Hopp til hovedinnholdet

Konferanse om folkehelsearbeid i kommunene

Publisert:
Oppdatert:
Bilde fra konferansen med de som satt i panelet.
KS, LNU, Flekkefjord kommune og Frivillighet Norge bidro på konferanse om Folkehelsearbeid i kommunene, arrangert av Helsedirektoratet 15 september 2021

Frivillighet Norge hadde ansvaret for en sesjon på en folkehelsekonferanse i regi av Helsedriktoratet hvor vi snakket om samarbeid med frivillige lag og foreninger for bedre oppvekstvilkår.

Program for folkehelsearbeid i kommunene er et tiårig program som varer fra 2017 til 2027. Siden programmets start har det skjedd mye ute i kommunene, og erfaringer fra tiltaksutviklingen i hele landet, kan begynne å oppsummeres.

Formålet med konferansen var å skape en møteplass og drøftingsarena hvor involverte aktører  kan bli inspirert og få mulighet til å gi innspill til det videre arbeidet. Frivillighet Norge var ansvarlig for en sesjon hvor temaet var:

  • Samarbeid med frivillige lag og foreninger for bedre oppvekstsvilkår.
  • Hva kan vi få til for barn og unge i kommunene nå?


Vi høstet først erfaringer fra Agder

Agder fylkeskommunen, frivillige lag og foreninger og Flekkefjord kommune deltok i en samtale om hvordan en lokal frivillighetspolitikk kan legge til rette for et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen og betydningen av dette for barn og unges helse.

Flekkefjord kommune forteller at “et av de viktige virkemidlene i frivillighetspolitikken i denne sammenhengen er at kommunen har etablert en egen kompensasjonsordning for barn og unge som ønsker å drive med en aktivitet i lag og foreninger, men som har problemer med økonomi.

Agder fylkeskommune er i ferd med å vedta en plan for frivillighet og understreker at de frivillige organisasjonene bidrar veldig mye til samfunnsutviklingen og organisasjonene i Flekkefjord gir veldig gode eksempler på hvordan en kommune kan ta på seg en koordinerende rolle. Kommunen har etablert et lavterskeltilbud som kan beskrives som “en dør inn”, en person, ett sted, en arena for kontakt mellom kommune og frivilligheten.

Kajakklubben i Flekkefjord forteller at gjennom samarbeidet med kommunen og hjelp derfra, har vi fått tilført nye midler til prosjekter med aktiviteter til barn og unge.

  • Dette gir oss en trygghet på at vi kan tilby våre aktiviteter gratis til alle barn.

Marianne Hafte i Flekkefjord kommune understreker betydningen ikke bare samarbeid, men også samhandling og samskaping med frivillige lag og foreninger. Røde kors forteller at “vi har et stort nettverk gjennom alle de som bruker våre tilbud. Vi kan gi kommunen viktig informasjon om behov hos brukerne og dersom kommunen ønsker det kan den raskt nå ut med informasjon til våre brukere gjennom oss.”


En sofasamtale med god refleksjon

I neste del av programmet hadde vi invitert inn LNU, KS og Flekkefjord kommune til en sofasamtale. Vanja Konradsen og Bjørn Lindstad deltok fra Frivillighet Norge.

I sofaen diskuterte vi betydningen av nasjonal tilrettelegging for barn og unges oppvekstmiljø og på hvilken måte nasjonal og lokal tilrettelegging er viktige for organisasjonene i LNU.

  • Akkurat nå er det ikke penger det står på. Det mange barn og ungdomsorganisasjonene trenger nå er lett tilgjengelig møteplasser og lokaler hvor de kan møtes.

Marianne fra Flekkefjord underbygget dette ved å vise til egne erfaringer i sin kommune. Verdien av frivillighet i folkehelsearbeidet ble understreket og Vanja presiserte at økt deltakelse i organisasjoner er et mål i seg selv. Det bidrar til god folkehelse. Vi belyste også temaer som rekruttering til både frivillige organisasjoner og til aktiviteter og hvordan få med de som ikke tidligere har deltatt i fritidsaktiviteter. Når det gjaldt hvordan utløse mer dialog og samhandling og legge til rette for vekst i lokal frivillighet ble det understreket at kommunene bør ha oversikt over hva de kan tilby, hvem som er ansvarlig og at organisasjonene selv bør oftere ta kontakt.

Ett av spørsmålene var hva skjer hvis de kjernefrivillige forsvinner etter pandemien, hvis de tillitsvalgte brenner ut under økt administrasjonsbyrde og kommunene øker rekrutteringen av frivillige til egne formål? Hva skjer med forholdet til frivilligheten? Her var Christian Hellevang fra KS klar.

«Kommunene bør ikke rekruttere frivillige til egne oppgaver, men heller samarbeide med de frivillige organisasjonene»

Christian Hellevang
Seniorrådgiver i KS

Bjørn Lindstad understreket betydningen for kommunene av å ha en frivillighetspolitikk i bunn, som bidrar til økt samhandling med frivillige organisasjoner. Han fortalte videre at Frivillighet Norge har utviklet et eget kostnadsfritt opplegg for kommunene som ønsker bistand til å utvikle en frivillighetspolitikk.

Konradsen oppfordret kommunene til å bidra til å samle og synliggjøre mangfoldet av mulige fritidsaktiviteter som barn og unge opp til 26 år kan bli med på nå. Disse kan organisasjonene publisere gratis på Ungfritid.no, som er frivillig sektors eget rekrutteringsverktøy, og som markedsføres nå og i Frivillighetens år 2022.


Hvor godt samarbeider kommunene med sin frivillighet?

I løpet av sesjonen stilte vi spørsmål ved hjelp av Mentimeter, og fikk bekreftet at kommunene som var representert i salen, selv mener de samarbeider godt med frivillige lag og foreninger.

Graf som viser om "Min kommune samarbeider godt med bredden av frivillige lag og foreninger"

Det ble stilt spørsmål fra salen hvor en deltaker uttrykte at det er viktig at kommunene anerkjenner kulturen som en del av folkehelsetiltakene. Etter sesjonen ble mange igjen for å mingle og prate.


Nyttige lenker:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring