Hopp til hovedinnholdet

Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - høringssvar fra Frivillighet Norge

Publisert:
Oppdatert:
Høringssvar
Barne- og familiedepartementets logo
Barne- og familiedepartementets logo.

Barne- og familiedepartementet har bedt om synspunkter på om det er behov for å innføre nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige.

Bakgrunn

Det finnes hjemler på mange områder til å innhente politiattest (vandelskontroll) fra personer som skal ha ansvar for eller utføre oppgaver overfor mindreårige. Formålet med vandelskontrollen er å forhindre at personer i ansettelsesforhold, verv eller lignende som allerede er dømt, siktet eller tiltalt for overgrep mot mindreårige, får stillinger eller kommer i posisjoner der de kan begå nye overgrep. For disse gruppene kreves det fremlagt barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39. Vandelskontroll er et forebyggende tiltak, og ikke tilstrekkelig i seg selv til å forhindre overgrep.

Høsten 2018 opprettet Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne- og familiedepartementet) en interdepartemental arbeidsgruppe, som skulle gi sin faglige vurdering av behovet for regelverksendringer på tvers av sektorer. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsgruppens mandat har vært å foreta en helhetlig gjennomgang av behovet for å innføre nye hjemler, eller endre eksisterende hjemler, til å kreve politiattest fra personer i ansettelsesforhold, verv eller lignende, som har kontakt med mindreårige. Det er ikke avgjørende om personen mottar betaling for arbeidet, og noen av endringen påvirker i så måte frivillig sektor. Det avgjørende er om vedkommende har et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige, som innebærer en risiko for at det kan skje et overgrep.

Kort oppsummering av arbeidsgruppens rapport

Arbeidsgruppen legger til grunn at det er større risiko for at et overgrep kan skje dersom en person er alene med den mindreårige og/eller det kan oppstå et tillitsforhold mellom dem. Frivillige organisasjoner og aktiviteter er en slik arena.

Arbeidsgruppen mener videre at hjemler om barneomsorgsattest som hovedregel bør være obligatoriske. Gruppen anbefaler derfor at eksisterende bestemmelser som i dag gir adgang til å innhente barneomsorgsattest (kan-bestemmelse), endres slik at det blir en plikt til å innhente en slik attest (skal-bestemmelse), med mindre det foreligger særlige grunner som tilsier at kravet ikke bør være obligatorisk. Dette vil bl.a. gjelde bestemmelsene om frivillige organisasjoner og organisert treningsvirksomhet.

Frivillighet Norges høringssvar

Frivillighet Norge uttaler seg i saker som berører frivillige organisasjoners rammebetingelser. Vi begrenser oss i vårt høringssvar derfor til å uttale oss om de endringene som berører frivillige organisasjoners mulighet til å innhente politiattester. Høringsbrevet ble sendt ut av 15. juli 2019. Saken ble deretter drøftet i Frivillighet Norges nettverksgruppemøte den 29. august 2019. Frivillighet Norge sendte deretter inn høringssvar.

Du kan lese og laste ned hele høringssvaret her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring