Hopp til hovedinnholdet

Ny avtale om fritidsaktiviteter for alle barn

Publisert:
Oppdatert:
IMG 3116

Frivillighet Norge og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har signert intensjonsavtale for å fremme barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Frivillighet Norge og Barne-, ungdom- og familiedirektoratet(Bufdir) ønsker å bidra til at samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, lokale frivillige lag og foreninger, kommunen og staten forsterkes og utvikles for at de sammen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer alle barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

De fleste barn i Norge vokser opp i familier med gode sosiale og økonomiske vilkår. Men samtidig som de fleste familier har opplevd en velstandsøkning, har andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt økt over lengre tid. I det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet er det et mål å bidra til en samfunnsutvikling som hindrer utvikling av sosiale forskjeller. En god oppvekst handler blant annet om å ha lik mulighet til deltakelse. Likevel er det mange barn og unge som ikke deltar, eller har muligheten til å delta på sosiale arenaer med jevnaldrende.

Et tettere samarbeid mellom kommunen og frivillige lag og foreninger er viktig i arbeidet med å oppnå fritidserklæringens formål om å realisere artikkel 31 i FNs barnekonvensjon ved å legge til rette for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta i sosiale aktiviteter i fritiden sammen med andre jevnaldrende.

Frivillighet Norge skal arbeide for økt kunnskap om frivillighet og drift av frivillig virksomhet i kommunene. Samordne et effektivt påvirkningsarbeid for å sikre gode rammebetingelser for frivillig virksomhet.

Frivillighet Norge skal stimulere til økt frivillig innsats til beste for den enkelte og samfunnet, og bidra til å videreutvikle bredden i det frivillige arbeidet i Norge.

Samarbeidet er konkretisert med følgende punkter:

  • Fremme inkludering og deltakelse blant barn og unge gjennom kommunal frivillighetspolitikk.
  • Aktiv deltakelse i Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap blant barn og unge (NDFU) og oppfølging av Fritidserklæringen
  • Fremme bruken av relevante verktøy som allemed.no, frivillig.no og barnefattigdom.no i kommuner, organisasjoner og relevante miljøer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring