Hopp til hovedinnholdet

Når kommer prinsipperklæringen?

Publisert:
Oppdatert:
IMG 3959

Frivillighet Norge ber om fortgang i prosessen rundt regjeringens prinsipperklæring for dialog og samspill med frivillige organisasjoner

Open Government Partnership (OPG) er en internasjonal plattform for nasjonale reformtiltak knyttet til å gjøre stater mer åpne, etterrettelige og mottakelige for innspill fra borgerne. Et ledd i dette arbeidet er en prinsipperklæring for dialog og samspill med frivillige organisasjoner basert på Europarådets “Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process

Den rød-grønne regjeringen kom så langt som å få laget et utkast til prinsipperklæringen. Men med den nye regjeringen er det usikkert hvordan veien videre ser ut.

Statssekretær Knut Olav Åmås sier i en uttalelse til Frivillighet Norge at "samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og det offentlige har lange og sterke tradisjoner, noe regjeringen vil føre videre. En styrking av dette ligger bak intensjonen i forslaget om en prinsipperklæring for dialog og samspill med frivillige organisasjoner som er lagt inn som en forpliktelse i den andre norske handlingsplanen i Open Government Partnership (OGP). Vi ønsker å vurdere nærmere hvilken form dette skal ha og hvordan intensjonene om samarbeid kan følges opp på en best mulig måte. Vi vil lytte til innspill fra organisasjonene i det videre arbeidet."

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke, er tydelig i sitt innspill: "Frivillighet Norge vedtok den 5. desember 2013 elleve krav til forenkling i forholdet mellom de frivillige organisasjonene og det offentlige. Mange av våre krav passer godt inn i en prinsipperklæring og derfor hadde vi håpet på en fortgang i arbeidet med å ferdigstille dette. En tydelig prinsipperklæring som inneholder grunnelementene fra Europarådets Code of Practice er et viktig signal fra Kulturministeren om at sterkere koordinering og samarbeid med frivilligheten er en prioritering i 2014."

Den andre norske handlingsplanen i Open Government Partnership ble lansert på OGPs årsmøte i London 31. oktober 2013 – 1. november 2013. Der ble det opplyst om at den sittende regjeringen besluttet å videreføre arbeidet med prinsipperklæringen. Den rød-grønne regjeringen laget et utkast til en prinsipperklæring i oktober 2013.

Her er noen av elementene i utkastet:

 • legge til rette for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for de frivillige organisasjonene.
 • styrke kunnskapen om de sivile samfunn og frivillige organisasjoner.
 • ta hensyn til de frivillige organisasjonenes særtrekk.
 • ivareta frivillighetens egenverdi.
 • sikre organisasjoners medvirkning i demokratiske prosesser.
 • bidra til åpenhet og informasjonstilgang.
 • styrke frivillige organisasjoners mulighet til å delta i høringsprosesser.
 • opprettholde mangfoldet av organisasjoner og sammenslutninger.
 • jobbe for at frivillige organisasjoner skal bruke mest mulig tid på aktivitet, og minst mulig tid på søknad og rapportering.
 • jobbe for at en større andel av støtte til frivillige organisasjoner gis som frie midler.
 • ha frivillighetsregisteret som inngangen til offentlige tilskuddsordninger.
 • at digital kommunikasjon skal være hovedregelen i forvaltningen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring