Hopp til hovedinnholdet

Lisensspill på høring

Publisert:
Oppdatert:
Kulturdepartementet

Kulturdepartementet sendte i sommer ut et høringsnotat om utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill. Frivillighet Norge vil sende forslag til uttalelse på intern høring blant medlemmene tidlig i høst.

Kulturdepartementet sendte i sommer ut et høringsnotat om utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill. Frivillighet Norge vil sende forslag til uttalelse på intern høring blant medlemmene tidlig i høst.

– Saken handler blant annet om hvordan frivilligheten kan sikres langsiktige, etisk forsvarlige inntektskilder, sier assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Høringsnotatet fra Kulturdepartementet er datert 8. juli, og fristen for å avgi uttalelse er 1. desember 2015. Notatet tar utgangspunkt i to rapporter om pengespillmarkedet:

Behov for oversikt

Frivillighet Norge har besluttet å ikke ta standpunkt til spørsmål om spillpolitikk og fordelingen av spillemidler. Forrige gang spillpolitikk var til behandling var i april 2011, etter at en intern arbeidsgruppe hadde arbeidet med forslag til omlegging av tippenøkkelen. Samtidig krever Frivillighet Norge at frivilligheten må få økt tilgang til langsiktige, etisk forsvarlige inntektskilder.

Høringsnotatet fra KUD inneholder flere elementer. I den interne høringsrunden som Frivillighet Norge vil sende medlemsorganisasjonene vil vi fokusere på:

  1. Behovet for systematisk oversikt over inntektsutviklingen i frivilligheten, og hvordan en eventuell omlegging av spillpolitikken vil påvirke mulighetene til å få en slik oversikt.
  2. At frivillige organisasjoner er avhengige av å ha tillit fra folk flest og ikke bør være finansiert av personlige tragedier som følge av spilleavhengighet.

I følge rapportene vil en lisensordning gi økte skatteinntekter til staten. Disse midlene kan igjen videreformidles til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge er bekymret for at det blir vanskelig å følge med på at disse pengene faktisk når ut til de frivillige organisasjonene, når de først er inntektsført i statsbudsjettet.

Frivillighet Norge har lenge etterlyst en bedre oversikt over de statlige overføringene til frivillige organisasjoner. Etter at regjeringen endret tippenøkkelen slik at tippemidlene til kulturformål fordeles utenfor statsbudsjettet, har vi fått oversikt over hvordan overskuddet fra Norsk Tipping fordeles på frivillige og offentlige formål. Men det finnes ingen samlet oversikt over omfanget på statlige tilskudd, hvilke formål de går til, og ikke minst hvor sterke føringer som er lagt fra statens side.

- Det bør lages en samlet oversikt over tilskudd til frivilligheten som både viser omfanget på tilskuddene og hvilke betingelser som er knyttet til å motta midlene. Vi må også vite hvor mye som er frie midler som kan benyttes i tråd med organisasjonenes prioriteringer og hvor mye som er betaling for at organisasjoner utfører statens bestillinger, og derfor bundne midler, sier Slotterøy Johnsen.

- Uten en slik oversikt vil det være umulig å vite hva konsekvensene av å endre spillpolitikken vil være, avslutter han.

Saken vil bli sendt på intern høring i løpet av august, og det vil bli også bli innkalt til et nettverksgruppemøte hvor det blir mulig å komme med innspill.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring