Hopp til hovedinnholdet

Resolusjon 2 fra Frivillighet Norges årsmøte: Konsekvenser av koronapandemien for frivillig sektor – og veien videre

Publisert:
Oppdatert:
Kulturminister Abid Raja i samtale med generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen
Kulturminister Abid Raja i samtale med generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen på Frivillighet Norges digitale årsmøte. Foto: Ingvill Tandstad, Kulturdepartementet

Årsmøtet i Frivillighet Norge vedtok torsdag 28.mai 2020 følgende resolusjon om konsekvenser av koronapandemien.

***

Fakta fra Frivillighet Norges kartlegging blant medlemsorganisasjoner om konsekvenser av koronapandemien:

  • 82 % har inntektstap.
  • 63 % av organisasjonene opplever redusert drift.
  • 52 % er bekymret for at noen av deres underledd ikke har økonomiske muskler til å håndtere situasjonen.
  • 32 % opplever økte kostnader.

***

Torsdag 12. mars endret hverdagen seg dramatisk for alle i Norge. For frivilligheten betydde tiltakene omstilling, endring og full stopp i aktiviteter og arrangementer som utgjør kjernen i virksomheten. Frivilligheten er en stor del hverdagen til mange som nå har vært uten tilbud, støtte, sosialt samvær og den viktige opplevelsen av å bruke tiden sin på meningsfylt arbeid for noe en tror på. Når samfunnet gradvis åpner opp kan vi starte arbeidet med å ta hverdagen tilbake. Vi kan igjen møtes i organisasjonene og ha aktiviteter innenfor de litt mer romslige rammene som nå kommer. Dessverre er vår mulighet til å være tilstede, samle, utfordre og utvikle samfunnet vårt blitt dårligere fordi vi har mistet så mye inntekt i perioden som har vært. Derfor foreslår Frivillighet Norge følgende:

Momskompensasjon

Frivillighet Norge har alltid ment at det ikke skal betales avgift på dugnad. Det gjør vi fortsatt. Samtidig er momskompensasjonsordningen en god struktur for å få delt ut støtte raskt til organisasjonene basert på aktivitetsnivå som allerede er rapportert inn. I forrige søkerunde fikk organisasjonene utbetalt om lag 82 % av sine utgifter til moms. Frivillighet Norge foreslår full momskompensasjon for 2018 og 2019 for å tilføre bredden av frivillige organisasjoner midler som gjør at vi raskt kan ta opp aktivitet igjen.

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Mange bygg og anlegg som eies av frivillige organisasjoner har stått tomme i månedene som har gått. Her er det et potensiale for å få hjulene i gang med positive ringvirkninger for lokalt næringsliv. Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom. Innføring av en slik momskompensasjonsordning er spesielt viktig og aktuell i dagens situasjon, men Frivillighet Norge mener den også bør etableres som fast ordning.

Kompensasjon for bortfall av inntekter, - og fremtidig støtte

Avlyste arrangementer og aktiviteter på grunn av smittevernregler og -anbefalinger gjør at mange lag og organisasjoner har hatt stort bortfall av inntekter. Eventuelt krav om beløpsgrense på kr 25.000 må fjernes, og det må ikke gjøres avkortning på søknadsbeløp under kr 200.000. Frivillighet Norge mener at den statlige kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet må gjøres gjeldende for hele perioden frivilligheten blir hemmet av koronapandemien. Kompensasjonsordningen må også utvides og forbedres i tråd med Frivillighet Norges tidligere innspill.

Den reduserte aktiviteten har også ført til at mange organisasjoner ikke har hatt mulighet til å rekruttere medlemmer og støttespillere, gjøre investeringer og annen planlagt utvikling av virksomheten. Redusert aktivitet og svekket økonomi kan påvirke mulighetene for å søke støtte i lang tid fremover. Det er viktig at myndighetene og andre med relevante ordninger viser fleksibilitet i de kommende årene, og ikke bruker aktivitetsnivået i 2020 som grunnlag for beregning av tilskudd. Eksempelvis kan en benytte tidligere år/gjennomsnitt av tidligere år som utgangspunkt.

Tiltakspakke for omstilling

For mange har dette vært en periode med rask omstilling, kreative løsninger og innovasjon. Behovet for omstilling vil ikke forsvinne, selv om samfunnet gradvis gjenåpnes. Omstilling handler ikke bare om å endre ressursbruk, det koster også penger. Omfattende digitalisering krever utstyr. Samtidig har mange av endringene stor verdi også etter krisen. Frivillighet Norge foreslår en tiltakspakke for omstilling hvor frivillige organisasjoner kan søke om støtte til investeringer som er gjort for å kunne opprettholde drift og tilpasse virksomheten i perioden og for å kunne sette i gang ny aktivitet innenfor de rammene som fortsatt gjelder.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring