Hopp til hovedinnholdet

Innspill til statsbudsjettet for 2017

Publisert:
Oppdatert:
Illustr peng12

Den 4. februar ble Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2017 sendt til Finansdepartementet, Kulturdepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet.

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

Frivillighet Norge viser til Sundvoldenerklæringen der Regjeringen lover å forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. To viktige grep må tas for å forbedre ordningen: sikre organisasjonene full kompensasjon for alle momsutgifter knyttet til innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten, og å sørge for at ordningen blir robust og rettferdig gjennom å sikre alle organisasjoner som bruker forenklet søkemodell samme utsikter til å få refundert all moms.

I 2015 fikk organisasjonene avkortet kravene sine om momskompensasjon med 22 % pga. rammens størrelse. Dette er første gang avkortningen øker siden ordningen ble innført, med unntak av 2012. Frivillighet Norge mener det er prinsipielt feil at organisasjonene skal sitte igjen med momsbelastningen på innkjøp av varer og tjenester. Ordningen må baseres på at organisasjonene får rett til å få refundert all moms på innkjøp av alle varer og tjenester som brukes i den frivillige virksomheten.

Total søknadssum som Lotteritilsynet har godkjent har økt med mellom 4 % og 9 % hvert år siden oppstarten på ordningen i 2010. Fra 2014 til 2015 økte søknadssummen med 162 mill. kr. til 1,561 mrd. noe som tilsvarer en økning på over 10 %. Et konservativt anslag er at søknadssummen øker med 7 % i både 2016 og 2017. Dette vil gi et samlet søknadsbeløp på 1,787 mrd. i 2017. For at avkortningen ikke skal øke fra fjorårets nivå må det settes av minimum 1,4 mrd. til merverdiavgiftskompensasjon i 2017. Frivillighet Norges krav er full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. I lys av den økonomiske situasjonen foreslår vi at dette innføres gradvis i løpet av neste stortingsperiode.

Helt konkret foreslår Frivillighet Norge:

  • at Regjeringen legger fram en forpliktende opptrappingsplan for å nå målet om at frivillige organisasjoner få refundert all moms på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten.
  • at det settes av 1,5 mrd. til merverdiavgiftskompensasjon i statsbudsjettet for 2017 slik at avkortningen blir mindre enn i 2015.
  • at merverdiavgiftskompensasjonsordningen videreutvikles slik at alle organisasjoner som bruker den har samme utsikter til å få full momskompensasjon, uavhengig av om de har stor eller liten økonomi.
  • at investeringer i bygg og anlegg inkluderes i ordningen og at rammen for ordningen utvides i tråd med økningen i søknadsgrunnlaget dette vil medføre.

Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

I Sundvoldenerklæringen lover Regjeringen å styrke skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Det ble tatt steg på veien i statsbudsjettet for 2014 og 2015,og i statsbudsjettet for 2016 ble Frivillighet Norges mål om 25 000 kr. som beløpsgrense for privatpersoner innfridd.

Frivillighet Norge forventer at Regjeringen trapper opp beløpsgrensen for gavefradraget også for bedrifter, i tråd med løftene som ble gitt av de fire borgerlige partiene i forkant av valget i 2013. En slik økning vil være et viktig insentiv for bedrifter til å støtte frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge foreslår:

  • at det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.
  • at Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen.

Pott for integrering i lokalmiljø

Flyktningsituasjonen gjør at vi trenger mer av de aktivitetene som frivillige organisasjoner tilbyr og at det kan tilrettelegges for at asylsøkere og flyktninger kan delta i frivilligheten. Frivillige aktiviteter er i stor grad basert på medlemskontingenter og egenandeler. Man kan ikke forvente at asylsøkere og flyktninger kan bære kostnadene selv. For at frivillige organisasjoner skal kunne inkludere flere vil mange trenge midler til utstyr, leie av lokale, transport, mat og oversettelse/tolking m.m.

For at organisasjonene skal ha mulighet til å ruste opp trenger de tilgang på mere midler og de vil trenge midler over lenger tid. Tilskuddsordninger må utarbeides i dialog med frivillig sektor for å sikre forankring i frivilligheten og størst mulig effekt. Tilskuddsordninger må rettes inn mot aktiviteter og tiltak som organisasjonene har eller ønsker å sette i gang og ikke avgrenses til integreringsaktiviteter som er forhåndsgodkjent av myndighetene.

Frivillighet Norge foreslår:

  • at det opprettes en pott på 100 mill. kr til å oppskalere inkluderings- og integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. Organisasjonenes sentralledd må gis en rolle i fordelingen av midlene til sine underledd. For organisasjoner som ikke er tilknyttet et sentralledd kan kommunen være stedet man sender sin søknad.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring