Hopp til hovedinnholdet

Oppsummering årsmøte Frivillighet Norge 2023

Publisert:
Oppdatert:
Jonas Gahr Støre og tekst Årsmøte Frivilligher Norge 2023
Statsminister Jonas Gahr Støre hilste årsmøte fra skjerm.

– Frivilligheten er en ryggrad i et liberalt demokrati hvor folk skal være trygge på hverandre. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han hilste årsmøtet i Frivillighet Norge 1. juni. Et engasjert årsmøte vedtok resolusjon om lokaler samt diskuterte og vedtok å ikke søke om å videreføre forvaltning av støtteordningen «Vår dag» som ble etablert i Frivillighetens år.

Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie åpnet Frivillighet Norges årsmøte med å snakke om den store markeringen av Frivillighetens år 2022.

– Frivillighetens år var en etterlengtet vitamininnsprøyting for frivilligheten etter nedgangen gjennom pandemien.

Styrelederen trakk også frem en viktig seier for hele frivilligheten med to år på rad med full momskompensasjon. Men påpekte også at regjeringen bare har innfridd halvparten av sitt momsløfte.

– Vi har ennå ikke fått på plass en regelstyring for momskompensasjon. De politiske kreftene har lovet oss at dette skal på plass, de må vi fortsette å presse på.

Øie trakk også frem utfordringene rundt deltakelse etter pandemien.

– Frivillig.no og Ungfritid.no er fantastiske verktøy som kan føre til økt deltakelse. 60% av organisasjonene sier i Frivillighet Norges undersøkelse at de trenger å bli mer synlige for å få med både nye frivillige og nye deltakere til aktiviteter.

Hilsningstale fra Statsministeren

Statsminister Jonas Gahr Støre hilste årsmøtet fra skjermen.

– I dag er det krig i Europa, og hvor kommer krigen fra og hvorfor bryter kriger ut. Det er et stort spørsmål for historikerne, men jeg har en teori, og den går ut på at samfunn med et sterkt sivilsamfunn i bunn, frivillig deltakelse, folk som stiller opp for hverandre, er mer robuste til å motvirke at spenninger og konflikter bryter ut i vold og etterhvert krig. Så la oss ta godt vare på personmøtet som frivilligheten åpner for. Se hverandre i øynene, hilse på hverandre der vi møtes på tur, på idrett, på alle mulige aktiviteter, og ta godt vare på dette viktige fundamentet i samfunnet vårt.

En oppsummering av 2022

Årsmeldingen til Frivillighet Norge har overskriften «Året trenden snudde», etter flere år med nedgang i pandemien.

– Andelen som gjorde frivillig arbeid økte, mange av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner rapporterer om medlemsvekst og frivillighetens inntekter fra juleinnsamlinger økte. Den negative koronatrenden snudde i Frivillighetens år, skriver generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i årsmeldingen.

Årsmeldingen handler dessuten mye om Frivillighetens år og om hvordan situasjonen i Ukraina preget frivilligheten i Norge og sivilsamfunnet i resten av Europa. Forenkling, økt deltakelse og bedring i rammebetingelser er andre temaer som peker mot hva Frivillighet Norge har hatt på sin agenda gjennom året som var.

Les hele årsmeldingen

Bilde av Generalsekretæren
– Andelen som gjorde frivillig arbeid økte, mange av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner rapporterer om medlemsvekst og frivillighetens inntekter fra juleinnsamlinger økte. Den negative koronatrenden snudde i Frivillighetens år, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i årsmeldingen for 2022

Handlingsplan for 2023-24:

De overordnede prioriteringene i handlingsplanen til Frivillighet Norge ble vedtatt til å være:

Større handlingsrom: styrke frivillig sektors rammebetingelser Her har vi samlet politiske mål og sentrale tiltak i det politiske arbeidet for året som kommer. Vi jobber med mange saker fra Frivillighetspolitisk plattform og regelstyring av momskompensasjon, å sikre at alle frivillige organisasjoner har tilgang til egnede lokaler og arenaer og kommunal frivillighetspolitikk vil være viktig i den neste perioden.

Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner
Arbeidet med økt deltakelse handler både om verktøy, kompetanse, inkludering og mangfold. Etter koronapandemien med generell nedgang i deltakelsen er dette arbeidet spesielt viktig. Videreføring av tiltak og verktøy med et mål om økt deltakelse i frivilligheten fra Frivillighetens år er også tatt inn her.

Større rom for hjertesakene: Bidra til utvikling av frivillig sektor
Under denne overskriften ligger tiltak som handler om kurs, møteplasser, samarbeid på tvers av sektorer, internasjonalt arbeid og forskning om frivillighet. Det internasjonale arbeidet er styrket sammenlignet med tidligere, dette er blant annet på bakgrunn av arbeid med å styrke sivilsamfunnet i Ukraina i regjeringens Nansenprogram og arbeid knyttet til avslutning av og påvirkning av ny periode med EØS-midler.

Større rom for kjernevirksomheten: Være en pådriver for forenkling for frivilligheten
I tråd med forslag til strategi vil vi prioritere arbeidet med forenkling av samhandlingen mellom det offentlige og frivilligheten. Dette handler både om å følge opp pågående prosesser, å fremme våre politiske krav til forenkling og å være en pådriver for å sette fart på forenklingsarbeidet for frivilligheten.

Om Vår dag vedtak

VÅR DAG ble etablert som et såkalt mønsterarrangement i Frivillighetens år 2022, etter forslag fra medlemsorganisasjonene. Konseptet er at frivillige organisasjoner velger en dato som alle ledd i organisasjonen bruker til å vise fram formålet og aktiviteten, i hele landet, samtidig. Overordnet er målet er økt synlighet og økt deltakelse/oppslutning om organisasjonene. Støtteordningen som fulgte med Vår Dag-konseptet var finansiert av Sparebankstiftelsen og forvaltet av Frivillighet Norge under Frivillighetens år. Sparebankstiftelsen DNB har spurt om Frivillighet Norge vil søke om ytterligere støtte til å videreføre ordningen i en treårsperiode og styret i Frivillighet Norge ønsket å fremme saken for årsmøtet da den er av en prinsipiell art. Frivillighet Norge har til nå ikke vært en utdeler av støtte til enkeltorganisasjoner.

Det var stort engasjement rundt saken og argumentasjonen mot vedtaket gikk på at Frivillighet Norge ikke skal drive med økonomisk forvaltning og holde seg til kjernesakene som går på tvers av alle medlemsorganisasjonene. Årsmøtet vedtok å ikke be styret i Frivillighet Norge søke om midler til å videreføre denne ordningen fra Sparebankstiftelsen.

Votering på årsmøtet
Årsmøtet voterte over vedtaket om støtteordningen Vår Dag

Ny frivillighetspolitisk plattform

Til høsten skal Frivillighet Norge vedta ny Frivillighetspolitisk plattform. Årsmøtet vedtok prosessen rundt dette og deltakerne kunne komme med innspill som styret kunne ha med seg i det videre arbeidet.

Se alle innspillene som kom inn under årsmøtet.

Innspill til Frivillighetspolitisk platform fra menti.com
Innspill til Frivillighetspolitisk platform ble gitt av årsmøtet

Innkommet sak: statens tilskuddsordninger

Det ble fremmet en sak om bekymringer rundt regjeringens omlegging av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Saken var fremmet av SON – Straffedes organisasjon i Norge, Stiftelsen Rettferd og Fattignettverket Norge. Saken handlet om å sette ned en arbeidsgruppe for å «vurdere endringene i Tilskuddsordningene for frivillige organisasjoner i ulike departementer. Dette gjelder både endringer i forskriftene og de siste årenes endringer i praksis ved tildelingen av tilskudd.» Forslaget ble ikke vedtatt, men oversendt styret med oppfordring om videre behandling av tematikken inn i Frivillighet Norges arbeid.

Resolusjon om tilgang til egnede lokaler

I dag er det mange lokale lag og foreninger som ikke har tilgang på egnede lokaler og arenaer til aktivitet, og dette hemmer aktiviteten i frivilligheten. Nå har Frivillighet Norges årsmøte vedtatt tiltak som skal bedre tilgangen til egnede lokaler. Årsmøtet vedtok resolusjonen «Frivilligheten trenger et nasjonalt arenaløft».

Les om resolusjonen

Styret i Frivillighet Norge 2023-24
Bilde av styret i Frivillighet Norge

Nytt styre

Styret i Frivillighet Norge består i 2023-2024 av:

Styreleder Kjell Erik Ullmann Øie, Kirkens Bymisjon (ikke på valg i 2023)

Nestleder Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge (gjenvalgt for 2 år) 

Medlem Rita Hirsum Lystad, Norges Musikkorps Forbund (gjenvalgt for 2 år) 

Medlem Fahim Naeem, Pakistansk Kulturforening Skedsmo (gjenvalgt for 2 år)

Medlem Erik Unaas, Norges Idrettsforbund (ikke på valg i 2023)  

Medlem Thor Inge Sveinsvoll, Røde Kors (ikke på valg i 2023)

Medlem Rhiannon Hovden Edwards, Norsk musikkråd (ikke på valg i 2023)

1. Vara Martine Tønnessen, LNU (valgt for 1 år)

2. Vara Per Inge Bjerknes, Norges Blindeforbund (valgt for 1 år)

3. Vara Elisabeth Dahl Hansen, Norske Kvinners Sanitetsforening (valgt for 1 år)

Kontaktperson

Bilde av Stian Slotterøy Johnsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
959 33 862
stian@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring