fra 100 000 kr til 300 000 kr (s.189). Frivillighet Norge er enig med utvalget i å heve den nedre terskelverdien. Vårt primære innspill er likevel at terskelverdien legges på den samme nivå som Danmark - tilsvarende 750 000 Nkr. Dette for å sikre at anskaffelsesregelverket ikke kommer til anvendelse på en måte som innskrenker stat, fylke og kommuners mulighet til å etablere samarbeidsrelasjoner med frivillige organisasjoner der det også ligger tilskudd til grunn.

Et vesentlig argument for å legge den nedre terskelverdien høyere enn det utvalget foreslår, er at anskaffelseslovens formål er svært omfattende og anskaffelsesprosessen er tilsvarende komplisert for mange kommuner, selv ved mindre anskaffelser. Ved å heve den nedre terskelverdien til 750 000 kr vil det både være forenklende og ressursbesparende for kommunene. På side 189 drøfter utvalget kort det samme argumentet: “(...) det kan hevdes at lovgiver ut fra subsidiaritetsbetraktninger bør avstå fra å regulere de minste anskaffelsene” (...), for eksempel at “de minste anskaffelsene begrenses til å gi alminnelige forvaltningsrettslige regler anvendelse. Frivillighet Norge støtter dette og mener forvaltningsloven er bedre egnet for anskaffelser under de laveste terskelverdiene. Det vil også være forenklende for frivillige og ideelle organisasjoner som samarbeider med kommuner og mottar økonomisk vederlag i forbindelse med det.

Link til høringen

Les høringssvaret til Frivillighet Norge

Kontaktperson

Bilde av Bjørn Lindstad
Bjørn Lindstad
Politisk seniorrådgiver
909 79 955
bjorn@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring