Hopp til hovedinnholdet

Regjeringserklæringen skaper forventninger

Publisert:
Oppdatert:
Hoyre og frp

Den blå-blå plattformen nevner frivillighet oftere enn noen tidligere regjeringserklæring, men inneholder motstridende signaler

Regjeringserklæringen fremhever frivillighetens rolle på en rekke områder i samfunnet og understreker at frivilligheten skal bli friere fra politisk styring.

Frivilligheten får løfter om mindre byråkrati, større tillit, en enklere hverdag og ikke minst: bedre rammevilkår.

Den nye regjeringen peker i riktig retning nå de vil forbedre skattefradragsordningen for gaver, momskompensasjonsordningen, fordele herreløs arv på de frivillige organisasjonene og øke beløpsgrensene for lønnsopgaveplikt og arbeisgiveravgiftplikt for de frivillige organisasjonene. Frivillighet Norge er spent på hvordan løftene skal realiseres i praksis.

Mye er imidlertid utydelig og enkelte løfter innebærer motstridende signaler.

Løftet om mindre byråkrati og mindre politisk styring står i kontrast til regjeringserklæringens instrumentelle perspektiv på frivillighet i justis, arbeids, helse og sosialsektoren. For å få til et godt samarbeid mellom det offentlige og organisasjonene må regjeringen ta hensyn til frivillige aktørers egenart og lytte til organisasjonene når politikken utmeisles.

Frivillighet Norge registererer i tillegg med bekymring at den nye regjeringen ikke fremhever skillet mellom kommersielle og ideelle aktører på helse og velferdsfeltet. Dersom samarbeidsvtalen som ble inngått med de ideelle aktørene i fjor ikke viderføres, vil det kunne lede til ny instititusjonsdød i ideell sektor. Da mister vi et viktig korrektiv i velferdstilbudet.

De frivillighetspolitisk relevante utdragene i regjeringserklæringen:

For hele teksten, klikk her.

Verdigrunnlag

Regjeringen vil bygge sin politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten.

Regjeringen vil skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ.

En enklere hverdag for folk flest

Regjeringen vil legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe flere til også innen velferdstjenesten. Det vil skape mer innovasjon, større valgfrihet og et mer variert tilbud til et mangfold av brukere. Mindre byråkrati vil føre til at eksempelvis lærere og sykepleiere får mer tid til elever og pasienter.

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner. De økonomiske ordningene må styrkes, reglene bli enklere og byråkratiet mindre.

Arbeid og sosial

Arbeidsmarkedet

 • Bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet.

Tiltak mot fattigdom

 • Ta alle gode krefter i bruk ved å styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som driver sosial inkludering i lokalsamfunnene.
 • Bidra til at barn som vokser opp i fattige familier skal kunne delta på ferier i regi av frivillige organisasjoner.

Barn, familie og inkludering

Likestilling

 • Styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningekvinner i det norske samfunnet.

Integrering

 • Endre utlendingsforskriften slik at asylsøkere og andre uten innvilget oppholdstillatelse gis mulighet til å delta i ulønnet frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, idrettslag og lignende.
 • Styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid.

Justis, beredskap og innvandring

Justis

I kampen mot kriminalitet, er et aktivt forebyggende arbeid svært viktig. Dette arbeidet må involvere lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen og kommunen, i tillegg til politiet og kriminalomsorgen. Det må utvikles modeller som i større grad stimulerer kommuner og lokalsamfunn til å prioritere forebyggende arbeid.

(…) God tilbakeføring til samfunnet forutsetter et godt og nært samarbeid mellom flere aktører, engasjerte frivillige og offentlige etater.

 • Øke bruken av frivillige og ideelle organisasjoner i kriminalomsorgen, både under soning og ved tilbakeføring til samfunnet.

Økonomi og næringsliv

Et moderne skatte- og avgiftssystem

 • Styrke fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner.
 • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner.

Helse og omsorg

Folkehelse

 • Samarbeide med friluftsråd og frivillige organisasjoner for å bedre folkehelsen gjennom fysisk aktivitet og friluftsliv, samt fremme en stortingsmelding om styrking av friluftslivet.

Psykisk helse

 • Styrke arbeidet med arbeidsrettet rehabilitering og gjøre det lettere for private og ideelle organisasjoner å samarbeide med NAV om nye og bedre attføringstjenester.

Kultur

 • Legge til rette for at unge talenter skal få anledning til faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid med blant annet frivillige aktører.

Frivillighet

Frivilligheten er en viktig arena for samarbeid og har bidratt til å skape det samfunnet vi har i dag. Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, og blir friere fra politisk styring. Frivilligheten skal ha en selvstendig stilling i samfunnet.

Innholdet i det frivillige engasjementet har endret seg fra å være medlemskapsbasert til å bli mer aktivitetsbasert. For at frivilligheten fremover skal kunne utvikle seg på egne premisser, må rammebetingelsene tilpasses en ny virkelighet. Regjeringen vil legge om den statlige støtten til frivillighet i takt med denne utviklingen. Frivilligheten må få større mulighet til å bli økonomisk uavhengig av staten. Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner må styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres.

 • Gjennomgå de økonomiske rammebetingelsene for frivillig virksomhet, med sikte på å redusere byråkrati og politisering.
 • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiftsplikt for frivillige organisasjoner.
 • Øke inntektsmulighetene, blant annet ved å øke gavefradraget til frivilligheten.
 • La ”herreløs arv” tilfalle frivillige organisasjoner istedenfor staten.
 • Forbedre momskompensasjonsordningen.
 • Legge til rette for at flest mulig skal kunne ta del i frivilligheten.

Spill

Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer.

Regjeringen vil støtte opprettelsen av flere ikke-vanedannende lotterikonsepter som kan styrke frivilligheten, forutsatt at de ikke utfordrer EU-unntaket vi har fått for vårt spillmonopol. De store humanitære organisasjonene skal prioriteres.

Kunnskap

Voksenopplæring

 • Opprette et program for basiskompetanse i frivilligheten (BKF), der landsomfattende frivillige organisasjoner og frivillighetssentralene kan søke om støtte til opplæringsaktiviteter for personer med manglende lesekompetanse.

Samferdsel

Trafikksikkerhet

 • Styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet med fokus på frivillige organisasjoner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring