Hopp til hovedinnholdet

Kulturdepartementet har evaluert momskompensasjonsordningen

Publisert:
Oppdatert:

Rapporten samsvarer godt med Frivillighet Norges egne erfaringsrapporter, og munner ut i flere av de samme anbefalingene til forbedringer av momskompensasjonsordningen.

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert ordningen hvor frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for sine momsutgifter på kjøp av varer og tjenester. Rapporten ble nylig avgitt departementet, og den er nå til behandling hos Frivillighet Norge.

Skal behandles i medlemsmøte

Det ble raskt tydelig at rapporten bekrefter et inntrykk Frivillighet Norge har opparbeidet seg gjennom flere år med medlemsundersøkelser om ordningen.

- Evalueringsrapporten sammenfaller godt med de konklusjonene Frivillighet Norge har trukket i sine erfaringsrapporter, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.

Frivillighet Norges har de senere årene utarbeidet årlige rapporter basert på medlemsundersøkelser, og jobber for tida med rapporten for 2012.

PWC påpeker blant annet at beregningsmetoden som brukes i forenklet modell må endres for å få en tydeligere og mer rettferdig utbetaling av momskompensasjon. De påpeker også at det er et sterkt behov for å tydeliggjøre hvem som omfattes av målgruppen for ordningen, hva som ligger i frivillighetsbegrepet, forståelsen av fradragspostene og betydningen av samarbeid med det offentlige. Alt dette er tiltak også Frivillighet Norge har tatt til orde for.

Evalueringsrapporten ble presentert på Frivillighet Norges nettverksmøte 10. desember. Den vil bli drøftet nærmere på nettverksgruppemøte medio januar. Frivilighet Norges endelige standpunkter til endringer i ordningen vil bli behandlet i et medlemsmøte.

Slik oppsummerer PwC funnene

  • Et stort flertall av organisasjonene som deltok i spørreundersøkelsen gir uttrykk for at de finner kompensasjonsordningen ubyråkratisk.
  • Kompensasjonen bør i størst mulig grad samsvare med organisasjonenes reelle merverdiavgiftskostnader. Våre undersøkelser viser bl.a. at beregningen ved hjelp av gjennomsnittsbetraktninger om merverdiavgiftskostnader på 35 % i forenklet søknadsmodell gir en skjevhet i tildelingen av kompensasjon. Om lag en tredjedel av organisasjonene som deltok i spørreundersøkelsen sier at søknadsbeløpet er mindre enn organisasjonens reelle merverdiavgiftskostnader. Evalueringen viser også at ulik forståelse av fradragspostene kan medføre skjevheter.
  • Det er sterkt behov for avklaringer på flere punkter, herunder hvem som omfattes av målgruppen, hva som ligger i frivillighetsbegrepet, forståelsen av fradragspostene i begge søknadsmodeller og betydningen av samarbeid med offentlig sektor. Disse avklaringene er spesifikt behandlet i de respektive kapitler i rapporten.

Les hele evalueringsrapporten her (pdf)

Ministeren lover å bruke rapport som verktøy

Evalueringen er basert på en spørreundersøkelse 136 frivillige organisasjoner svarte på i september i år, samt intervjuer med utvalgte organisasjoner, informasjon og dokumentasjon fra Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kulturministeren lover samtidig å bruke evalueringen til å lage en bedre ordning for frivillig sektor.- Det er spesielt positivt at så mange mindre organisasjoner har deltatt i undersøkelsen, nærmere 50 prosent av organisasjonene som har svart har mindre enn 5000 medlemmer, sier kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

- Vi skal fortsette å bidra til forenkling for frivillige organisasjoner. Evalueringen er et viktig bidrag i denne prosessen og vil bli fulgt opp i tett samarbeid med frivillig sektor, deriblant Frivillighet Norge, uttaler Tajik.

Fakta om momskompensasjon

I motsetning til i næringslivet og i kommuner belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester.

Regjeringen lovet i 2009 å sette av en årlig pott for å kompensere for dette. Regjeringen har lovet jevn opptrapping av beløpet til 1,2 mrd innen 2014.

Frivillighet Norges mål er at organisasjonene skal slippe momsbelastningen og få refundert krone for krone av det som betales i moms.

Etter at regjeringen i fjor brøt løftet jevn opptrapping av potten som skal kompensere for organisasjonenes momsbelastning, kunne frivillig sektor juble da styrkingen av kompensasjonen bla penset inn på rett spor i statsbudsjettet for 2013.

Les mer om Frivillighet Norges arbeid for full momskompensasjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring