Hopp til hovedinnholdet

Hva gjøres for å øke likestilling i barne- og ungdomsarbeidet?

Publisert:
Oppdatert:
Ungidagstatsrd 2 670x473

Forskningsinstituttet NOVA skal samle inn og systematisere informasjon om tiltak, praksiser og rutiner i frivillige organisasjoner som har til hensikt å øke likestillingen mellom kjønnene i barne- og ungdomsarbeidet.

Datainnsamlingen skjer på oppdrag fra #UngIDag-utvalget (bildet), som utreder likestillingsutfordringer for barn og ungdom. NOVA spør om organisasjonene vil sende informasjon om likestillingsfremmende tiltak, praksiser eller rutiner til prosjektleder Idunn Seland, e-post idunn.seland@oslomet.no innen 15. mars 2019. Slik informasjon kan være dokumenter, lenke til nettsider e.l.

Hva menes med «likestillingsfremmende tiltak, praksiser eller rutiner»?

#UngIDag-utvalget, som har bedt NOVA om hjelp til denne datainnsamlingen, skal utrede likestillingsutfordringer som barn og unge møter på en rekke arenaer i samfunnet. Utvalget ønsker å vite hva som blir gjort for å rekruttere begge kjønn til fritidsaktiviteter, og hvordan organisasjonene eventuelt tilrettelegger for at gutter og jenter vil fortsette å være medlemmer og delta i de ulike aktivitetstilbudene etter at de først har fått kontakt med organisasjonen. Utvalget er også interessert i hvordan likestillingsfremmende tiltak eller praksiser i organisasjonene kan tenkes å påvirke barn og unges muligheter til videre deltakelse på andre arenaer i samfunnet, så som arbeidsliv, utdanning og politisk deltakelse.

Her kan du lese mer om #UngIDag-utvalget: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungidag---nytt-utvalg-for-barn-og-unge/id2600254/

Eksempler på likestillingsfremmende tiltak, praksiser og rutiner kan derfor være rekrutteringsfremstøt/kampanjer, representasjonsregler i styrer, utvalg og komiteer, egne aktiviteter for barn og unge av ett kjønn (guttegrupper, jentegrupper) som har likestillingsbegrunnelse, tilbud hvor barn og unge av ulike kjønn deltar sammen, hvor også dette har likestillingsbegrunnelse, egne planer, kurs eller tiltak for å fremme respekt og likeverd mellom kjønn (for eksempel å motvirke seksuell trakassering eller bevisstgjøre barn og ungdom om kjønnsstereotyper og kjønnsnormer). Tilgang på trenere, ledere, instruktører eller materielle ressurser (garderober, overnattingsfasiliteter, treningsarenaer eller annet) kan også være eksempler på faktorer som påvirker likestilt deltakelse for barn og unge.

Vi er interessert i eksempler på og informasjon om tiltak, rutiner og praksiser både fra sentralledd og regionalt eller lokalt nivå i organisasjonene. Organisasjonene bestemmer selv om de vil svare på vegne av organisasjonen eller også sende en slik henvendelse videre til lokallag.

Hva menes med «likestilling»?

I datainnsamlingen spør vi primært etter informasjon om tiltak, praksiser og rutiner som tar sikte på å fremme likestilling mellom kjønn, men i de tilfeller der kjønn virker sammen med andre likestillingsutfordringer knyttet til for eksempel det å tilhøre en religiøs minoritet eller å ha en funksjonsnedsettelse, er dette også relevant og viktig informasjon for oss.

Hvis organisasjonene har en likestillingspolitikk som vektlegger at kjønn må forstås som mer enn en tradisjonell todeling mellom «gutter» og «jenter», vil vi i datainnsamlingen gjerne ta imot informasjon om slike tiltak, praksiser og rutiner.

Hva slags informasjon kan organisasjonene sende inn?

I denne datainnsamlingen etterspør vi skriftlig informasjon i form av dokumenter eller lenker til nettsider. Slik informasjon kan være nedskrevne lover, regler og rutiner, eller prosjektplaner, sakspapirer, organisasjonenes eget informasjonsmateriell, rapporter, undersøkelser, lenker til nettsider etc.

Vær oppmerksom på at NOVA ikke ønsker å motta personopplysninger fra organisasjonene, så som navnelister eller adresselister. Dette betyr at vi ikke ønsker deltakerlister eller medlemslister fra organisasjonene, selv om dette kan være dokumentasjon av for eksempel lik deltakelse fra begge kjønn i aktiviteter.

Hvor skal informasjonen sendes?

Organisasjonene kan sende informasjon om likestillingsfremmende tiltak, praksiser og rutiner til prosjektleder hos NOVA, Idunn Seland. E-post: idunn.seland@oslomet.no. Spørsmål om datainnsamlingen kan rettes til samme e-postadresse, eller til telefon 975 45 652.

Hva skal informasjonen brukes til?

Forskningsinstituttet NOVA samler inn og systematiserer informasjonen fra organisasjonene for #UngIDag-utvalget, som skal levere sin innstilling om likestilling i barne- og ungdomspolitikken til Barne- og likestillingsdepartementet høsten 2019.

NOVA vil systematisere informasjonen om likestillingstiltak i en enkel matrise hvor de ulike tiltakene kategoriseres i henhold til hva som finnes av forskning på feltet. Hensikten er å vise hvilke forskningstema som de ulike tiltakene i organisasjonene kan sies å dekke eller være relatert til. Matrisen skal publiseres i en rapport skrevet av NOVA til #UngIDag-utvalget. Denne rapporten vil bli gjort tilgjengelig for organisasjonene og for allmennheten for øvrig på NOVAs nettsider i løpet av våren 2019.

Når denne oversikten blir overlevert til #UngIDag-utvalget, blir det utvalget som avgjør hvordan de vil bruke både rapporten og oversikten over tiltak til å foreslå politikkutvikling på feltet.

Bli med på denne dugnaden for å dokumentere innsats for likestilling i barne- og ungdomsarbeidet. Send informasjon til NOVA før 15. mars 2019.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring